İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3814
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :59
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3814
Şikayetçi:
 Akgökçe Gıda Nak. Taş. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Karacurun Mahallesi Gazi Sokak Nu: 36 Hilvan/ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kadri Eroğan Caddesi Nu:10 63100 / ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30731
Başvuruya konu ihale:
 2007/93786 İhale Kayıt Numaralı “Adıyaman İmaretine Sıcak Yemek Alımı ve Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 08.19.52.0163/2007-71 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 17.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Adıyaman İmaretine Sıcak Yemek Alımı ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Akgökçe Gıda Nak. Taş. İnş. Tic. San. Ltd. Şti.,’nin 30.10.2007 tarih ve 30731 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin " idari şartnamenin 7 nci maddesinin 7.3.2 bendinde belirtildiği üzere, ilanda ve İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personel olarak gıda mühendisi ve Milli Eğitim Müdürlüğü´nden alınmış Diploma veya ustalık belgesi olan Aşçıbaşı istendiği, firmanın Anahtar Teknik Personel olarak bildirdiği gıda mühendisi ve Milli Eğitimden alınmış ustalık Diploma veya belgesi Aşçıbaşının yanında çalışıyor olduğuna dair ihale dosyasında sunulan Gıda Mühendisi Dilşat DOĞAN ve Aşçıbaşı olarak bildirilen Durak AKİZ ve Sinan KEPCİK´e ait son 3 aya ait SSK´dan alınmış 10.07.2007 tarih ve 116 sıra no.lu SSK primlerini gösterir bordrolarında isimlerinin olmaması" gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı halbuki, anahtar teknik personel olarak bildirilen adı geçen şahısların firmalarında çalıştığına ilişkin SSK belgelerinin teklif dosyasında mevcut olduğu kaldı ki, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde son 3 aya ait SSK primlerinin istenmesi gerektiğine ilişkin bir ibarenin olmadığı, tekliflerinin geçerli olduğunun kabulü ile ihalenin üzerlerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Ön İnceleme Raporu ve eklerinin incelenmesinden; başvuru sahibi tarafından 28.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece şikayete cevap verilmeden 01.10.2007 tarihli dilekçeyle şikayetçinin şikayet başvurusundan vazgeçtiği, idareye yapılan şikayet başvurusundan vazgeçen başvuru sahibince 30.10.2007 tarihli dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Şikayet başvurusunda bulunan ve bu suretle idari denetim mekanizmasını harekete geçiren kişinin şikayetinden vazgeçmesi, denetim sürecini ortadan kaldıracak bir sonuç doğurmayacaktır. Ancak bu takdirde, denetimin kişilerin başvuru iradelerine bağlı tutulan şikayet ve itirazen şikayet yolu ile değil, iddiaların incelenmesi yolu ile yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Diğer yandan, idareye başvurunun, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması için zorunlu olarak tüketilmesi gereken bir yol olduğu, şikayete konu ihalede bu aşamada idareye usulüne uygun olarak yapılmış bir şikayet başvurusundan bahsedilemeyeceği ayrıca, söz konusu ihalede 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uygun olarak sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul