En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3815
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :60
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3815
Şikayetçi:
 Sefer Top İnşaat Harita Peyzaj Özel Eğt. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., 860.Sokak No: 2/707 Konak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Fevzi Çakmak Caddesi No:38 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 29092
Başvuruya konu ihale:
 2007/97627 İhale Kayıt Numaralı “Bornova Belediyesi Sınırları İçerisinde, Belediye Hizmet Araçlarında Şoför Çalıştırılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.11.2007 tarih ve 08.18.60.0163/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bornova Belediyesi Sınırları İçerisinde, Belediye Hizmet Araçlarında Şoför Çalıştırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Sefer Top İnşaat Harita Peyzaj Özel Eğt. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.10.2007 tarih ve 29092 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin, aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi neticesinde değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle, idarenin değerlendirmesinin hatalı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           

İdare tarafından “Birim Fiyat Tarifleri” başlığı altında yapılan düzenlemelerin;

“I- Birim fiyatların hesaplamalarında dikkate alınacak hususlar ve tanımlar

1.  İş süresince 1 tanesi E sınıfı ehliyetli Forklift ve kamyon kullanıcısı, 1 tanesi E sınıfı ehliyetli Tır ve kamyon kullanıcısı, 12 tanesi C veya E sınıfı ehliyetli kamyon kullanıcısı olmak üzere toplam 14 adet şoför çalışacaktır.

2.             Bir işçinin çalışma süresi 122 gün (4 ay) dır.

3.             Yemek ücreti: 3,30 YTL/gün

çalışan tüm işçilere günlük olarak ödenmesi zorunlu olan brüt ücret.

4.    Yol ücreti: 3,20 YTL / gün

Çalışan  tüm  işçilere   günlük  olarak  ödenmesi  zorunlu  olan  brüt  ücret.   (Hafta  sonu çalışılmayan, izinli yada çalışılmayan günler için ödenmeyecektir.)

5.             İstekliler tekliflerinde yol ve yemek bedelini aylık 26 gün üzerinden vereceklerdir. İş süresince yukarıda verilen yol ve yemek bedelleri sabit kalacaktır. Sözleşmenin uygulanması sırasında hakediş ödemelerinde çalışılmayan günler için yol ve yemek bedelleri hakediş bedelinden düşülerek ödeme yapılacaktır.

6.             Sigorta Müdürlüğü´nden istenen ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan, tüm işçiler için iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %3,0, işyeri tehlike derecesi IV olup, toplam SSK işveren payı %21,0 olarak, işsizlik sigortası işveren payı her işçi için %2 olarak hesaplanacaktır. Yemek ücreti olarak yapılan ödemelerden, asgari ücretin %6´sı SSK primlerinden ve işsizlik sigortası primlerinden istisna tutulacaktır.

7.             İş süresince ortalama/ yaklaşık olarak; şoförler, 3080 saat, fazla mesai yapacaktır,

8.             İş süresince ortalama/ yaklaşık olarak; şoförler, 112 gün Bayram çalışması yapacaktır.

9.             Haftalık çalışma süresi 45 saat, günlük çalışma süresi 7.5 saattir. Haftalık 45 saat çalışan işçi hafta tatilini hak eder.

10.      Şoförlerin, brüt aylık ücretleri; brüt aylık asgari ücretin %45 fazlası olmak zorundadır.

11.      İstekliler birim fiyat tariflerinde yer alan 3 iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklifi vermek ve birim fiyatların içinde yer alması gerekli ücretleri, SSK İşveren paylarını, işsizlik sigortası işveren payları ile genel gider ve sözleşme giderlerini koymak zorundadır. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek ,teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir. Aksi halde teklifleri geçersiz sayılıp değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12.      Tüm ücret hesaplamalarında 2007 yılı ikinci yarıyıl asgari ücreti dikkate alınarak yapılacaktır.

II-Birim fiyat tarifleri :

1.  Aylık Çalışma Ücreti (şoförler için): Şoförlerin brüt aylık ücretlerine yol ve yemek ücretleri (26 günlük), SSK işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı ile genel giderler, sözleşme giderleri ve müteahhitlik karı da eklenerek hesaplanır.

2.      Fazla Mesai Ücreti (Şoförler için) : Şoförlerin brüt günlük yevmiyeleri SSK işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı eklenerek 7,5 saate bölünür ve bulunan ücret iş Kanununun 41.Maddesine göre %50 arttırılarak ve genel giderler, sözleşme giderleri ve müteahhitlik kan da eklenerek saatlik olarak hesaplanır,

3.      Bayram Ücreti (Şoförler için) : İş Kanununun 47. maddesine göre çalışılan her gün için şoförlerin, brüt günlük yevmiyelerine SSK işveren payı, issizlik sigortası işveren payı ile genel giderler, sözleşme giderleri ve müteahhitlik karı da eklenerek günlük olarak hesaplanır.” şeklinde olduğu görülmüştür.

 

İhale konusu işin, Bornova Belediyesi sınırları içerisinde belediye hizmet araçlarında 14 adet şoför çalıştırılması işi olduğu, isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri, işin süresinin 122 gün (4 ay), işe başlama tarihinin 01.09.2007, işi bitirme tarihinin 31.12.2007 olduğu görülmüştür.

Uz-El Gıd. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. ne ait birim fiyat teklif mektubu ekindeki birim fiyat teklif cetveli fazla çalışma ücretine ilişkin kalemin, ihale dokümanında bulunan birim fiyat tariflerine göre aşırı düşük olduğundan, Deneyim Müh. İnş. Gıda Tem. Güv. Or. Ve Orm. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti., şikayetçi ve Postaş Taş. İnş. Tem. Hiz. Pet. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. nin teklifleri de yaklaşık maliyete göre aşırı düşük bulunduğundan, adı geçen firmalardan;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Hizmet işinin özgünlüğü,

 

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yazılı açıklama istenildiği görülmüştür.

 

            Şikayetçinin teklif tutarının 97.831.44.-YTL, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede, şikayetçi tarafından yapılan hesaplamada teklif edilmesi gereken minimum birim fiyatlara ayrı ayrı %3 giydirildiğinden, virgülden sonraki yuvarlamalardan dolayı teklif edilmesi gereken asgari tutar olan 97.831,63.-YTL değerinin altında kaldığı dolayısıyla, teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

       İdarece şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında idari şartname ve birim fiyat tarifleri dikkate alınarak Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülüne göre minimum %3 sözleşme giderleri konularak yapılan hesaplama sonucunda;

- Teklif edilmesi gereken asgari aylık normal çalışma ücreti       : 71.766,61

- Teklif edilmesi gereken asgari bayram ve genel tatil ücreti      :   4.012,22

       - Teklif edilmesi gereken asgari fazla çalışma ücreti                              : 22.052,80

 

97.831,63.-YTL teklif edilmesi gereken asgari toplam maliyet olarak bulunmuştur.

 

            Şikayetçinin verdiği yazılı açıklamada; KİK İşçilik Hesaplama modülünde aylık ücret üzerinden hesaplama yaptırarak olası mükerrer yuvarlatmaları en aza düşürdükleri ve çıkan sonucu gün ve saate böldükleri, ayrı bir yöntem olarak da resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için hesaplanmış olan 35,82.-YTL üzerine % 50 ilave edip 7,5 saate bölündüğünde de aynı sonucun çıkacağı ifade edilmiştir.

 

Şikayetçinin ve idarenin asgari işçilik maliyetini hesaplamakta kullandıkları KİK İşçilik Hesaplama Modülü çıktıları incelendiğinde; şikayetçinin bulduğu 19 Yeni Kuruşluk negatif farkın söz konusu modülün farklı kullanılmasından kaynaklandığı, şikayetçinin anılan modülden aylık çalışma ücretini 1 kişi - 1 ay üzerinden hesapladığı, çıkan neticeyi 4 (ay) – 14 (işçi) ile modülü kullanmaksızın manuel olarak çarptığı, bayram ücreti hesaplamasında da modülden toplam tatil sayısı yerine bir gün üzerinden bulduğu değeri 112 (tatil günü) ile çarptığı görülmüştür.

 

Halbuki aylık çalışma ve bayram ücreti hesaplamasında modül kullanılırken sırasıyla “işçi sayısı”“ay” ve “tatil günü sayısı” girilerek hesaplama yaptırıldığında, modülün kendi içinde gerekli basamak hassasiyetine kadar aritmetik işlemleri yapacağı ve başka bir çarpma/bölme işlemine ihtiyaç kalmadan nihai sonuca ulaşılacağı açıktır.

 

            Fazla mesai hesaplamasında şikayetçi ve idare aynı hesaplama yöntemini kullandığından bulunan fazla mesai ücretleri de aynıdır.

 

            Sonuç itibariyle; şikayetçi işçilik hesaplama modülünü yanlış kullandığından asgari işçilik maliyetini düşük bulmuş ve aşırı düşük teklif kapsamına girmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda; şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul