İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3816
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :63
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3816
Şikayetçi:
 Mehmet KAVAS, Bayraktar Mahallesi, Bayraklı Sokak, 3/20, G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Belediyesi, Belediye Başkanlığı, İhsaniye Mahallesi, Zeytinlibahçe Caddesi, No:92, 33070, Akdeniz / İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33756
Başvuruya konu ihale:
 2007/151160 İhale Kayıt Numaralı “Kent Temizliği Çöp Toplama ve Nakli Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 08.21.13.0168/2007-86 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Belediyesi tarafından  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kent Temizliği Çöp Toplama ve Nakli Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet KAVAS’ın 19.11.2007 tarih ve 33756 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Doküman bedelinin 1.500 YTL olarak belirlenmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) İlanın 4.4 maddesinde belirtilen benzer iş tanımının mevzuata uygun olmadığı,

 

            iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği ön görülmüş, iddiaların incelenmesine geçilmesi halinde ise ihale sürecine ilişkin de karar alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

İncelenen ihalede, ihale doküman bedeli yüksek belirlenmiş bulunmakla birlikte, bu durumun teklif verilmesini engelleyici ve tek başına iptal gerekçesi olarak görülmemesi sebebiyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

           Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul