İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3817
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :64
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3817
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hiz. Gıda San.Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kargı Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Bahçelievler Mah. Üzgen Sk. No: 4 Kargı/ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.10.2007 / 29816
Başvuruya konu ihale:
 2007/104665 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 08.18.97.0168/2007-80E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kargı Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulunca 03.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hiz. Gıda San.Tic. Ltd. Şti.’nin 01.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.10.2007 tarih ve 29816 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.2.4 üncü maddesinde SSK ve vergi borcu olmadığına dair belge istenmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin (b) bendinde 4 kişi için son iki yıla ait en az 4 aylık SSK prim bordrosunun istenmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            

 

 

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdari Şartnamenin 7.2.4 üncü maddesinde; “SSK ve vergi dairesine borcu olmadığına dair belge” talep edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde;

“Kurum dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir. Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmüne, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükmüne  yer verilmiştir.

           

            Anılan düzenlemelerde,  ihaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin istenilmesi, ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi öngörüldüğü halde, isteklilerden taahhütname yerine SSK ve vergi borcu olmadığına ilişkin belge istenilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.2 /b maddesinde; “İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda (4 kişi; 1 aşçıbaşı-Diplomalı veya bonservisli, 1 aşçı yardımcısı, 2 işçi) bünyesinde çalıştırdığına dair son iki yıla ait en az 4(dört) aylık SSK prim bordrosu” istendiğine dair düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir.Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair taahhütname istenemez.” şeklinde hükme yer verilmiştir.

 

            Anılan yönetmelik hükmü gereğince idarece yukarıdaki şartname maddesinde istekliden ihaleye katılımda bünyesinde çalıştırdığı işçilere ait SSK prim bordrosunun istenmesine ilişkin yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          1) İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin (c) bendinde; “Bu ihalede anahtar teknik personel, aşçıbaşı, diyetisyen veya gıda mühendisi. İstekliler bu kişilerin ihale tarihinden önce şirket bünyesinde çalışmış olmasını (7.3.1/a) ve (7.3.2/b) maddelerindeki belgelerle belgelendireceklerdir.” şeklinde belirleme yapılmıştır.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin ikinci bendinde; “ Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur..Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

          İdarece idari şartnamede aşçıbaşının ihale konusu işte istihdam edilecek olması sebebiyle anahtar teknik personel olarak belirlenmesine ilişkin yapılan düzenleme anılan Yönetmelik maddesine uygun görülmemiştir.

 

          2) İdari Şartnamenin “Kapasite, Araştırma, Geliştirme, Standart ve Kaliteyi Sağlamaya Yönelik Belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinin (f) bendinde; “Yüklenici firmanın mutfakta yangın ve besin zehirlenmelerine karşı tüm rizikolar için sigorta poliçesi vereceğine dair noterden taahhütname” ve,

 

          Sözleşmenin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde de; “Yüklenici işin yapıldığı Kargı Cumhuriyet YİBO mutfağını sigorta yaptırmak ve doğabilecek hasarı tazmin etmek zorundadır.”

 

          Şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin dördüncü bendinde; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

          Yine anılan Yönetmelik eki Tip Sözleşmenin 22 nci maddesinin 31 nolu dipnotunda da; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” denilmektedir.

         

          Yukarıda belirtilen yönetmelik maddelerinde belirtilen hükümler gereği idarece sigorta poliçesine ilişkin taahhütname istenip bununla ilgili herhangi bir belirleme yapılmaması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

          4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içersinde bir bütün olarak düzenlenmiştir.İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 01.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, idarenin 15 günlük süreyi beklemeden 11.09.2007 tarihinde sözleşmeyi imzaladığı, 02.10.2007 tarihinde idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararın şikayetçiye tebliğ edildiği, dolayısıyla imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, Gerekçede Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 6 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 1 isteklinin teklif verdiği ve teklifin geçerli kabul edildiği dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkelerin inceleme konusu ihalede oluşmadığı, ihalenin bu gerekçeyle de iptal edilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

 

 

Adem KAMALI   Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul