İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3818
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :65
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3818
Şikayetçi:
 Azık Yemek San. ve Tic. A.Ş. Arpaemini Mahallesi Kapta Sinan Paşasokak No: 1/2 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zuhuratbaba Mah. Dr.Tevfik Sağlam Cad. No:11 İncirli Bakırköy /İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.10.2007 / 29482
Başvuruya konu ihale:
 2007/113516 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.11.2007 tarih ve 08.18.88.0171/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 01.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Azık Yemek San. ve Tic. Aş’nin 02.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.10.2007 tarih ve 29482 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 3 yılı kapsayan malzemeli yemek pişirme ve dağıtma işinde çalıştırılacak personel sayısının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İdarece hazırlanan ve istekliklere doküman ekinde verilen birim fiyat teklif mektubunun mevzuata aykırı şekilde düzenlendiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin c bendinde; işin fiziki miktarı ve türü olarak, 320.000 Rasyon Kahvaltı ve ara kahvaltı, 1.050.000 Rasyon Normal Yemek, 260 000 adet de Rasyon diyet yemek olarak belirlenmiş ve aynı maddenin (a) bendine de işin adının Hastanemiz 2008-2009 ve 2010 yıllarına ait Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtım hizmet alımı olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İşin adı ve tanımında da anlaşılacağı üzere, işin asli unsurlarını malzeme oluşturmaktadır. Yüklenicinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı personel sayısının herhangi bir önemi bulunmamakta olup, hizmetin şartnamede belirtilen şekilde yerine getirilmesinde yüklenicinin dilediği kadar personel çalıştırabilmesi mümkündür.

 

Bununla birlikte, idari şartnamenin İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi başlıklı 13.2. nci maddesinde, “İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile iş yerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş, teklifini etkileyecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.” denildiği,

 

Teknik şartnamenin Hizmetin İfa Şekli başlığı altında hizmetin tanımının ayrıntılı olarak yapıldığı, bu tanımdan da yüklenicinin işin yürütülmesi için ne kadar personel çalıştırması gerekeceğinin istekli tarafından tespitinin mümkün olduğu ve işin de doğası gereği personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, anlaşıldığından söz konusu iddia yerinde görülmemiştir

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Birim Fiyat Teklif Cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklere dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvellerde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlilik ile Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin  Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliliğe İlişkin  Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince, “..2- …. Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır. 

 

Söz konusu ihalede ihale türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği ve idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, iş kaleminin adı ve kısa açıklaması, birimi ve miktarının boş bırakıldığı tespit edildiğinden iddianın yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (e ) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

e) Teknik şartname yönünden yapılan incelemede aşağıdaki aykırılıklar  tespit edilmiştir.

 

1) Teknik şartnamenin Hizmetin İfa Şekli başlığının İşçilerin Niteliklerine ilişkin açıklamalarda; “Yüklenici çalıştıracağı baş aşçı ve tüm diğer aşçıların hastanemiz mutfağındaki teknik donanıma sahip bir mutfak da en az 5 yıl süreli çalıştıklarını belgeleyecektir. Diploma ve diğer belgelerini (bonservis) idareye vereceklerdir. Ayrıca aşçılar istenilen dallarda uzmanlaşmış olacaklardır.  Örnek: Tatlıcı, pastacı, hamur işleri, et yemekleri, zeytinyağlılar, diyet aşçısı vb ve aşçıbaşı ve aşçıların noterden onaylı diploma örneklerini sunmaları gerekmektedir. Yüklenici, çalıştıracağı Gıda Mühendisi ve Gıda Teknikerinin en az 5 yıl benzer hastane veya otellerde çalışmış olduğuna dair iş tecrübesini belgeleyeceklerdir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Buna karşın İdari şartnamede çalıştırılacak personele ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

Anılan düzenleme ile “…hastanemiz mutfağındaki teknik donanıma sahip bir mutfak da en az 5 yıl süreli çalıştıklarını…” ifadesinin gereği olan aşçı başı ve diğer aşçıların daha önce çalıştıkları mutfakların hastane mutfağındaki teknik donanıma sahip olup olmadığının nasıl belirleneceği ve hastane mutfağının teknik donanımının neleri kapsadığı, hastanede bulunan teknik donanımın kullanılması özel yetenek gerektirip getirmediğine ilişkin belirleme yapılmadığından, sadece hastanede daha önce çalışmış olan aşçı başı ve aşçıları kapsayacağından rekabeti engelleyici nitelikte bir düzenleme olduğu anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliği-VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlığı altında, 3 – Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm ile teknik şartnamede personele ilişkin düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde şikayet konu hususun mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) İhale ilanının 4.3.2 maddesinin Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler başlığı altında yer alan, “Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Ancak isteklinin kendi olan makine, tesis ve ekipman; fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı finansal kiralama kanunun hükümlerine göre edinilmiş ekipmanda kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelendirmek şartı ile kendi malı sayılır.” ifadelerine aynı haliyle idari şartnamenin 7.3.2. maddesinin  Makine Tesis ve Ekipmanlara İlişkin Belgeler başlığı altında da yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “İstenen Araç-Gereç ve Sayıları” başlığı altında, talep edilen araç gereçler ile sayıları belirtilmiş, bu araç-gereçlere ilişkin katalogların imzalı olarak sunulması talep edilmiştir. Ancak Teknik şartnamede bu araç-gereçlerin isteklilerin kendi malı olma şartı vb hükümler getirilmediği ve sadece ihale konusu işin ifasında kullanılacak araç-gereçlerin kataloglarının sunulması istenildiğinden ilan, idari şartname ve teknik şartnamenin çelişki içerecek şekilde düzenlenmediği anlaşılmıştır.

 

Ancak, teknik şartnamede “İstenen Araç Gereç  ve Sayılar” başlığı altında, “teklifleri ile birlikte adı geçen makine ve araçlara ait kataloglar firma tarafından kaşe ve imzalı olarak verilecektir.” ifadesinin yer aldığı, ihale konusu işin niteliğinin mal alımı değil hizmet alımı olduğu, dolayısıyla hizmetin ifası sırasında kullanılacak araç ve gereçlerin amaca uygun nitelikte olup olmadığının sözleşmenin yürütülmesi aşamasında kontrole tabi tutulması gereken bir husus olduğu, bir başka deyişle, konusu hizmet alımı olan bir ihalede araçlara ilişkin katalog istemek suretiyle yeterlik kriteri belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul