• Karar No: 2007/UH.Z-3820
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :67
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3820
Şikayetçi:
 Pilmen Yemek Hizm. Temz. Otom. Gıda İnş. Taah. San. Tic. İth. İhrc. Ltd. Şti. İl Özel İdare Binası Lise Caddesi No: 1/2 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No: 11 İncirli Bakırköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.11.2007 / 31829
Başvuruya konu ihale:
 2007/113516 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.11.2007 tarih ve 08.20.23.0171/2007-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 01.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pilmen Yemek Hizm. Temz. Otom. Gıda İnş. Taah. San. Tic. İth. İhrc. Ltd. Şti.,’nin 15.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  06.11.2007 tarih ve 31829 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Yüklenicinin çalıştıracağı aşçı başı ve aşçıların hastanelerinin mutfağındaki teknik donanıma sahip bir mutfakta en az 5 yıl süreli çalıştıklarının belgelendirilmesinin istenilmesi ile bu personele ait diploma ve diğer belgelerin (bonservis) istenilmesi ayrıca çalıştırılacak gıda mühendisi ve teknikerlerin en az 5 yıl benzer hastane veya otellerde çalışmış olduğuna dair iş tecrübelerini belgelendirmelerinin talep edilmesinin  mevzuata aykırı olduğu, 

 

2) İsteklinin ihale üzerinde bırakılması durumunda, sözleşmeden önce çalıştıracağı personelin mesleki niteliklerine ilişkin belgeleri sunacağına ilişkin yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

3) Teknik şartnamede yer verilen araç ve gereçlere ilişkin düzenlemeye, ihale ilanında ve idari şartnamede yer verilmediğinden, konuya ilişkin düzenlemenin şartnameler ve ihale ilanı arasında farklılık oluşturulduğu,

 

4) İsteklinin idare ile muhatap olacak bir yetkilisini sürekli olarak işin başında bulunduracağının belirtilmesine rağmen teklif fiyata dahil olacak masraflar başlığı altında bu hususa yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

5) Standart formlar arasında bulunan birim fiyat teklif cetvelinin boş bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin Hizmetin İfa Şekli başlığının İşçilerin Niteliklerine ilişkin açıklamalarda; “Yüklenici çalıştıracağı baş aşçı ve tüm diğer aşçıların hastanemiz mutfağındaki teknik donanıma sahip bir mutfak da en az 5 yıl süreli çalıştıklarını belgeleyecektir. Diploma ve diğer belgelerini (bonservis) idareye vereceklerdir. Ayrıca aşçılar istenilen dallarda uzmanlaşmış olacaklardır.  Örnek: Tatlıcı, pastacı, hamur işleri, et yemekleri, zeytinyağlılar, diyet aşçısı vb ve aşçıbaşı ve aşçıların noterden onaylı diploma örneklerini sunmaları gerekmektedir. Yüklenici, çalıştıracağı Gıda Mühendisi ve Gıda Teknikerinin en az 5 yıl benzer hastane veya otellerde çalışmış olduğuna dair iş tecrübesini belgeleyeceklerdir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Buna karşın İdari şartnamede çalıştırılacak personele ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

Anılan düzenleme ile “…hastanemiz mutfağındaki teknik donanıma sahip bir mutfak da en az 5 yıl süreli çalıştıklarını…” ifadesinin gereği olan aşçı başı ve diğer aşçıların daha önce çalıştıkları mutfakların hastane mutfağındaki teknik donanıma sahip olup olmadığının nasıl belirleneceği ve hastane mutfağının teknik donanımının neleri kapsadığı, hastanede bulunan teknik donanımın kullanılması özel yetenek gerektirip getirmediğine ilişkin belirleme yapılmadığından, sadece hastanede daha önce çalışmış olan aşçı başı ve aşçıları kapsayacağından rekabeti engelleyici nitelikte bir düzenleme olduğu anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliği-VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlığı altında, 3 – Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm ile teknik şartnamede personele ilişkin düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde şikayet konu hususun mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İddia konusu hususa ihale ilanı ve idari şartnamede rastlanmamıştır. Sadece teknik şartnamenin Tüm Çalışanlar için İstenen Belgeler başlığı altında; portör muayenesi, sabıka kağıdı, SSK İşe Giriş Bildirgesi, İkametgah belgesi, diploma ve bonservisler, nüfus cüzdanı örneğinin istendiği ve bu belgelerin işe başlandığı tarihte tamamlanacağı belirtildiğinden, iddia yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.2. maddesinin Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler başlığı altında yer alan, “Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Ancak isteklinin kendi olan makine, tesis ve ekipman; fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı finansal kiralama kanunun hükümlerine göre edinilmiş ekipmanda kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelendirmek şartı ile kendi malı sayılır.” ifadelerine aynı haliyle idari şartnamenin 7.3.2. maddesinin  Makine Tesis ve Ekipmanlara İlişkin Belgeler başlığı altında da yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “İstenen Araç-Gereç ve Sayıları” başlığı altında, talep edilen araç gereçler ve sayıları belirtilmiş, bu araç-gereçlere ilişkin katalogların imzalı olarak sunulması talep edilmiştir. Ancak Teknik şartnamede bu araç-gereçlerin isteklilerin kendi malı olma şartı vb. hükümler getirilmediği ve sadece ihale konusu işin ifasında kullanılacak araç-gereçlerin kataloglarının sunulması istenildiğinden ilan, idari şartname ve teknik şartnamenin çelişki içerecek şekilde düzenlenmediği anlaşılmaktadır.

 

Ancak, teknik şartnamede “istenen araç gereç  ve sayılar” başlığı altında, “teklifleri ile birlikte adı geçen makine ve araçlara ait kataloglar firma tarafından kaşe ve imzalı olarak verilecektir.” ifadesinin yer aldığı, ihale konusu işin niteliğinin mal alımı değil hizmet alımı olduğu, dolayısıyla hizmetin ifası sırasında kullanılacak araç ve gereçlerin amaca uygun nitelikte olup olmadığının sözleşmenin yürütülmesi aşamasında kontrole tabi tutulması gereken bir husus olduğu, bir başka deyişle, konusu hizmet alımı olan bir ihalede araçlara ilişkin katalog istemek suretiyle yeterlik kriteri belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin Hizmetin İfa Şekli Kısmının 17 nci maddesinde, “Yüklenici Hastanede İdare ile muhatap olacak idari düzeyde bir yetkilisini sürekli bulunduracaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin Teklif Fiyata dahil olacak masraflar arasında bu hususa yer verilmediği belirlenmiş olmakla birlikte, ihale konusu işin Malzemeli Yemek Pişirme ve Servisi işi olduğu dikkate alındığında, söz konusu yetkili kişiye ödenecek ücretin teklif fiyata dahil masraflar arasında sayılıp sayılmamasının esasa etkili bir husus olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

5) Birim Fiyat Teklif Cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklere dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvellerde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlilik ile Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin  Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliliğe İlişkin  Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince, “..2- …. Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır. 

 

Söz konusu ihalede ihale türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği ve idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, iş kaleminin adı ve kısa açıklaması, birimi ve miktarının boş bırakıldığı tespit edildiğinden iddianın yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale Kurulun 26.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3818 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul