İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3822
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :70
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3822
Şikayetçi:
 Medi-Tem İnş. Med. Mak. Elek. Sağ. Özel Güv. ve Sos. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kurtismailpaşa 2. Sokak Kaçmaz 6 Apt. 1 Kat 1 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Toroslar Elektrik Dağıtım A. Ş., Seyhan Baraj İçi Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30858
Başvuruya konu ihale:
 2007/80641 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.11.2007 tarih ve 08.19.56.0177/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Toroslar Elektrik Dağıtım A. Ş.’nce 26.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medi-Tem İnş. Med. Mak. Elek. Sağ. Özel Güv. ve Sos. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 21.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  30.10.2007 tarih ve 30858 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerine bırakılan isteklinin teklif ettiği fiyatın aşırı düşük olduğu, hayatın olağan akışına aykırı bu fiyatla ihale konusu işin yapılmasının mümkün bulunmadığı,

 

            2) Makine ve ekipmana ilişkin taahhütnamenin ihale üzerine bırakılan istekli tarafından sunulup sunulmadığının kendileri tarafından bilinmediği,

 

            3) Makine ve ekipmana ilişkin taahhütnamenin teknik şartnamede istenilmesine rağmen idari şartname ve ilanda yer verilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; 

 

            İhale komisyonu 01.08.2007 tarihli yazı ile teklifleri yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olarak belirlenen Ek-Kar Özel Güv. Sis. Ltd. Şti. ve DGS Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den tekliflerine ait ayrıntılı bileşenleri talep etmiştir.

 

DGS Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. süresi içerisinde teklifine ait bileşenleri sunmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            İhale üzerine bırakılan  Ek-Kar Özel Güv. Sis. Ltd. Şti. teklif bileşenlerinin dayanaklarına ait taahhütnameleri de açıklamasıyla beraber sunmuştur.  Yapılan açıklama çerçevesinde ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifi aşırı düşük olarak nitelenemeyeceğinden şikayet uygun bulunmamıştır.  

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Makine ve ekipmana ilişkin taahhütnamenin ihale üzerine bırakılan istekli tarafından sunulduğu anlaşıldığından şikayet uygun bulunmamıştır.

 

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Makine ve ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde; “Teknik şartnameye göre yüklenicinin bulundurması gereken makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Ancak, isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespiti tutanağı ile veya yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilke ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartnamenin “Diğer hükümler” başlıklı 13 üncü maddesinde; “Teknik şartnameye göre yüklenicinin bulundurması gereken makinelerin (5 yaşından büyük olmaması), isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tasdikli sureti ve kalan kısmının da an geç işin başlama tarihinde hizmet verileceği yerde sunulacağına dair noter tasdikli taahhütnameyi..” düzenlemesi,

 

            İhale ilanının, “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 nci maddesinde; ”Teknik şartnameye göre yüklenicinin bulundurması gereken makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Ancak, isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespiti tutanağı ile veya yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilke ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Dokümandaki metinler arasında herhangi bir çelişki olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul