En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3824
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :73
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3824
Şikayetçi:
 Kale-1 Özel Güv. Koruma ve Eğtm. A.Ş., Kurtuluş Mahallesi Doğu Caddesi No: 22 KIRIKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Hazine Müsteşarlığı, İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31610
Başvuruya konu ihale:
 2007/128093 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 08.20.03.0182/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hazine Müsteşarlığı’nca 25.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kale-1 Özel Güv. Koruma ve Eğtm. A.Ş.’nin 27.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  05.11.2007 tarih ve 31610 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanında makine, ekipman ve malzeme için noter onaylı taahhütname istenilmiş idari şartnamede ise sadece taahhütname verileceğinin belirtildiği, bunun da sağlıklı teklif vermeyi etkilediği,

 

            2) İhale ilanında tekliflerin geçerlik süresinin 45 gün, idari şartnamede 60 gün olarak belirlenmesinin teklif vermeyi etkilediği,

 

            3) İdari şartnamede sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 gün içinde işe başlanır denilmesine rağmen işin güvenlik hizmeti olduğu dikkate alındığında mevzuattaki zorunluluklardan dolayı bunun mümkün olmadığı,

 

            4) Teknik şartnamede belirlenen günlük çalışma süresi ile personelin çalışması durumunda fazla mesai ödenmesi gerekeceği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

          

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

           29.08.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanın 4.3.2 Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler başlıklı maddesinde; “İstekli teknik şartnamede belirtilen malzeme ve ekipmanı bulunduracağına dair noter onaylı taahhütname verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde, “Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. İstekli, teknik şartnamede belirilen malzeme ve ekipmanı bulunduracağına dair taahhütnameyi verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Yüklenicinin yükümlülükleri” başlıklı 6 ncı maddesinde, “6.7. Yüklenici; çalıştırdığı her elemanda üniformaya uygun kemer veya palaska, düdük, cop (kılıf dahil), kelepçe, not defteri, kalem bulunduracaktır. Ayrıca gerekli yerlerde kullanılmak üzere el tipi metal dedektörü (2 adet/yeni) ve yağmurluk (7 adet/yeni) bulunduracaktır. Telsizler idare tarafından verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde, “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin olarak ihale ilanında noter onaylı taahhütname, idari şartnamede ise taahhütname istenmesinin anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu gibi, bu iki farklı düzenlemenin sağlıklı teklif vermeyi ve tekliflerin değerlendirilmesini etkileyeceğinden  başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            29.08.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanın 11 inci maddesinde, “Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

  

            İdari şartnamenin “Tekliflerin geçerlik süresi” başlıklı 25 inci maddesinde, tekliflerin geçerlik süresinin 60 (altmış) gün olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde, “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Tekliflerin geçerlik süresine ilişkin olarak ihale ilanında 45 gün, idari şartnamede ise 60 gün olarak istenmesinin anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu gibi, bu iki farklı düzenlemenin sağlıklı teklif vermeyi ve tekliflerin değerlendirilmesini etkilediğinden  düşünüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

          İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işe sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde başlanacağı düzenlemesi yer almaktadır.

 

      5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun “Özel güvenlik şirketleri” başlıklı 5 inci maddesinin son fıkrasında, Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

      Yukarıda anılan düzenleme ve mevzuat hükmü birlikte değerlendirildiğinde, idari şartnamede belirtilen sözleşme imzalanmasından sonra 3 (üç) gün içinde işe başlanacağı düzenlemesi anılan Kanun hükmünde yer alan “hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir” gerekliliğini sağlayamamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

           

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Güvenlik personeli sayısı, görev yerleri ve çalışma saatleri” başlıklı maddesinde, “2.3. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma saatleri 08:30 - 18:30 arasıdır. Çalışma saatleri idarece her zaman yeniden belirlenebilir. Mevzuat gereği öngörülen fiili çalışma süresi dışında kalmak kaydıyla, güvenlik personeline, değişimli olarak yemek, çay/kahve ve dinlenme molası verilecektir. Mesai günlerinde çalıştırılacak personel sayısı toplam 18´dir. Resmi ve dini bayram günlerinde (1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Eylül (arefe yarım gün), 30 Eylül, 1, 2 Ekim, 29 Ekim, 7 (arefe yarım gün), 8, 9, 10, 11 Aralık 2008 tarihleri toplam 13 gün) çalıştırılacak personel sayısı ise toplam 9 kişi olarak belirlenmiştir. Hafta tatili izinleri Cumartesi/Pazar günleri değişimli olarak kullandırılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41 inci maddesinde, Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükümden anlaşılacağı üzere işçilerin haftalık 45 saati aşan çalışmaları fazla çalışma saati olarak kabul edilmektedir. Teknik şartnamede yukarıda belirtilen düzenlemede “mevzuat gereği öngörülen fiili çalışma süresi” ne vurgu yapıldığı, hafta sonları tatil düzenlemelerinin dönüşümlü olarak yapılacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul