İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3825
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :74
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3825
Şikayetçi:
 Savaş Endüstriel Gıda ve Temizlik Ürünleri San. Tic. A. Ş., Hürriyet Mahallesi Hürriyet Cad. No 53 Yenibosna İSTANBUL (Avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Şemsi Denizer Cad. E-5 Üzeri No 1 Cevizli Kartal/İSTANBUL (Ana.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.11.2007 / 32885
Başvuruya konu ihale:
 2007/121373 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.11.2007 tarih ve 08.20.76.0182/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 04.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Savaş Endüstriel Gıda ve Temizlik Ürünleri San. Tic. A. Ş.’nin 03.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  14.11.2007 tarih ve 32885 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede anahtar teknik personel olarak MEB sertifikalı diyet aşçı istenmesinin ayrıca diyet aşçının anahtar teknik personel olarak öngörülmesinin mevzuata uygun olmadığı, sadece MEB sertifikası istenmesinin rekabeti azalttığı iddiasına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale komisyonu tarafından Savaş Endüstriel Gıda ve Temizlik Ürünleri San. Tic. A. Ş.’nin teklifiyle birlikte sunduğu belgelerden menü hazırlama ve organizasyon ile diyet aşçılığı sertifikasının sahte ve buna ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı tespit edilmiştir.

           İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde, “4.3.4. İşletmenin Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: İstekli ihale konusu işle ilgili 1 adet diyetisyen, 1 adet gıda mühendisi (T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş toplu beslenme, organizasyon ve menü planlama konularında eğitim almış sertifika veya eğitim belgesi sahibi) 1 adet diyet aşçısı T.C.Milli Eğitim Bakanlığından diyet aşçısı kurs programını tamamlamış sertifika ve kurs bitirme eğitim belgesi ile belgelendirilecektir. Anahtar teknik personeller ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şarttır.” düzenlemesi, 27.08.2007 tarihli zeyilname ile 4.3.4.İşletmenin Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: Anahtar teknik personel olarak istekliler, ihale konusu işle ilgili,   1 adet gıda mühendisi (T.C.Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş toplu beslenme,organizasyon ve menü planlama konularında eğitim almış sertifika veya eğitim belgesi sahibi), 1 adet aşçıbaşı, Turizm Otelcilik Yüksek Okulu veya Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş Aşçılık Meslek Lisesi diploması, (T.C.Milli Eğitim Bakanlığından toplu beslenme, organizasyon ve menü hazırlama konularında eğitim almış belge veya sertifikaya sahip olması gerekir.) 1 adet diyet aşçısı T.C.Milli Eğitim Bakanlığından diyet aşçısı kurs programını tamamlamış sertifika ve kurs bitirme eğitim belgesi ile belgelendirilecektir.

Anahtar teknik personeller ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şarttır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Anılan zeyilname ile anahtar teknik personel olarak gıda mühendisi, diyet aşçı ve aşçı başı belirlenmiştir.

 

  4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde ihale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar arasında “Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler”  sayılmıştır. Yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel belirlenmesi halinde bu hususun ihale ilanında bulunması gerekmektedir. 20.08.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında anahtar teknik personele ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, bu durumun anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde, “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

 

Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 27 nci maddesinde, ihale konusu işte çalışacak işçilerin nitelikleri ve sayıları belirtilmiştir. Buna göre ihalede aşçıbaşı, aşçı, kasap, bulaşıkçı, meydancı, klinik ve yemekhane garsonu çalışacaktır. İdari şartnamede zeyilname ile yapılan değişiklik sonucu aşçıbaşı anahtar teknik personel olarak belirlenmiştir. Anılan Yönetmelik hükmüne göre anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceğinden aşçıbaşının hem anahtar teknik personel hem de teknik personel olarak öngörüldüğü, bu durumun da mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

           

Yine ihalede istenilen gıda mühendisi, aşçıbaşı ve diyet aşçısına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından sektörde faaliyet gösteren firmalardan anahtar teknik personel olarak sadece gıda mühendisi istenilmesinin yeterli olacağı, gıda mühendislerinden T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden toplu beslenme ve organizasyon, menü planlama konularında eğitim almış sertifika veya eğitim belgesine sahip olma şartlarının aranmaması gerektiği, diğer taraftan anahtar teknik personel olarak istenilen 1 adet diyet aşçısının teknik personel olarak istenilebileceği, diyet aşçısı olarak belirlenen teknik personelin sözleşmenin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak olan personel olduğu, anılan mevzuat hükmü uyarınca, anahtar teknik personel olarak gösterilen personelin aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceğinden, söz konusu personellerin anahtar teknik personel olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 26.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3823 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

Karar verilmesine yer olmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul