İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3827
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :77
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3827
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Sümer 1 Sokak Nu 16/15 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No 8 Cağaloğlu Eminönü/İSTANBUL (avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30874
Başvuruya konu ihale:
 2007/76648 İhale Kayıt Numaralı “Rehabiltasyon Merkezleri ve Çocuk Yuvaları İçin Bakım Temizlik ve Aşçılık Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 08.19.59.0188/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 04.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Rehabiltasyon Merkezleri ve Çocuk Yuvaları için Bakım Temizlik ve Aşçılık Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 14.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin bila tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  30.10.2007 tarih ve 30874 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin benzer iş başlıklı 7.4. maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı veya temizlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi ile sadece yaşlıların bulunduğu huzurevlerinde yaşlı bakımı yapan ve buna ilişkin iş deneyimi olan firmaların ihaleye katılımının engellendiği,

 

            2) Teknik şartnamenin C-Her Ay Yapılacak İşler başlıklı maddesinde; “Kuruluşun içinin, çevresinin ve çöp depolarının idarenin uygun göreceği ve yüklenici firma tarafından temin edilen ilaçlarla haşarat ve kemiricilere karşı ilaçlattırılması” düzenlemesi ile ilaç ve ilaçlama giderinin yüklenici tarafından karşılanacağı hüküm altına alındığı, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde ilaçlama giderine yer verilmediği, bu durumun tereddüde yol açtığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı; “Rehabiltasyon Merkezleri ve Çocuk Yuvaları için Bakım Temizlik ve Aşçılık Hizmetleri Alımı İşi”,  anılan şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş ise;  “Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı veya temizlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde tanımlanmıştır. Yapılan benzer iş tanımı, çocuk, genç ve özürlü hasta bakımı yapan firmaların yanında yaşlıların bulunduğu huzurevlerinde yaşlı bakımı yapan firmalara da ihaleye katılabilme imkanı tanımakta olup, benzer iş rekabeti daraltıcı nitelikte bulunmadığından  başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı “Rehabiltasyon Merkezleri ve Çocuk Yuvaları için Bakım Temizlik ve Aşçılık Hizmetleri Alımı İşi” fiziki miktarı ve türü : “169 kişi ile bakım temizlik ve aşçılık hizmetleri alımı işi”, 49.2 nci maddesinde ise işe başlama tarihi:01.10.2007; işi bitirme tarihi 31.12.2007 olarak belirlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, yol bedeli için 3,63 YTL (nakdi aylık 26 gün) ödeneceği, yemek ücretinin ve giyim bedelinin ayni olarak karşılanacağı belirtilmiştir.

 

            Anılan şartnamenin yine 26 ncı maddesinde, 89 bakım personeli ve 10 aşçı olmak üzere  toplam 99 personele aylık asgari ücretin %30 fazlası olan 760,50 YTL, 70 kişilik temizlik personeli için brüt asgari ücret 585,00 YTL üzerinden verileceği ve 9,5 günlük ulusal bayram ve tatil günlerinde bu tutarlar üzerinden çalıştırılacağı, 70 temizlik personeli için 9,5’er gün olduğu, 89 bakım personeli ve 10 aşçı toplam 99 kişi için 9,5 gün, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının %2 olduğu belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı bölümün G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt bölümünde;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

 

1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.

 

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı dikkate alınarak brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır.

 

4- İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.

 

5- Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacaktır.

 

6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak,

…………………….

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Tebliğde yer alan hüküm gereğince personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personelin brüt asgari ücret, yemek, yol, giysi bedeline ilişkin düzenlemelerin yapılacağı, idarece söz konusu işte kuruluşun yüklenici firma tarafından temin edilen ilaçlarla haşarat ve kemiricilere karşı ilaçlattırılmasına ilişkin düzenlemenin  teknik şartnamenin “Her Ay Yapılacak İşler” başlığı altında yer aldığı, söz konusu kuruluşun içinin, çevresinin ve çöp depolarının idarenin uygun göreceği ve yüklenici firma tarafından temin edilen ilaçlarla haşarat ve kemiricilere karşı ilaçlattırılması şeklinde yazıldığı, Tebliğ hükmünde yer alan giderler dışındaki yükleniciye ait olacak başka giderlerin teknik şartnamenin ilgili maddesinde düzenlenmesinin mevzuata aykırı olamayacağı, söz konusu giderin amortisman gideri olmadığı ve teklife dahil olduğu kuruluş içinin çevresinin ve çöp depolarının idarenin uygun göreceği ve yüklenici firma tarafından temin edilen ilaçlarla haşarat ve kemiricilere karşı ilaçlattırılması gerektiği ve yapılan düzenlemelerde isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından şikayetçinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul