İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3829
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :79
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3829
Şikayetçi:
 Uzmanlar Bilişim Temiz. Nak. İnş. ve Yemek Ürt. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kartal Sokak Kaya İş Merkezi 16 K 7 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 TRT İzmir Bölge Müdürlüğü 1420 Sokak No: 87/a Alsancak Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.10.2007 / 30146
Başvuruya konu ihale:
 2007/114299 İhale Kayıt Numaralı “TRT İzmir Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası-Torbalı ve Denizli Radyo Verici İstasyonunun Temizliği İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 08.19.31.G012/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nce 24.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “TRT İzmir Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası-Torbalı ve Denizli Radyo Verici İstasyonunun Temizliği İşi” ihalesine ilişkin olarak Uzmanlar Bilişim Temiz. Nak. İnş. ve Yemek Ürt. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.10.2007 tarih ve 30146 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihale dokümanının satın alındığı, dokümandaki eksiklik ve hatalı düzenleme nedeniyle ihaleye teklif verilemediği, ihale dokümanının içerisinde teknik şartname bulunmadığı bu nedenle yapılacak işler, tanımlar, kullanılacak makinelerin teknik özellikleri gibi birçok bilginin bulunmadığı,

 

            2) İdari şartnamede Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilaçlama işini yerine getireceklerine dair noter tasdikli taahhütname istenildiği halde ilanda taahhütnameye yer verilmediği,

 

            3) İdari şartnamenin 26.5. maddesinde idare tarafından belirlenen tehlike derecesine göre bahçe hizmetlerinin işin asli unsuru olduğunun anlaşıldığı, şartnamede bahçe hizmetlerinde çalışacak personele normal temizlik personelinde farklı olarak tulum, çizme, mekap, şapka vb. kıyafet verileceğinin belirtildiği ancak çalışacak 22 personelin kaçının bahçe hizmetinde çalışacağının belirlenmediğinden işçi kıyafetlerinin maliyetinin tespit edilemediği,

 

            4) Kamu İhale Kurumu mevzuatına göre idari şartnamede personel ile ilgili 7.3.2 maddesinde ancak anahtar teknik personele ilişkin evraklar istenebileceğinden idarece bu maddede yapılan düzenlemelerin Kanuna aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                 1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

                 İhale dokümanı kapsamında teknik şartnamenin bulunmadığı, teknik şartnamede düzenlenmesi gereken hususların idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde –Hizmetin yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu, -Temizlik malzemelerinde aranacak şartlar, -Temizlik programı (a) günlük temizlik, (b) haftalık temizlik, (c) aylık temizlik başlıkları altında yer verildiği görülmüştür. 

 

               Söz konusu işin kapsamında TRT İzmir Bölge Müdürlüğü hizmet binası genel temizliği ve yeşil alanların bakımı ile çevre temizliği, Torbalı Radyo Verici İstasyonu hizmet binasının genel temizliği ve yeşil alanların bakımı ile çevre temizliği, TRT Denizli Radyo Verici İstasyonu hizmet binasının genel temizliği ve yeşil alanların bakımı ile çevre temizliği, ayrıca binalar dahilinde yapılması gereken temizlik işiyle doğrudan ilgili her türlü taşıma ile hizmet binalarının haşarat ve böceklerden arındırılması yer almaktadır.

 

              İdari şartnamede söz konusu işin 22 işçi ile 1 yıllık genel temizlik, ilaçlama ve yeşil alanların bakım işi olduğu, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü hizmet binasında 18 personel, Torbalı Radyo Verici İstasyonu hizmet binasında 2 personel, TRT Denizli Radyo Verici İstasyonu hizmet binasında 2 personelin çalışacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “İstekli binaların temizliğinde kullanmak üzere,

            1-Elektrik süpürgesi(sanayi tipi ıslak kuru özelliğine haiz) 7 adet

2-Cila makinesi 2 adet (sanayi tipi yeni model)

            3-Çift kovalı pres 17 adet

            4-Flipper, cam aparatları, mop püsküllü gibi araç gereçleri (asgari 5 adet)

            5-İki bina için 17 adet temizlik servis arabası

            6-Her tuvalette pisuarlar için ayrı fırça bulundurulacaktır.

            7-İki adet ilaç pompası(12 litrelik ULV tipi)

            8-Çim biçme makinesi(2 adet)

            9-20 metre yüksekliğe ulaşabilen merdiven veya seyyar asansör

            10-Basınçlı 150-200 barlık araba yıkama makinesi

            Maske, eldiven, gözlük bulunduracak olup, bu makine ve ekipmanlar 5 yaşından büyük olmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          İdarece her ne kadar teknik şartname düzenlenmemişse de idari şartname ve idari şartnamenin devamı “Diğer Hususlar” bölümünde teknik şartnamede düzenlenmesi gereken hususların düzenlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 4.1.2.3 maddesinde; “İhale konusu işin yapılmasına ilişin olarak ilgili mevzuatı gereğince alınması zorunlu olan belge: İlaçlama konusunda istekliler Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilaçlama işini yerine getireceklerine dair noter tasdikli taahhütname verecek, yüklenicinin halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından, bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olan kişi ve kuruluşlara yüklenici tarafından yaptırılacaktır.” düzenlemesi ile,

 

            İhale ilanının 4.3.4 maddesinde; “……..İlaçlama işinin istekli tarafından yapılacak olması halinde ilaçlama işi ile ilgili kalite ve standarda ilişkin belgeyi de verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.1 (o) maddesinde; “İlaçlama konusunda istekliler “Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilaçlama işini yerine getireceklerine dair noter tasdikli taahhütname verecek, yüklenicinin halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından, bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olan kişi ve kuruluşlara yüklenici tarafından yaptırılacaktır.” düzenlemesi ile,

 

            İdari şartnamenin 7.3.4. maddesinde; “….İlaçlama işinin istekli tarafından yapılacak olması halinde ilaçlama işi ile ilgili kalite ve standarda ilişkin belgeyi de verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

         

             Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı maddesinin M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlıklı alt bendinin 4 üncü maddesinde;

 

          “İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan  belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

         

          İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

                İdarece hem ihale ilanında hem de idari şartnamede ilaçlama işi için aynı düzenlemenin yapıldığı, söz konusu düzenlemenin mevzuata da uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde bulunmamıştır.

 

             3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 3 olarak belirlendiği, söz konusu işin içinde genel temizlik, ilaçlama ve yeşil alanların bakım işi olduğu, ihale kapsamındaki iş kollarının her biri kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulabileceği gibi bütün işlerin iş yerindeki en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi tutulması da mümkün olduğundan idare tarafından belirlenen tehlike derecesine göre bahçe hizmetlerinin işin asli unsuru olduğunun kabul edilemeyeceği, söz konusu işin bina temizliği ve binaların yeşil alanlarının bakımı olduğu, 22 işçinin dağılımının üç binada 18, 2, 2 olarak belirlendiği, bu işçilerden bir bölümünün bahçe bakımı ile uğraşacağı düşünüldüğünde kullanacakları malzemenin (tulum, çizme, mekap, şapka) belirlenebileceği ve bunun da teklifin küçük bir bölümünü oluşturduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

             4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin (b) bendinde;

        “Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
    1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,
  2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,
  3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,
  4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,
  5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,
  6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,
  7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,
  8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,
 9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.
            İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin formatında 7.3. maddesinin; 

 

            “7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

            7.3.1................................................................................................................................

            7.3.2................................................................................................................................

            7.3.3................................................................................................................................” şeklinde düzenlendiği,

           

            Söz konusu maddenin dipnotunda; “İdareler, bu ihalelerde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliliğinin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen; şekli ve içeriği ise Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden ihalelerin özelliklerine uygun olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterleri belirleyerek (7.2.) ve (7.3.) maddelerine yazacaklardır.” hükmü  yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler, çalıştırılacak personel sayısı, (a) İstekli bu iş ile ilgili olarak çalıştıracağı işçiler 18-55 yaşları arasında olmak üzere 22 kişi çalıştıracaktır. (b)Yüklenici işçilerin çalışma saati sürelerini idarenin ihtiyacı ve 4857 sayılı İş Kanununun 63-68 ve ilgili diğer maddeleri hükümlerine göre haftalık 45 saati aşmayacak şekilde uygulayacak olup, resmi ve dini bayramlarla yılbaşı günü çalışma yapılmayacaktır. Yüklenici işçi çalıştırılması ile ilgili tüm hususlarda 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine tamamen uyacak olup, işçi hakları ile ilgili idare sorumlu tutulamayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personele ilişkin evraklar istenebileceğine ilişkin bir düzenleme olmadığı, idari şartnamenin mesleki ve teknik yeterliliğinin belirlenmesine ilişkin olarak 7.3. maddesinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen; şekli ve içeriği ise Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden ihalelerin özelliklerine uygun olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterleri belirleyebilecekleri, söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3. maddesinde mevzuata aykırı bir düzenleme olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul