İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3830
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :81
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3830
Şikayetçi:
 Efsane Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti, Cengiztopel Mahallesi 100.Sokak Daval Apt. No: 6 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Mah.Cumhuriyet Caddesi Kahta /ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.10.2007 / 30179
Başvuruya konu ihale:
 2007/88464 İhale Kayıt Numaralı “Öğle Yemeği Hazırlama ve Dağıtma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 08.19.38.G014/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 10.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Öğle Yemeği Hazırlama ve Dağıtma” ihalesine ilişkin olarak Efsane Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 14.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin 23.10.2007 tarih ve 30179 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanında birim fiyatlar üzerinden teklif alınacağı belirtilmesine rağmen idari şartnamede tekliflerin götürü bedel üzerinden verilmesi gerektiği ve götürü bedel sözleşme imzalanacağının belirtilmesinin çelişkiye yol açtığı ve mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamede yemek fabrikasına sahip olunduğuna dair belge veya kira sözleşmesinin teklifle birlikte sunulmasının istendiği, oysa Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre taahhütnamenin yeterli kabul edilmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 9 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.  

 

            Doküman ekinde isteklilere verilen standart formlar incelendiğinde ise, isteklilere götürü bedel teklif mektubu ve ekinde birim fiyat teklif cetveli verildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde de; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde idarece ilan ile dokümanda teklif türüne ilişkin düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olmadığı görülmüş olup, ayrıca bu düzenlemelerin sağlıklı teklif verilmesini engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2.2 maddesinde; “İstekliler, en az 2120 öğrenciye yemek (kuru kumanya) verebilecek kapasitede tesise (hijyenik şartları taşıyan üretim tesisi, yemek fabrikası vb.) sahip olduklarına dair belgeler/belgeleri veya benzeri tesisin kira sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli suretini belgeleri arasında sunmak zorundadırlar.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde;

İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” hükmü yer almaktadır. 

 

İdari şartnamede yer alan anılan düzenleme değerlendirildiğinde; idarece, taahhüt edilen tesisin sahibi ile yapılmış olan kira sözleşmesinin teklif ile birlikte sunulmasının istenmesinin rekabeti engelleyici ve katılımı daraltıcı nitelikte olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile sadece noter onaylı taahhütnamenin yeterli olduğu yönündeki yukarıda anılan Yönetmelik hükmüne de aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            İdarece üzerinde ihale bırakılan istekli ile 19.09.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşme usulü incelendiğinde, başvuru sahibinin idareye 14.09.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece bu başvurunun 25.09.2007 tarihli yazı ile sonuçlandırıldığı ancak bu yazının ilgiliye tebliğine ilişkin dosyada bilgi ve belge bulunmadığı, ilgilinin de kendisine 30 günlük süre içerisinde cevap verilmediği iddiası ile Kuruma başvurduğu anlaşılmış olup, cevap yazısının tebliğ edildiğinin ispatı konusunda ispat yükünün idare üzerinde olduğu dikkate alındığında, şikayetçinin beyanının esas alınması gerektiğinden sözleşmenin şikayet sonuçlandırılmadan Kanuna aykırı bir şekilde imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 4 isteklinin teklif verdiği ve tek geçerli teklif bulunduğu dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkelerin inceleme konusu ihalede oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu gerekçeyle de iptal edilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul