İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3833
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :84
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3833
Şikayetçi:
 Saytem Sağlık Hizmetleri Otom. Gıda Temz. Nak. San. ve Tic. Ltd Şti, Emniyetevleri Mah. Taşkent Sok. Mesut Apt. No: 5 D.1 4.Levent /İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi Başhekimliği, Eminettin Mah. Hastaneler Cad. RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.10.2007 / 29493
Başvuruya konu ihale:
 2007/120196 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve Tıbbi Sekreterlik Hizmet” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 08.18.89.G015/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 13.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve Tıbbi Sekreterlik Hizmet” ihalesine ilişkin olarak Saytem Sağlık Hizmetleri Otom. Gıda Temz. Nak. San. ve Tic. Ltd Şti’nin 01.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.10.2007 tarih ve 29493 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” ile ilgili düzenlemesi dikkate alındığında, % 3 genel giderler ve sözleşme giderleri dahil asgari maliyetin 224.267,15 YTL olduğu, ancak, teklife dahil edilmesi gereken 2’şer adet gömlek, pantolon, kravat/fular ve 1 adet de yelek/kazak bulunduğu, bu kıyafetlerin çalıştırılacak 20 personele verileceğinin de hesaplanarak teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklinin ise, bu kıyafetlerin tamamına % 3 sözleşme ve genel giderler dahil sadece 2,51 YTL, ikinci en avantajlı teklif sahibinin 9,27 YTL, üçüncü en düşük teklif sahibinin 10,30 YTL, dördüncü en düşük teklif sahibinin 329,60 YTL, beşinci en düşük teklif sahibinin ise 332,85 YTL fiyat öngördüğü, ihale üzerinde kalan istekli ile diğer isteklilerin kıyafet giderleri için hesap edilemeyecek kadar düşük değerler öngördüğü, bunun hayatın olağan akışına uygun olmadığı, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre açıklamaların salt belgelendirilmiş olmasının, açıklamaların yeterli görülmesi için uygun bir sebep olamayacağı, bu nedenle de kıyafet giderleri için söz konusu isteklilerin açıklamalarının yeterli bulunmayarak bu isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği, buna ilişkin ekte sundukları emsal Kurul Kararlarının da bulunduğu, kesinleşen ihale kararının iptal edilerek düzeltici işlem tesis edilmek suretiyle ihalenin en uygun teklifi veren firmalarının üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin, veri kontrol işletmeni ve tıbbi sekreterlik hizmeti olduğu ve 15 aylık işte 20 kişi ile bu hizmetin yürütüleceği hususuna yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan, teklif fiyata dahil olacak masraflara ilişkin olarak, aynı şartnamenin 26 ncı maddesinde, yazlık ve kışlık olarak pantolon veya etek, 2’şer adet gömlek, kravat veya fular, 1’er adet yelek veya kazak ile idarenin belirleyeceği renkte ve modelde iş elbisesinden oluşan giyeceğin teklif fiyata dahil olduğu, yemeğin hastane yemekhanesinden karşılanacağı, resmi ve dini bayram günlerinde çalıştırılacak personelin 190 kişi/gün olarak belirlendiği, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 olduğu ifade edilmiştir.

 

          Ayrıca, ihale konusu işte çalıştırılacak personele verilecek kıyafetlere ilişkin düzenlemelere teknik şartnamenin 35 inci maddesinde de yer verildiği anlaşılmıştır.

 

          Yukarıda belirtilen teklif fiyata dahil masraflar ile resmi ve dini bayramlarda çalışma dikkate alındığında, ihale konusu işte teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı 224.267,15 YTL’dir.

 

          Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamından, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı anlaşılmış olup, teklifi asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı anlaşılan isteklilerden Efe Tem. Güv. Yemek Hiz. Müt. İnş. Nakl. Bilg. Turz. İth. İhr. Ltd. Şti.nin teklifinin ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanın usulüne uygun olmaması nedeniyle idarece değerlendirilme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

          4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinde ise, “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.” yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

 

           Bu itibarla, 224.267,15 YTL’lik asgari işçilik maliyet tutarı da göz önünde bulundurulduğunda, idarenin işçilik, giyecek ve verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderleri de dikkate alarak, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre idarenin tespit ettiği aşırı düşük tekliflerle ilgili aşırı düşük teklif sorgulaması gerçekleştirmesi gerekirken, söz konusu işlemleri gerçekleştirmeden ihaleyi karara bağlaması mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

18.09.2007 tarihli ihale komisyon kararının iki sayfadan ibaret olduğu, bununla birlikte, komisyon üyelerinin ilk sayfada herhangi bir paraf veya imzalarının bulunmadığı ve ikinci sayfayı boş olarak imzaladıkları tespit edilmiştir.

             4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasında, ihale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanakların, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanacağı hükme bağlanmıştır.

             Bu itibarla, anılan ihale komisyon kararının yukarıda belirtildiği şekilde alınmasının mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul