• Karar No: 2007/UH.Z-3834
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :86
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3834
Şikayetçi:
 Orta Karadeniz Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti, Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak No:3/2 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Yurt-Kur Samsun Bölge Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı No:123 55200 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.11.2007 / 31761
Başvuruya konu ihale:
 2007/106562 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 08.20.19.G017/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yurt-Kur Samsun Bölge Müdürlüğü’nce 18.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Orta Karadeniz Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti’nin 22.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.11.2007 tarih ve 31761 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

            1) İhale dokümanında resmi tatil ve dini bayram günlerinde çalışacak işçilere 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince ödeme yapılacağının belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan Üner Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin resmi tatil, ulusal ve dini bayram günlerinde çalışacak personel için bir bedel öngörmediği, anılan firmanın teklif bedelinin 879.840,00 YTL- olup, teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının altında olduğu, bu nedenle ihale dışı bırakılması gerektiği,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan firmanın idari şartname ile istenilen ve teknik şartnamenin 3.34 maddesinde sayıları ve özellikleri belirtilen giyim malzemelerini önermiş olduğu bedeller ile temin etmesinin mümkün olamayacağı düşünüldüğünden belirtilen nedenlerle bu firmanın aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülmemesi gerektiği,

           

            3) İhale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında belirttiği asgari işçilik maliyeti, sözleşme gideri ve teklif edilmesi gereken maliyet tutarı ile birlikte diğer maliyet kalemleri eklendiğinde 879.839,59 YTL rakamına ulaşıldığı ancak anılan firmanın teklif  bedelinin  879.840,00 YTL olduğu, bu tutarsızlık nedeniyle ihale dışı bırakılması gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinde işin konusu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı yurt müdürlüklerinin binalarının şartnamede belirtilen özel güvenlik hizmetlerinin özel güvenlik şirketlerince istihdam edilen özel güvenlik görevlilerince yerine getirilmesi olarak belirtilmiştir.

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;  26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir. Güvenlik Hizmetleri Görevlilerinin 3. kişilere verebilecekleri zararların tazmini amacıyla 5188 sayılı kanun çerçevesinde Mali Sorumluluk Sigortası yaptırması zorunlu olup, teklif fiyata dahil edilecektir. Giyim bedeli ayni olarak ödenecek olup teklif fiyata dahil edilecektir.

26.2.    (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider
kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak
payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.    Personelin yol gideri günlük brüt (2,40 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personelin yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (4 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (Yirmialtı) gün esas alınacaktır.

26.4.    Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer
Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (Bir nokta beş) olarak tespit edilmiştir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

               Teknik Şartnamenin “Çalıştırılacak Özel Güvenlik Görevlileri Sayısı ve Şartları”  başlıklı 4 ncü maddesinde;

“4.1- Özel güvenlik görevlisinin vardiyalı çalışmak kaydıyla haftalık çalışma süresi genel olarak 45 saattir. Vardiya sayılan her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı ile haftalık toplam çalışma süresi 45 saati geçmeyecek şekilde idarece belirlenecektir. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak özel güvenlik görevlisine 4857 sayılı İş kanununun 47 maddesi uyarınca ücret ödenecektir.

4.2  Güvenlik görevlilerinin nerede ve nasıl çalışacakları ve vardiyaları idarece onaylanacaktır.

4.3  Özel güvenlik görevlisi sayısı aşağıda gösterilen şekilde olacaktır.

İlkadım Yurt Müdürlüğü                        4 Bay                 6 Bayan

Karadeniz Yurt Müdürlüğü                    3 Bay                  4 Bayan

Bafra Yurt Müdürlüğü                            1 Bay

Sinop Yurt Müdürlüğü                            2 Bay                  1 Bayan

Amasya Yurt Müdürlüğü                       10 Bay                  6 Bayan

Çorum Yurt Müdürlüğü                           5 Bay                6 Bayan

GOP/Tokat Yurt Müdürlüğü                   0                        8 Bayan

Zile Yurt Müdürlüğü                                7 Bay

Turhal Yurt Müdürlüğü                            5 Bay                2 Bayan

Niksar Yurt Müdürlüğü                            5 Bay                 2 Bayan

Erbaa Yurt Müdürlüğü                            1 Bay

olmak üzere 78 adet Özel Güvenlik Görevlisi istihdam edilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 3.32 nci maddesinde; “Hafta sonu, özel ve resmi tatil günlerinde de yönetimin belirlediği sayıdaki elemanla, istenen şekilde hizmet verecek, güvenlik hizmeti aksamayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” bölümünde; “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.”

 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma başlıklı 44 üncü maddesinde; Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.”

 

“Saklı haklar” başlıklı 45 inci maddesinde; “Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz…”

 

Hafta tatili ücreti başlıklı 46 ncı maddesinde;Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir…”

 

“Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.”

 

“Çalışma süresi” başlıklı 63 üncü maddesinde;  “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.” hükümleri bulunmaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacağı belirtilen toplam personel sayısına göre çalışılan her gün için ayrıca bir günlük ücret ödeneceği esasına göre ödenecek toplam ücretin hesaplanması ve söz konusu ücretin teklif fiyata dahil masraflar arasında alması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte söz konusu ihalede teknik şartnamede özel ve resmi tatil günlerinde de personel çalıştırılacağı belirtilmesine karşın, idarece yaklaşık maliyetin hesaplanmasında özel ve resmi tatil günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ücrete ilişkin bir hesaplama yapılmadığı ve teklif maliyetini oluşturan masraf kalemleri içerisine dahil edilmediği görülmüştür.

 

İhale konusu işte özel ve resmi tatil günlerinde güvenlik personeli çalıştırılacağı belirtildiğinden, bu günler için ödeneceği anlaşılan ücretin hesaplanabilmesi için çalışacak personel sayısı ve gün sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olduğu ve İdari Şartnamede çalışacak işçi sayısının, işin süresinin ve teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği, teknik şartnamede ise isteklilerin hafta sonu ve özel ve resmi tatil günlerinde de idarenin belirlediği sayıda eleman çalıştırarak Özel Güvenlik hizmetini aksatmamakla yükümlü olduklarının belirtildiği, ancak ihale dokümanında işin süresi dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak özel güvenlik personeli sayısının açıkça belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi ve istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personellerin çalışma saati ve sürelerinin hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmesine karşın, söz konusu ihalede özel ve resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısı belirtilmediğinden bu günlerde çalışacak personele ödenmesi gereken ücret tutarının hesaplanabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda söz konusu ihalede sağlıklı teklif verilmesinin ve tekliflerin objektif değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu haliyle idarece ihale dokümanında yapılan aykırılığın ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul