• Karar No: 2007/UH.Z-384
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-384 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 26.11.2007 tarih, 2007/UH.Z-3848 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :37
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-384
Şikayetçi:
 Biltem Kurumsal Hizmetler Tem.Turz.Nak.Basın Yayın Gıda Teks. İtriyat ve İnş.Yat.İç ve Dış Tic. ve San. Ltd. Şti., ATB İş Merkezi C Blok No:38 Macunköy/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı R/7 06100 Yücetepe/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.01.2007 / 1102
Başvuruya konu ihale:
 2006/79531 İhale Kayıt Numaralı “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Sitesi ve Ek Binalarının Malzemeli Genel Temizliği İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 08.01.37.0078/2007-5EK sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 28.08.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Sitesi ve Ek Binalarının Malzemeli Genel Temizliği İşi” ihalesine ilişkin olarak Biltem Kurumsal Hizmetler Tem.Turz.Nak.Basın  Yayın Gıda Teks. İtriyat ve İnş.Yat.İç ve Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 12.01.2007 tarih ve 1102 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idareye 04.12.2006 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet dilekçelerinin daha sonra değerlendirileceği belirtilerek 11.12.2006 tarihinde ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale sürecine devam kararı alındığı, kararın iptali amacıyla Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulması üzerine 18.12.2006 tarih ve 2006/UH.Z-3225 sayılı karar ile ihale sürecine devam edilmesi yönünde alınan kararın iptaline karar verildiği, 04.12.2006 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusuna karşı herhangi bir karar bildiriminin yapılmadığı, açıklama taleplerine idarece verilen cevapta;
1 ) 44,58.-YTL olarak hesaplanması gereken EGO bilet maliyetinin 44,20.-YTL olarak hesaplandığı tespit edildiğinden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, idari şartnamenin 26.3.1.maddesinde çalıştırılacak 172 kişiye 1 gidiş 1 dönüş olmak üzere ayda 26 gün üzerinden mutat taşıt kartı verilmesinin hüküm altına alındığı, firmalarının EGO’nun ihale tarihindeki ücret tarifesini dikkate aldığı, bu tarife içerisinden 20’lik kart seçeneğinin tercih edildiği, 20’lik kart alındığında 1 biniş ücretinin 1 YTL olduğu bu bedelin KDV hariç tutarının yaklaşık 0,85.-YTL, 1 gidiş 1 geliş kart maliyetinin 26 gün için 44,20.-YTL olduğu, idarenin aylık 52 olarak yapılması gereken bilet ödemesinde son iki günü 1,30.-YTL’den hesapladığı ve 44,58.-YTL bulduğu, kaldı ki idarenin belirlediği kişi başı 44,58.-YTL’lik maliyet ile firmalarının belirlediği 44,20.-YTL’lik tutar arasındaki farkın 0,38.-YTL olduğu, çalıştırılacak 172 işçi için yıllık farkın 784,32.-YTL olduğu, idareye verilen fiyat açıklamasında öngörülen 4.553,29.-YTL karın 784,32.-YTL olarak belirtilen farkı karşılayacak tutarda olduğu,
2 ) 28 günlük yemek bedeli ve asgari işçilik maliyeti toplamının 122.814,54.-YTL olması gerekirken firmaları tarafından 119.982,04.-YTL olarak hesaplandığına ilişkin gerekçenin ihale dokümanına ve çalışma mevzuatına aykırı olduğu, firmaları açıklamasında ocak ayı işçilik maliyetinin 119.982,04.-YTL olarak hesaplandığı, sözleşme gideri eklendiğinde 122.381,68.-YTL olduğu, idarenin sözleşme bedeli dahil hesapladığı 122.814,54.-YTL ile farkının 432,86.-YTL olduğu, götürü bedel fiyat tekliflerinde öngörülen kar dikkate alındığında tekliflerinin bu farkı içerdiğinin görüleceği, ocak ayına ilişkin maliyetin farklı hesaplanmasının personele ödenecek yemek bedelinin fiili gün hesaplamasındaki farklılıktan ileri geldiği, işe başlangıç tarihi 04.01.2006 olarak belirlendiğinden ocak ayında 28 günlük çalışma yapılacağı, dolayısıyla 30 günden az çalışma yapılacağından yemek bedeli ödenecek gün sayısının daha az olacağının açık olduğu,  SSK ve diğer ilgili mevzuatta SSK matrahına dahil edilecek ve prim hesaplamasında istisna tutulacak tutarların hesaplanmasında yemek bedeli ödenecek fiili gün sayısının dikkate alındığı, ücret bordrolarının fiili olarak ödenen yemek gün sayısı dikkate alınarak yapıldığı, dolayısıyla firmalarının ocak ayında hafta içi fiili çalışma gün sayısını 20 gün olarak dikkate aldığı ve yemek bedelini 20 gün üzerinden hesapladığı, 2007 yılı ocak ayında 20 günlük yemek ve 28 günlük ücret bedelinin işverene maliyetinin 1 işçi için 697,57.-YTL olduğu, 172 işçi için maliyetin ise 119.982,04.-YTL olduğu, tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin giysi bedeli hariç 1.664.125,13.-YTL olduğu, firmalarının teklif ettiği 1.712.000,00.-YTL’nin bu tutarın çok üzerinde olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Biltem Kurumsal Hizmetler Tem. Turz.Nak. Basın Yayın Gıda Teks. İtriyat ve İnş.Yat. İç ve Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 12.01.2007 tarih ve 1102 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı itirazen şikayet başvurusunda; idareye 04.12.2006 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu ancak şikayetin verilmesini izleyen 30 gün içerisinde idarenin şikayet hakkında bir karar almadığı yönündeki beyanı üzerine başvuru dilekçesi ve ekleri üzerinde yapılan ön incelemede sonucunda esas incelemeye geçilerek 15.01.2007  tarih ve 2007/AK.H-137.1 sayılı Kurul Kararı ile “ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına” karar verilmiştir.

 

Bununla birlikte; idarece gönderilen ve 16.01.2007 tarih ve 1545 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2006 tarih ve 315 sayılı ve 18.01.2006  tarih ve 1858 sayı Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2006 tarih ve 377 sayılı yazılar ekinde yer alan ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; şikayetçinin 04.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine idarece şikayetin uygun bulunmadığına dair alınan 21.12.2006 tarih ve 8111 sayılı kararın iadeli taahhütlü posta yolu ile şikayetçiye 26.12.2006 tarihinde bildirildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Şikayetçinin idare tarafından 30 gün içinde karar alınmadığı yönündeki beyanına karşın, idarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; şikayetçinin 04.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan 21.12.2007  tarihli kararın  26.12.2006 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 12.01.2007 tarihinde  başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul