İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3846
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :107
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3846
Şikayetçi:
 Yusuf AYDIN, Kurtuluş Mahallesi, Stadyum Sokak No: 3/5 Soma/MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Fatih Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü,Neslişah Mah., Çınarlı Bostan Sok., No:1 Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33575
Başvuruya konu ihale:
 2007/150440 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi İle Yıkanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 08.21.01.0171/2007-75 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Fatih Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöp Toplama, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi İle Yıkanması” ihalesine ilişkin olarak Yusuf AYDIN’ın 19.11.2007 tarih ve 33575 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;  İddiaların incelenmesine geçilmesine, İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdare tarafından yapılan önceki ihalelerin aksine iş deneyim belge oranının belli bir firmaya ihalenin verilmesi amacıyla yükseltildiği,

 

2) İhale doküman bedelinin yüksek tutulduğu,

 

3) Dokümanda öngörülen araçların niteliği ve sayısının bir firmayı kayırmaya yönelik olduğu, iddia edilmektedir.

 

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihalede, ihale doküman bedeli yüksek belirlenmiş bulunmakla birlikte; bu durum teklif verilmesini engelleyici ve tek başına iptal gerekçesi olarak görülmediğinden, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul