İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3847
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :108
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3847
Şikayetçi:
 Çardak Yemek Hizmet Gıda Paz. ve Turizm Ltd. Şti., F.Çakmak Mahallesi Bursa Yolu 1.Km Nur Petrol Yanı YALOVA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hocahasan Mah. Fahri Korutürk Cad. No: 129 K:3-4 16020 Osmangazi/ BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 33478
Başvuruya konu ihale:
 2007/95074 İhale Kayıt Numaralı “Bursa İmareti 2008 Yılı Sıcak Yemek ve Dağıtım Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.11.2007 tarih ve 08.20.97.0041/2007-75 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 24.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bursa İmareti 2008 Yılı Sıcak Yemek ve Dağıtım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çardak Yemek Hizm. Gıda Paz. ve Turizm Ltd Şti’nin 16.11.2007 tarih ve 33478 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.2.3. maddesinde istenilen bilanço, gelir tablosu, taahhüdü altında ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin yeterlik oranlarının belirtilmediği,

 

2) İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde ortakların sunması gereken iş deneyim belgelerinin yeterlik oranlarının belirtilmediği,

 

3) İdari şartnamenin 7.3.4.d maddesinde istenilen kalite belgelerinin TSE-ISO EN 9001 veya TSE-ISO EN 9002 şeklinde belirtildiği, bu düzenlemenin yabancı kuruluşlardan alınan belgelerin kabul edilmeyeceği sonucunu doğurduğu,

 

4) İdari şartnamede çalıştırılacak asgari işçi sayısının belirtilmediği,

           

iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 01.10.2007 tarihli dilekçeyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 30 günlük sürede şikayet başvurusu üzerinde bir karar vermediği, şikayetçinin anılan Kanun ve Yönetmeliğin yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin 30 günlük karar verme süresinin bitimini takip eden 15 günlük süre içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 16.11.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,  kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul