İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3852
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :138
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3852
Şikayetçi:
 Mehmet KAVAS Bayraktar Mahallesi, Bayraklı Sokak, No:3/20, G.O.P., Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bayramiç Belediye Başkanlığı Camicedid Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:10, 17700, Bayramiç/ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33755
Başvuruya konu ihale:
 2007/148499 İhale Kayıt Numaralı “Şehir Çöpünün Toplanması Süpürme ve Nakli İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 08.21.14.0097/2007-57 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bayramiç Belediye Başkanlığı tarafından 15.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Şehir Çöpünün Toplanması Süpürme ve Nakli İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet KAVAS’ın 19.11.2007 tarih ve 33755 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhale ilanının 7 nci maddesinde ihale doküman bedelinin 500,00-YTL olarak belirlendiği, bu bedelin yüksek olduğu, doküman bedelinin makul seviyeye düşürülmesi gerektiği,

 

2)  İhale ilanının 4.3.4. maddesinin (c) bendinde K1 yetki ve taşıma belgesi veya C2, L1, L2, R1 belgelerinden birinin istenildiği, konu ile ilgili Kamu İhale Kurulu’nun K1 belgesi istenilmesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu yönünde kararları bulunduğu, bu nedenle K1 belgesinin istenemeyeceği,

 

            iddia edilmektedir.

 

İdare tarafından 23.11.2007 tarih ve 548 sayılı yazı ekinde gönderilen ihale süreci bilgi formunda, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alınmadığı, henüz sözleşmenin imzalanmadığı bilgisi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin K1 yetki belgesinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak; Kamu İhale Kurulu’nun 12.04.2007 tarihli ve 2007/UH.Z-1350 sayılı Kararında; sadece K1 belgesinin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, ihale konusu işin K1 yetki belgesine sahip olanlar dışında C2, L1 ve L2 gibi yetki belgelerine sahip olanlar tarafından da gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

 

İhale konusu işe ait ihale ilanının 4.3.4. maddesinin (c) bendinde ise; K1 yetki ve taşıma belgesi veya C2, L1, L2, R1 belgelerinden birinin istenildiği görülmüştür. Dolayısıyla ihale konusu iş için K1 belgesinin yanı sıra diğer belgelerin de kabul edileceği anlaşıldığından, ihale mevzuatına aykırılık iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması halinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

          Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul