İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3879
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :22
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3879
Şikayetçi:
 Ulusal Temizlik Özel Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhanı No: 66 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Pendik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Batı Mah.23 Nisan Cad. No:11 34890 Pendik/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31701
Başvuruya konu ihale:
 2007/132499 İhale Kayıt Numaralı “Açık ve Kapalı Alanda İlaç Dahil İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.11.2007 tarih ve 08.20.05.0022/2007-69 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Pendik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 24.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Açık ve Kapalı Alanda İlaç Dahil İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ulusal Temizlik Özel Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.11.2007 tarih ve 31701 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.4 maddesinde, “İlaçlama hizmetleriyle ilgili olarak istekliler TSE Hizmet Yeri Yeterlilik veya ISO belgelerinden birini verecektir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslar arası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş  belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.” düzenlemesinin yapıldığı, bu düzenlemede Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi istenmesinin idarenin hizmet binasında gerçekleştirilecek hizmet söz konusu olduğundan mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhaleye ilişkin Teknik Şartnamenin çalışma saatleri başlığı altında, “a) Mist Blower çalışma saati: 1000 saat, b) ULV çalışma saati: 1600 saat, c) Kanal sisleme makinesi: 800 saat, d) El dumanlama makinesi: 400 saat, e) Larva kapalı alan ilaçlaması Pazar günü hariç haftanın 6 günü yapılacak, f) Uçkun mücadelesi haftanın 7 günü yapılacak, g) İlaçlama programı veteriner işleri müdürlüğünün hava şartlarına göre belirleyeceği program dahilinde yapılacak ...” düzenlemesinin yapıldığı, bu düzenlemeye göre hizmetin Resmi ve Dini Bayramlar ile Genel Tatil günlerinde de yapılacağının anlaşıldığı, bugünlerde çalıştırılacak olan personel sayısı ile hizmet verilecek tatil günü sayısının ve bu günlerde ücret ödeneceğine ilişkin düzenlemenin yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin 24.09.2007 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, ancak ihaleye teklif vermediği, 24.09.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihalede kesinleşen ihale kararının 25.09.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanarak ihaleye teklif veren isteklilere aynı tarihte elden tebliğ edildiği, kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak  01.10.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen 15 günlük süre içerisinde ancak sözleşme imzalandıktan sonra 01.10.2007 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul