• Karar No: 2007/UH.Z-388
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-388 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-3880 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :43
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-388
Şikayetçi:
 Akgün Bilgisayar Prog. San. Tic. Ltd. Şti., Gazipaşa Mahallesi Zeytinlik Sokak Nu 3 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Sandıklı Devlet Hastanesi, Sandıklı/AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2905
Başvuruya konu ihale:
 2006/174401 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2007 tarih ve 08.03.19.G015/2007-5 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sandıklı Devlet Hastanesi tarafından 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Akgün Bilgisayar Prog. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.01.2007 tarih ve 2905 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale dökümanında açıklama yapılması hususuna ilişkin olarak, isteklilerin ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebileceği, bu tarihten sonra yapılan açıklama taleplerinin değerlendirilmeyeceği, açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, idarece yapılacak yazılı açıklamanın, bu tarihe kadar ihale dökümanını alan tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderileceği veya imza karşılığı elden verileceği, idarenin bu yazılı açıklamasının son teklif verme gününden en az 10 gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacağı, buna karşılık, idarece bu hususların göz ardı edilerek ekte sundukları cevabını tatmin edici bulmadıkları, iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 29.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 09.01.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.01.2007 tarihinde başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul