• Karar No: 2007/UH.Z-3881
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :25
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3881
Şikayetçi:
 Girişim Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili: Av. İbrahim DEMİRCİ, Serasker Caddesi No:35 D.2 Bahariye Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cadddesi No:3-4 34920 Sultanbeyli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.11.2007 / 31814
Başvuruya konu ihale:
 2007/93902 İhale Kayıt Numaralı “Mr ve Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 08.20.24.0078/2007-83 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi tarafından 12.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mr ve Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Girişim Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. İbrahim DEMİRCİ’nin 06.11.2007 tarih ve 31814 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Müvekkil firmanın şikayet konusu ihaleye katılmak için 30.07.2007 tarihinde ihale belgelerini satın aldığı, ihalenin 04.09.2007 tarihinde yapılacağı belirtilmesine karşın, teknik şartname ve proje değişikliği gerekçe gösterilerek 12.09.2007 tarihine ertelendiği, ihale belgelerinde değişiklik yapılmasının Kanunun 29 uncu maddesi hükmüne aykırılık teşkil ettiği,

 

2) İhaleye konu edilen hizmetlerin doğrudan kamu sağlığı ile ilgili olduğu, ihaleye katılacak olan kişilerin mesleki niteliklerinin yaşamsal öneme sahip olduğu, bu kişilerin doktor veya sağlık kuruluşları olması gerektiği, ancak ihale belgelerinin hiçbirinde ihaleye katılma koşuluna mesleki yeterliliğe dair bir ibare bulunmadığı, özel bir nitelik aranmadığı, bu hususun “ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması” ilkesine aykırı olduğu,

 

3) Müvekkil firmanın ihale konusu hizmetlerin neleri kapsadığı, işin niteliği konusunda ilgili idareden açıklama talep ettiği, ihale belgelerinde işin yürütülmesiyle ilgili olarak gerekli personelin de sağlanacağı yönünde ibareler yer aldığı, bu hükmün kapsamının öğrenilmek istenildiği, idarece 2003/70 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesine eklenen (j) bendi gerekçe gösterilerek; “gerekli personelin bulundurulmasından bahsedilmektedir.” şeklinde yanıt verildiği, söz konusu yanıtın net olmaması ihale kapsamı hizmetin neleri içerdiğinin sağlıklı ve açık bir şekilde anlaşılamadığından müvekkil firmanın ihaleye katılamadığı, ihale şartnamesinde hizmet alımı kapsamında kaç adet MR ve BT çekileceğinin ifade edildiği, ancak talep olunan personelin kaç kişiden oluşacağı, kaçının doktor ve teknisyen, kaçının başka görevlilerden oluşacağının açıkça bildirilmediği, bu hususun teknik şartnamenin yetersizliğini gösterdiği ve ihalenin açıklığı ilkesine aykırı olduğu, ayrıca ihaleye katılmak isteyenler açısından haksız rekabet yarattığı, ihaleye katılacak olanların şartnamedeki bilgiler itibariyle ihalenin kendilerine maliyetini hesaplayabilmesi gerektiği,

 

4) İhaleye benzer bir konuyla ilgili olarak açılan davada Danıştay 13.Dairesinin 08.01.2007 tarihli kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verildiği, emsal bir olayda Gebze Fatih Devlet Hastanesinin “radyoloji görüntüleme hizmeti alım” ihalesi yapıldığı ve bu hizmete “7 gün 24 saat çalışılmak üzere 2 adet radyoloji uzmanı, yeteri kadar teknisyen vd.personeli” de dahil edildiği, ihale işlemlerine karşı açılan davada Danıştay; “Bakanlıkça yürütülen sağlık hizmetlerinin kamu hizmeti niteliğinde olduğu, bu hizmetlerin de Bakanlığa bağlı memur ve diğer kamu görevlilerince yerine getirilmesi gerektiğinden” bahisle ihalenin ve ayrıca bu işlemlere dayanak olan 2003/70 sayılı Genelgenin (g) bendinin yürütülmesinin durdurulmasına hükmettiği, 2003/70 sayılı Genelgeye eklenen (j) bendinin yürütmesi durdurulan Genelgenin (g) bendinin başka türlü bir ifadesinden öte bir anlam taşımadığı, idarenin hizmet satın alma yoluyla sağlık hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri 3.kişilere gördürmesinin Yüksek Yargı içtihatlarına ve hukuka açıkça aykırı olduğu,

 

5) İhale dokümanında yer alan idari şartnamenin 49 uncu maddesinde işe başlama ve işi bitirme tarihlerinin düzenlendiği, buna göre sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 75 gün içinde sistemin montajı yapılarak çalışır vaziyette devredileceği ve işin süresinin de sözleşmenin imzalanmasını takiben 1095 takvim günü olarak tespit edildiği, ancak idarece müvekkil firmaya gönderilen 25.10.2007 tarih ve 2699 sayılı faks ile 01.01.2008 tarihinden itibaren işin başlayacağını ve bu tarihe kadar ihale konusu işler için teklif verilmesini talep ettiği, bu yazıdan da anlaşılacağı üzere idarenin işe başlama ve bitiş tarihlerini Kanuna aykırı olarak değiştirmek suretiyle şartname hükümlerine aykırı davrandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede; idareye yapılan şikayet başvurusunda yer alan iddia konularının yukarıda özetlenen başvuru dilekçesinin ilk 4 maddesinde ileri sürülen iddialar olduğu görülmüş olup, idareye yapılan şikayet başvurusunda yer alan iddia konularının tümünün ihale dokümanı içeriğine yönelik bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren 15 gün olduğu, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesi 3 üncü bendinde ise ihale dokümanına karşı yapılacak başvurularda ihale dokümanının satın alındığı tarihin şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Şikayetçinin 30.07.2007 tarihinde şikayet konusu ihaleye ait ihale dokümanını satın aldığı anlaşılmasına karşın; ihale dokümanı içeriğine ilişkin olarak idareden açıklama talebinde bulunması üzerine idarenin 13.08.2007 tarihli açıklamada bulunduğu, açıklamanın şikayetçiye 21.08.2007 tarihinde tebliğ edildiği, ayrıca idarece 15.08.2007 ve 21.08.2007 tarihli 2 adet zeyilname düzenlenerek ihale dokümanında değişiklik yapıldığı, 21.08.2007 tarihli ikinci zeyilnamenin şikayetçiye iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiği ve şikayetçinin 27.08.2007 tarihinde söz konusu gönderiyi teslim aldığı anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanına en son hali 21.08.2007 tarihli ikinci zeyilname ile verildiğinden, ihale dokümanı içeriğine yönelik söz konusu iddialarda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarihin ikinci zeyilnamenin şikayetçiye bildirildiği tarih olan 27.08.2007 olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte; şikayetçi tarafından gerek idareye gerekse Kamu İhale Kurumuna yapılan şikayet başvurularında şikayet konusu işlemlerin fark edildiği tarihin 12.09.2007 olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Şikayetçi tarafından idareye şikayet başvurusunun 27.09.2007 tarihinde posta yolu ile gönderildiği, söz konusu posta zarfının ön ve arka yüzü incelendiğinde idarenin adresinin bulunduğu Sultanbeyli ilçesine posta zarfının 28.09.2007 tarihinde ulaştığı ve aynı tarihte de şikayet başvurusunun idarenin kayıtlarına 28.09.2007 tarih ve 2700 sayı ile alındığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükmü uyarınca elden veya posta yolu ile yapılan şikayet başvurularının idarece derhal kaydı yapılarak kayıt tarih ve sayısının dilekçenin üzerine yazılacağı ve dilekçenin ilgili idare kayıtlarına girdiği tarihin başvuru tarihi olarak kabul edileceği anlaşıldığından ve incelenen ihalede idarenin adresine 28.09.2007 tarihinde posta yolu ile ulaşan şikayet başvurusunun aynı tarih olan 28.09.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alındığı görüldüğünden, söz konusu ihalede idareye başvuru tarihinin 28.09.2007 olduğu belirlenmiştir.

 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle; idareye 28.09.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, şikayet edilen işlemlerin fark edilmesi gereken tarih olarak kabul edilmesi gereken 27.08.2007 tarihi esas alındığında  şikayete yol açan işlemlerin fark edilmesi gereken tarihten itibaren 15 gün geçtikten sonra idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu görüldüğü gibi, başvuruda şikayetçi tarafından şikayet konusu işlemlerin fark edildiği tarih olarak beyan edilen 12.09.2007 tarihi esas alındığında da idareye 15 günlük şikayet başvuru süresi geçtikten sonra başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Öte yandan; söz konusu ihalede ihale üzerinde kalan istekli ile idare arasında 18.10.2007 tarihinde ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarihi izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 28.09.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde başvurunun süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul