İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3882
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :26
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3882
Şikayetçi:
 Emin Temizlik Reklam Med. Güv. Hayv. Orm. Ür. İnş. Taah. Gıda Özel Eğitim Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.,Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak No:3/1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Vezirköprü Devlet Hastanesi Baştabipliği Taşkale Mah. Köprülüler Cad. No:200 55900 Vezirköprü/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31502
Başvuruya konu ihale:
 2007/145770 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama, Kontrol İşletmeni, Tıbbi Sekreterlik ve Otomasyon Sisteminin İşletimi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.11.2007 tarih ve 08.19.96.0078/2007-77E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Vezirköprü Devlet Hastanesi’nce 19.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama, Kontrol İşletmeni, Tıbbi Sekreterlik ve Otomasyon Sisteminin İşletimi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Emin Temizlik Reklam  Med. Güv. Hayv. Orm. Ür. İnş. Taah. Gıda Özel Eğitim  Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 25.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.11.2007 tarih ve 31502 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye ait ihale dokümanı ile birlikte verilen birim fiyat teklif cetvelinde “firma karı”nın ve “sözleşme giderinin” ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinde firma karı ve sözleşme giderlerinin birim fiyat cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyeceği hüküm altına alınmasına karşın, idarenin şikayet başvurusuna cevap yazısında; sözleşme giderleri ve ihale karının yazılmış olmasının ihalenin seyrini etkilemediği, itiraza konu olan hususun ihalenin gidişine, ihale teklif mektuplarının hazırlanmasına ve ihalenin sonuçlandırılmasına hiçbir şekilde etki etmediği belirtilerek şikayet başvurusunun uygun bulunmadığının ifade edildiği, idarenin Tebliğin aksine hareket etmesi ve yapılan şikayet başvurusuna rağmen bu hususu dikkate almamasının idarenin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadığının açık kanıtı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Söz konusu ihaleye ait ilanın ve idari şartnamenin 2 nci maddesinden, ihale konusu işin “51 Kişi ile 12 Aylık Veri Hazırlama, Kontrol İşletmeni, Tıbbi Sekreterlik ve Otomasyon Sisteminin İşletimi Hizmeti” olduğu anlaşılmıştır.

 

            Anılan idari şartnamenin 19 uncu maddesinde; isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerine ilişkin düzenleme yer almıştır.

           

            İhale dokümanı kapsamında idarece düzenlenerek isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu standart formu incelendiğinde; birim fiyat teklif cetvelinde sırasıyla; A)Teknisyenin 12 Aylık Toplam İşçilik Maliyeti, B)Teknisyen Yardımcısının 12 Aylık Toplam İşçilik Maliyeti, C)Personellerin 12 Aylık Toplam İşçilik Maliyeti, D)Toplam Asgari İşçilik Maliyeti, E)Sözleşme Gideri (%3), F)Teklif Edilmesi Gerekli Asgari Maliyet Genel Toplamı, G)Firma Karı ve H)Toplam Maliyet olmak üzere toplam 8 iş kalemine yer verildiği görülmüştür.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendinde “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VIII/M maddesinde; “…2 –…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

          Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir….” açıklaması yer almaktadır.

 

            Söz konusu birim fiyat teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde; “sözleşme gideri (%3)” ile “firma karının” ayrı birer iş kalemi olarak düzenlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul