İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3885
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :29
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3885
Şikayetçi:
 Doğu Güvenlik Özel Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti, İskenderpaşa Mahallesi Çömlekci Yokuşu Düzenli Ulusoy İş Merkz. Nu: 28/3 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü,3 Ocak Mahallesi İnönü Bulvarı Nu: 48 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.11.2007 / 31398
Başvuruya konu ihale:
 2007/67919 İhale Kayıt Numaralı “45 Personelli Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.11.2007 tarih ve 08.19.87.0102/2007-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü’nce 16.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “45 Personelli Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Doğu Güvenlik Özel Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.11.2007 tarih ve 31398 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Çukurova Bölge Müdürlüğünce 16.07.2007 tarihinde ihalesi yapılan Özel Güvenlik Hizmeti işine iştirak ettikleri, ihalenin 13.09.2007 tarih 1362 sayılı karar ile iptal edildiği, iptal kararında; “Bölge Müdürlüğümüzün 45 personelli güvenlik hizmeti alımı işine ait ihale, ihale yetkilisi tarafından Etkin Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 09.08.2007 gün ve 1067 sayılı itirazen şikayet başvurusunda ihale dışı bırakılma sebeplerinden “yönetim kademesinde çalışan yöneticilere ait birer adet resimli kısa özgeçmişlerini teklifleri ile birlikte verecektir” ibaresinin idari şartnamesinin 7.3.3 maddesinde isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler arasında istenilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Yönetmelik ve Tebliğlerine aykırılığı nedeniyle ihale kararı üzerinde düzeltici işlem ile giderilmesi talep edildiğinden; aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda  Mali  Yükümlülük Sigorta   teyit yazısının bulunmaması ve giyim eşyaları ile ilgili belgesinin yeterli görülmemesi nedeniyle teklifi değerlendirmeye alınmayan Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. nin 17.08.2007 gün 1118 sayılı itirazen şikayet başvurularının uygun bulunması nedeniyle iptal edilmiştir" gerekçesine yer verildiği, söz konusu gerekçelerin ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olmadığı, ihaleye 14 istekli tarafından teklif verildiği, ihalenin yapıldığı tarihe kadar ihale dokümanına ilişkin herhangi bir itiraz söz konusu olmadığı ve ihale dokümanının kesinleştiği,  isteklilerce ihale dokümanının ayrılmaz bir parçasını oluşturan Teklif Mektubu içeriğinde "... işine ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir." beyanı verilerek teklif sunulduğu, Etkin Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin önce ihaleye teklif verip sonrasında dokümana ilişkin itirazda bulunduğu dikkate alındığında ihalenin iptal edilebilmesinin yasal dayanağı olmadığı, İdarece   ihalenin   iptaline ikinci gerekçe olarak, aşırı teklif sorgulaması sonucunda Mali Yükümlülük Sigorta teyit yazısının bulunmaması ve giyim eşyaları ile ilgili belgesinin yeterli görülmemesi nedeniyle teklifi değerlendirmeye alınmayan Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin şikayet başvurularının uygun bulunmasının gösterildiği, söz konusu gerekçenin ihalenin iptaline sebebiyet verebilecek kabiliyette olmadığı, İdarece bunun ihalenin iptaline gerekçe olarak gösterilmesi mevzuata aykırılığın yanında keyfi uygulamaya örnek teşkil ettiği, ihalede isteklilerce verilen tekliflerin, teklif edilmesi gereken zorunlu asgari maliyetin üzerinde olduğu ve yaklaşık maliyet tutarını aşmadığı bu nedenle ihale iptaline gerekçe oluşturma olasılığı bulunmadığı, ihalenin iptali ile yapılan ilan ücretleri, ihale dokümanı hazırlık giderleri ve ihale komisyonunca harcanan zamana tekabül eden giderler ile isteklilerce yapılan hazırlık aşamasındaki giderler birlikte değerlendirildiğinde kamu yararı ilkesine aykırılık teşkil ettiği,  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan, "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur" hükmünü de ihlal ettiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale komisyonlarının takdir yetkisi bulunduğu, ancak bu takdir yetkisinin sınırsız ve mutlak olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlandırıldığı, sübjektif bir değerlendirme yapılarak hukuki dayanaktan yoksun şekilde ihalenin iptaline karar verildiği,  ihalede İdarece alınan ihale iptal kararının açıkça Kanuna aykırı olması ve mağduriyete neden olmasından dolayı ihale iptal kararının iptal edilerek düzeltici işlem tesisi ile ihale sürecine devam edilmesini talep ettikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi ihalenin iptal edilmesine ilişkin gerekçelerin yerinde olmadığını ileri sürerek, ihalede alınan ihalenin iptali kararının iptal edilmesini talep etmektedir.

 

            İhaleye ilişkin ilan 19.06.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanmıştır. 16.07.2007 tarihinde yapılan ihaleye 14 istekli katılmıştır.

 

İhaleye en düşük fiyat teklifi veren Etkin Özel Güvenlik Ltd. Şti., idari şartnamenin 7.3.3.a maddesinde yer alan; “Firmanın Yönetim kademesinde çalışan yöneticilere ait birer adet resimli kısa özgeçmişlerini teklifleri ile birlikte verecektir” düzenlemesine uygun belge vermediği, ikinci sırada yer alan Joker Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesi uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, 7 isteklinin ise aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduktan sonra, aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri açıklamada giyim için beyan ettikleri tutarların hayatın olağan akışına uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, ihalenin teklif fiyat açısından 10 uncu sırada yer alan Doğu Özel Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, bu konuda alınan 30.07.2007 tarihli ihale komisyon kararının 31.07.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, onayı takiben 01.08.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının isteklilere gönderildiği anlaşılmıştır.

 

01.08.2007 tarihli kesinleşen ihale kararından sonra Etkin Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin 09.08.2007 tarihli şikayet dilekçesiyle; “idari şartnamenin 7.3.3.a maddesinde yer alan “Firmanın Yönetim kademesinde çalışan yöneticilere ait birer adet resimli kısa özgeçmişlerini teklifleri ile birlikte verecektir”  düzenlemesinin mevzuat gereği yeterlik kriteri olarak istenemeyeceği, dolayısıyla bu gerekçeyle ihale dışı bırakılmalarının hukuki olmadığını ileri sürmüştür.  Kral Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin ise 17.08.2007 tarihli dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunarak, aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen açıklamaların uygun bulunmayarak ihale dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı iddiasında bulunmuştur.

 

İdarece Etkin Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin başvurusu üzerine alınan 04.09.2007 tarihli kararda; “Etkin Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin şikayetinin dokümana yönelik olduğu için süresinde yapılmadığı, ancak idari şartnamenin 7.3.3.a maddesinde yapılan düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi hükmüne aykırı olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu” belirtilmiştir. Kral Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin başvurusu üzerine alınan 04.09.2007 tarihli kararda ise; “başvuru sahibinin giyim için açıkladığı tutarın hayatın olağan akışına uygun olmadığı gerekçesiyle açıklamasının yeterli görülmeyerek ihale dışı bırakıldığı, ancak idari şartname ve teknik şartnamede giyim için “söz konusu kılık kıyafete ilişkin her türlü giyim eşyası kurumun istediği evsafta kumaştan ve renkten yüklenici şirket tarafından temin edilecektir” şeklinde belirsiz bir düzenleme yapıldığı, bu şekildeki bir düzenleme sonucunda giyim için belirleme yapılamayacağı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu” belirtilmiştir.

 

Şikayet başvurularına ilişkin inceleme raporları üzerine, şikayet incelemelerinde belirtilen gerekçelerle ve ihale yetkilisinin 05.09.2007 tarihli onayı ile ihale iptal edilmiştir. İhalenin iptal edilmesi yönünde alınan bu karar 05.09.2007 tarihli yazı ile isteklilere bildirilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.3.a maddesinde mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak ;  Firmanın Yönetim kademesinde çalışan yöneticilere ait birer adet resimli kısa özgeçmişlerini teklifleri ile birlikte verecektir”  düzenlemesine yer verilmiştir.  Aynı düzenleme ihale ilanının  “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2.1 maddesinde de yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale ilanı ve idari şartnamede yer alan “Firmanın Yönetim kademesinde çalışan yöneticilere ait birer adet resimli kısa özgeçmişlerini teklifleri ile birlikte verecektir” yönündeki düzenlemenin, 4734 sayılı Kanun ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile belirlenen ihalelerde istenilecek yeterlik kriterlerine ilişkin hükümlere uygun olmadığı, ihaleye teklif veren bir isteklinin idari şartnamede yer alan bu düzenleme uyarınca ihale dışı bırakıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, idarece ihale dokümanında mevzuata uygun olmayan düzenleme bulunduğu gerekçesi ile ihalenin iptali yönünde alınan kararın yerinde olduğu anlaşılmıştır.             

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul