En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3886
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :30
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3886
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş. Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No: 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No: 4 38010 Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.11.2007 / 32480
Başvuruya konu ihale:
 2007/110855 İhale Kayıt Numaralı “Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde İmaretlerinde 2008 Yılında Yemek Yapımı ve Dağıtımı İşi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 08.20.62.0119/2007-67E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 02.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde İmaretlerinde 2008 Yılında Yemek Yapımı ve Dağıtımı İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.,’nin 09.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.11.2007 tarih ve 32480 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Teknik şartnamenin "Yemeğin pişirilmesi ve dağıtılması" başlıklı 3 üncü maddesinde; "pişirilen 3 çeşit yemek ve kişi başına 1 ekmek idarece tespit edilecek muhtaçların  adreslerine idarece onaylı aylık yemek dağıtımı takip listesini muhtacın imzalaması karşılığında günlük telsim edilecektir. İdare dağıtım listesinde belediye sınırları içersinde olmak kaydıyla değişiklik yapabilir.", düzenlemesinin yer aldığı,

 

İhale dokümanında günlük olarak yapılacak yol ile ilgili yaklaşık mesafe tespitinin mevcut olmadığı, isteklilerin teklif fiyatlarının oluşmasına etki edecek kalemlerden biri olan yaklaşık yol mesafesinin dokümanda belirlenmemesinin, isteklilerce gerçekçi maliyet hesaplaması yapılarak ihaleye teklif verilmesi hususunda tereddüt yaratıcı nitelikte olduğu,

 

2- Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin "İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması" başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verildiği,

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir." hükmünün bulunduğu, İdarece doküman içerisinde firmalara verilen Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin "İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması" başlıklı 19 ncu maddesinde;

 

“İşyerinde işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç malzeme ihzarat makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

 

            Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.´" düzenlemesine yer verildiği,

 

            Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği, idarece sözleşme tasarısının 19 uncu maddesinin eksik düzenlendiği, 

 

3-İdari şartnamenin "Kalite ve standartda ilişkin belgeler " başlıklı maddesinin (b) bendinde “Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilmiş Gıda Üretim İzin Belgesi ve Gıda Sicil Belgesi”, (c) bendinde; “İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere ait Açılma Ruhsatı ile Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerine ait Çalışma İzni Belgesi.. " istenildiği,

 

İhale ilanının ve idari şartname yapılan düzenlemelerle istenilen Gayri Sıhhi Müesseselere ait Çalışma Ruhsatı, Gıda Sicil ve Çalışma İzin Belgelerinin sadece Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca alınma şartının getirilmesinin ilgili  mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, 

 

Ayrıca, 5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin "Çalışma İzni ve Gıda Sicili" başlıklı 25 inci maddesinde; "Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar" hükmünün bulunduğu,

 

Aynı Yönetmeliğin "Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu" başlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili merciye başvururlar...

...e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası,..." hükmüne yer verilerek, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenlerin gayrisıhhî müessese ruhsatına sahip olmalarının zorunlu olduğunun belirtildiği,

 

Anılan Yönetmeliğin, "Tescil ve Üretim İzni" başlıklı 28 inci maddesinde de; "Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü ilgili merciye tescil ettirerek izin almak zorundadırlar... " denilerek, iş yerlerinin üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek üretim izni almak zorunda olduğu ve üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş yerlerinden öncelikle; söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan çalışma izni ve gıda sicil belgesini almaları gerektiğinin hüküm altına alındığı,

 

Ayrıca, ilgili mevzuatı uyarınca Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesine sahip olmadan gıda üretim izni alınamayacağı açık olduğundan, idare tarafından sadece Gıda Üretim İzin Belgesi istenilmesinin yeterli olacağı,

 

İhale dokümanında bahse konu edilen düzenlemelerin mevzuata aykırı olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru konusu ihalede idari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde işin fiziki miktarı ve türü;Bölge Müdürlüğünce Malzemesi Temin Edilmek Üzere, Teknik ve İdari Şartnamede Belirtilen Koşullar Dahilinde, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir Vakıf İmaretlerinde 01.01.2008-31.12.2008 Tarihleri Arasında Her Gün, Günde Bir Öğün Üç Kap Sıcak Yemek Yapımı ve Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir İllerinde İdaremizce Belirlenen Toplam 3000 Muhtacın Ev Adreslerine Her Gün Sefer Tasları ile Dağıtımı İşi Hizmet Alımı” olarak tanımlanmıştır.  

 

Anılan şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI ncı bölümünün (b) bendi; “Yemek dağıtılacak muhtaç kişilerin aile sayısının belirlenmesi ile adres kontrol ve güncelleştirilmesi İdarece yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin “İşin Konusu” başlıklı 1 nci maddesinde; “Bu ihalenin konusu, yüklenici firma tarafından ekli listede belirtilen yemeklerin, pişirilmesi ve idaremizce tespit edilecek muhtaçlardan, 750 kişi olan Kayseri Vakıf İmareti, 750 kişi olan Nevşehir Vakıf İmareti, 750 kişi olan Niğde Vakıf İmareti ve 750 kişi olan Kırşehir Vakıf İmareti, kapasitesine kadar,  İdarenin bildireceği sayıda yemeğin muhtaçların evlerine dağıtımının yapılması işidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin "Yemeğin pişirilmesi ve dağıtılması" başlıklı 4 üncü maddesinin (b) bendinde ise; "Pişirilen 3 çeşit yemek ve kişi başına 1 ekmek idarece tespit edilecek muhtaçların  adreslerine idarece onaylı aylık yemek dağıtımı takip listesini muhtacın imzalaması karşılığında günlük telsim edilecektir. İdare dağıtım listesinde belediye sınırları içerisinde olmak kaydıyla değişiklik yapabilir." düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden ihale konusu işin Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir Vakıf İmaretlerinde günde bir öğün yemek yapımı ve bu yemeklerin her bir şehirde belediye sınırları içerisinde 750 muhtacın ev adreslerine dağıtımı işi olduğu anlaşılmaktadır. İdari şartnamenin yukarıda yer verilen maddesinden de anlaşılacağı üzere yemek dağıtılacak muhtaç kişilerin ve adreslerinin sabit olmadığı, muhtaç aile sayısının belirlenmesi ile adres kontrol ve güncelleştirilmesinin idarece yapılacağı, bu durumda yemek verilecek her bir şehirde belediye sınırları içerisinde yemek dağıtımı yapılacağı göz önünde bulundurularak ihaleye teklif verilebileceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinin (f) bendinde;Yüklenici    firmanın    meydana    gelebilecek   yangın, sabotaj ve besin zehirlenmelerine karşı tüm riskler için sigorta poliçelerini sözleşmenin onaylanmasını müteakip sözleşme imzalandıktan sonra 1 hafta içerisinde vereceğine dair noter tasdikli taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir .

 

İdarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde;

İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. İş ve işyerlerinin İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

Yüklenici, sözleşme bedeli kadar sabotaj, yangın ve besin zehirlenmesine karşın tüm rizikolar için sigorta poliçesini sözleşme imzalandıktan sonra bir hafta içerisinde ibraz etmek zorundadır. Düzenlenen sigorta poliçelerinde İdare işveren sıfatıyla yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla yer alacaktır. Sigorta poliçesinin süresi iş bitimi tarihine kadar olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ile idarece yapılan sigortaya ilişkin düzenleme birlikte ele alındığında, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin "Kalite ve standarda ilişkin belgeler " başlıklı 7.3.4. maddesinin (b) bendinde; “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca verilmiş Gıda Üretim İzin Belgesi ve Gıda Sicil Belgesi”, (c) bendinde; “İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere ait Açılma Ruhsatı ile Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerine ait Çalışma İzni Belgesi" istenilmiştir.

 

   Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Ancak, 5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan  Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Çalışma İzni ve Gıda Sicili başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.”

          

Aynı YönetmeliğinÇalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusubaşlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili merciye başvururlar...”,

 

Yine Aynı YönetmeliğinTanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; " b) İlgili merci: Bakanlık/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik /İl Özel İdaresi,” hükümleri yer almaktadır.

 

İhale ilanının ve idari şartname yapılan düzenlemelerde istenilen Gayri Sıhhi Müesseselere ait Çalışma Ruhsatı, Gıda Sicil ve Çalışma İzin Belgelerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Bakanlıkça yetkilendirilen birimler tarafından düzenlenebileceği, idarenin şikayet başvurusuna verdiği cevap yazısında; “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile birlikte ilgili Kanun uyarınca yetkilendirilen birimler tarafından verilecek belgelerin de kabul edileceğinin” belirtildiği görüldüğünden, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Diğer yandan, 5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Çalışma İzni ve Gıda Sicili başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar” hükmü,

           

Aynı YönetmeliğinÇalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusubaşlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili merciye başvururlar...”,

 

…e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası," hükmüne yer verilerek, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenlerin gayrisıhhî müessese ruhsatına sahip olmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin, “Tescil ve Üretim İzni” başlıklı 28 inci maddesinde de; “Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadırlar...” denilerek, iş yerlerinin üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek üretim izni almak zorunda olduğu ve üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş yerlerinden öncelikle; söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan çalışma izni ve gıda sicil belgesini almaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu durumda ihale ilanının idari şartnamede istenilen; çalışma izni ve gıda sicil belgesine sahip olmadan ilgili mevzuat uyarınca firmaların gıda üretim izni alamayacağı açıktır. Bu itibarla idare tarafından sadece Gıda Üretim İzin Belgesi istenilmesinin yeterli olacağı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden tespit edilen aykırılık ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde anahtar teknik personel olarak 1 adet Gıda Mühendisi (veya en az 4 yıllık lisans eğitimi almış Ziraat Mühendisi (gıda+süt), Veteriner Hekim, Kimya Mühendisi, Kimyager, Diyetisyen, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü Mezunu meslek sahibi), en az 1 (bir) yıl konusunda deneyimli personel istenilmiştir. Bunun haricinde Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir Vakıf İmaretlerinde çalıştırılacak personel kapsamında her bir imarette birer adet gıda teknikeri veya gıda teknisyeni eleman (mutfak sorumlusu) çalıştırılacağı belirtilmiş ve bu kişilere ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti aranacağı ifade edilmiştir.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında; 

Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü yer almaktadır.

İdarece bu konuda yapılan düzenlemede anılan Yönetmelik hükmüne uyarlık bulunmamaktadır.

 

 Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalenin İdari Şartnamesinin 2 nci maddesi, anılan şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI ncı bölümünün (b) bendi ile Teknik Şartnamenin “İşin Konusu” başlıklı 1 inci maddesi birlikte değerlendirildiğinde ihale konusu işin birden fazla ili kapsadığı dolayısıyla ihale konusu olan yemek yapılması ve dağıtılması işine yol mesafesinin de maliyete önemli ölçüde etki ettiği, idarece yaklaşık yol mesafesinin ihale dokümanında belirtilmemesinin tekliflerin sağlıklı olarak hesaplanmasını ve verilmesini engellediği anlaşılmıştır.

 

 Söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul