• Karar No: 2007/UH.Z-389
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-389 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-3890 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :44
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-389
Şikayetçi:
 Zara Güv. Hizm. Ltd. Şti., Ataç 1 Sokak Nu 20/6 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. Nu 11 İncirli Bakırköy/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2007 / 665
Başvuruya konu ihale:
 2006/152728 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.02.2007 tarih ve 08.00.90.G015/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 20.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zara Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin 20.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.12.2006  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2007 tarih ve 665 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İdarenin 12.12.2006 tarihli ihalenin iptal edilmesi işleminin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Tekliflerine ilişkin olarak, bileşenlerle ilgili kendilerinden yazılı açıklama istendiği, söz konusu yazıya cevaben tekliflerinde önemli gördükleri bileşenleri idareye sundukları, buna karşılık ihalenin idarece, “ihale kararında komisyon
   Oybirliği sağlayamadığından” ihale yetkilisince iptal edildiği, ancak 4734 sayılı Kanunun gerekçesine bakıldığında, sunulan tekliflerin yaklaşık maliyete oranla yüksek olması veya rekabetin sağlanamaması gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği, idareye bu hususta şikayet başvurusunda bulunmalarına rağmen, komisyon kararında ihalenin uhdelerinde bırakılmadığı, bu nedenle de hiçbir hak kaybına uğramadıkları hususunun kendilerine bildirildiği, sonuç olarak, ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı,
iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme, idarenin ihaleyi iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

            08.12.2006 tarihli ihale komisyon kararında, en düşük teklif veren ilk sekiz firmadan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak tekliflerinde önemli görülen bileşenlerle ilgili yazılı açıklama istendiği, yazılı açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda, Örnekler Güv. Ltd. Şti. ve Elit Güv. Ltd. Şti.nin yazılı açıklama sunmaması, CRSG Güv. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının, teklif fiyata dahil masrafları karşılamaması, Barış Güv. Ltd. Şti. ve Al-Sin Güv. Ltd. Şti.nin açıklamalarında özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına yer verilmediği, yapılan araştırmalar sonucunda, Zara Güv. Ltd. Şti. ve Güven Güv. Ltd. Şti.nin, dökümanda öngörülen nitelikteki kıyafetleri sundukları fiyata karşılamalarının mümkün bulunmadığı nedeniyle tekliflerinin reddedildiği anlaşılmıştır.

 

           Anılan ihale komisyon  kararında, 6 ncı en düşük teklif fiyata sahip Ulusal Güv. Ltd. Şti. ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiş, ancak beş adet ihale komisyon üyesinden ikisinin, “ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmadığı” gerekçesiyle karara muhalif kaldığı, söz konusu komisyon kararının oy çokluğu ile alındığı anlaşılmıştır.

 

          Diğer taraftan, ihale yetkilisinin onayına sunulan söz konusu komisyon kararı, “ihalede
   Oybirliği sağlanamadığı
” gerekçesiyle ihale yetkilisince uygun bulunmayarak, 12.12.2006 tarihinde ihale iptal edilmiştir.

 

          4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde, ihale komisyonunun eksiksiz olarak toplanacağı, komisyon kararlarının çoğunlukla alınacağı, kararlarda çekimser kalınamayacağı, komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olacağı ve karşı oy kullanan komisyon üyelerinin, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorunda oldukları hususlarına yer verilmiştir.

 

              Bu itibarla, ihale komisyonunun oyçokluğu ile karar alması mümkün bulunmakta olup, bu durumda, karara muhalif kalan üyelerin, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorunda olacaktır.

 

              Anılan Kanunun 40 ıncı maddesinde ise, ihale yetkilisinin, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edeceği hükme bağlanmıştır.

 

             İhale yetkilisinin ihaleyi iptal etme yetkisi bulunmakta ise de, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, iptal yetkisi kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılmalıdır. Bu itibarla, ihale yetkilisi ihaleyi, ancak hukuken geçerli sayılabilecek bir gerekçeyle iptal edebilecektir. Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak ise, ihale yetkilisinin ihaleyi iptal gerekçesi olarak, “ihalede
   Oybirliği sağlanamadığı
” hususuna yer verdiği, ancak, 4734 sayılı Kanuna göre, ihale komisyonunun, muhalefet gerekçelerinin belirtilmesi suretiyle her zaman oyçokluğuyla karar almasının mümkün bulunduğu dikkate alındığında, söz konusu iptal işleminin hukuken geçerli bir gerekçe ile tesis edilmediği anlaşılmış olup, idarenin ihaleyi hukuken geçerli sayılabilecek başka bir gerekçeyle iptal etmesi de mümkün bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin 12.12.2006 tarihli ihalenin iptal edilmesi işleminin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul