İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3890
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :37
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3890
Şikayetçi:
 İztemsan Tem. Otom. Turz. İnş. ve Servis Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Güney Mahallesi Tuğrul Cad. Petrolcüler İşhanı K.1 D.55 Körfez/KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Baştabipliği Karaman Mah. Cahit Kıraç Bulvarı 54290 /SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.10.2007 / 30164
Başvuruya konu ihale:
 2007/109851 İhale Kayıt Numaralı “1 Yıllık Malzemesiz Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 08.19.37.0163/2007-79E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 20.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 1 Yıllık Malzemesiz Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak İztemsan Tem. Otom. Turz. İnş. ve Servis Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 25.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.10.2007 tarih ve 30164 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanının mevzuata aykırı hususlar içerdiği, İdari Şartnamenin;”Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7 nci maddesinde; "Firmalar; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış  ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin (Belgenin Konusu Genel Temizlik işini Kapsayacak Şekilde Olmalıdır) aslı veya noter tasdikli suretini vermek zorundadırlar. Ortak Girişimlerde ise; Pilot Ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir.” düzenlemesinin yapıldığı, söz konusu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 1 yıl süre ile malzemesiz bina temizliği işi olduğu, 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiştir.

 

İhale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4 üncü maddesinde; “Firmalar; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin (Belgenin Konusu Genel Temizlik İşini Kapsayacak Şekilde Olmalıdır) aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadırlar. Ortak Girişimlerde ise; Pilot Ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yeterlik kriterlerine ilişkin aynı düzenleme ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde de yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; “İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir…” hükmü yer almaktadır.

İdarece ihale dokümanında yapılan bu düzenleme ile kalite ve standarda ilişkin belgenin sadece pilot ortak tarafından sunulmasının yeterli sayılacağı pilot ortağın bu belgeye sahip olmaması ve özel ortağın bu belgeyi sunması halinde söz konusu teklifin değerlendirmeye alınmayacağı sonucu çıkmakta olup, anılan düzenleme bu yönüyle mevzuata aykırı olmakla beraber; incelemeye konu ihaleye katılan isteklilerin sundukları belgelerin ihale komisyonunca geçerli ve yeterli kabul edildiği göz önüne alındığında söz konusu mevzuata aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalenin idari şartnamesinin teklif fiyata dahil masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde kıyafet giderine yer verilmiş ancak Teknik şartnamede bu hususla ilgili olarak sadece; “İş elbiseleri idarenin istediği renk, model ve kalitede olacaktır.  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemeye göre, isteklilerin teklifine etki edecek bir hususta idarece teknik şartnamede yapılan düzenlemenin yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Kaldı ki ihaleye teklif sunan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulaması sırasında bu konuya ilişkin açıklamaların yetersiz olduğu dolayısıyla, değerlendirme dışı bırakıldığı da göz önüne alındığında, ihale dokümanında yer alan bu subjektif ve yetersiz düzenlemenin tekliflerin sağlıklı olarak alınması ve değerlendirilmesini de etkilediği anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan ihale ilanının 4.3.4 üncü ve aynı doğrultuda idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde idarece yapılan düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesine açıkça aykırı olduğu görülmektedir. 

 

 Açıklanan nedenlerle başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

    Bahattin IŞIK                                                                            Adem KAMALI

      II.Başkan                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul