İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3891
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :38
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3891
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A. Ş. Atatürk Caddesi 380 K 7 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Şerife Bacı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği İnönü Mah. Fındıklı Dere Mevkii Nu: 19 37100 / KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.11.2007 / 32204
Başvuruya konu ihale:
 2007/150089 İhale Kayıt Numaralı “HBYS İle Yazılım, Bakım, Destek ve Otomasyon Sistemi Güvenlik Hizmeti Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.11.2007 tarih ve 08.20.38.0163/2007-78E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şerife Bacı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan HBYS İle Yazılım, Bakım, Destek ve Otomasyon Sistemi Güvenlik Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A. Ş.’nin 18.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.11.2007 tarih ve 32204 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin  “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde; "İstekli ISO belgesini teklif dosyasında sunacaktır" ifadesinin  yer aldığı, ancak söz konusu maddede istenen ISO belgesinin kapsamının net olarak anlaşılamadığı, bu hususun 2007/82 nolu genelgeye ve Kamu İhale Genel Tebliği´ne aykırılık teşkil ettiği,

 

2- Teknik şartnamenin “Genel Koşullar ve Tanımlar “ başlıklı maddesinde; "Yüklenici, HBYS yazılımlarını, T.C Sağlık Bakanlığı  Kastamonu Şerife Bacı Devlet Hastanesi´nde mevcut olan ve şartname ekinde ayrıntıları belirtilen Otomasyon Altyapısı (Donanım & Yazılım & Veritabanı) üzerinde çalıştıracaktır." denilmesine rağmen şartname ekinde donanım altyapısını gösteren herhangi bir belge ve bilginin bulunmadığı, dolayısıyla bu durumun mevcut altyapı hakkında bilgi sahibi olmalarına engel teşkil ettiği,

 

3- Teknik şartnamede belirtilen HBYS topolojisinin ilk bakıldığında yararlı bir sistemmiş gibi görünse de teknik anlamda bazı uygunsuzluklar içerdiği, teknik şartnamenin “HBYS Genel Gereksinimler Merkezi Veri Tabanı” başlığı altında 2 ve 3 üncü maddelerde yer alan; "Yerel veritabanı kullanan uygulamalar (HYBS), EHK kapsamındaki bilgilerle ilgili bir işlem yapıldığında, ilgili bilgileri öncelikle kendi yerel veritabanında aramalıdırlar. Burada bulamadıkları durumda, ihtiyaç duyuluyorsa bu bilgileri TCP/IP protokolü üzerinden güvenli bir şekilde Merkez VTYS´den talep etmelidirler. HYBS tarafından hasta ile ilgili Merkez VTYS´deki verilere erişildikten sonra bu bilgiler yerel veritabanında saklanmalıdır. Ancak, ilgili hasta dosyası aktif değilken (muayene/müşahede altında değilken veya tedavisi devam etmiyorken), tanımlanmış yetkiler dışında ilgili hastanın Merkez VTYS kapsamındaki verilerine yerel veritabanında dahi erişememelidir. Bu amaçla idarenin saptayacağı önceden tanımlanmış kademeleri geçen hastaların kayıtları elektronik anlamda arşive kaldırılır. Arşiv yetkili kişilerin okumasına açıktır. HYBS ve uygulamaları, hastaneye daha önce başvurmuş ve Merkez VTYS´den ilgili bilgileri yerel veritabanına indirilmiş olan hastalar tekrar hastaneye başvurduklarında, merkezdeki VTYS sunucusu ile haberleşip hastanın yereldeki dosyasını güncellemelidirler." ifadelerine göre, işlem görmeyen hasta kayıtlarının, ayrı bir merkezi veritabanında arşive kaldırılacağı, ancak yeniden işlem gereksinimi duyulduğunda bunlar güncel hale getirilmek üzere, yerel veritabanına getirileceği dolayısıyla bir merkezi ve bir de yerel veritabanından bahsedildiği, ancak yerel ağ üzerinde uygulamaların merkezi bir veritabanı kullanması, bilgi güvenliği, bakım, yedekleme, hızlı erişim, senkronizasyon problemlerini ortadan kaldırdığı, hasta bilgilerinin güvenliği adına kurumun talep etmiş olduğu sistemin, donanımsal ve dağıtık veritabanı mimarileri yerine merkezi bir veritabanı içinde çözülmesinin teknik olarak daha doğru olduğu,

 

4- Teknik şartnamede işin konusu ve kapsamı bölümünde; "Bu ihale dosyası ile tarif edilen işin konusu, T.C Sağlık Bakanlığı Şerife Bacı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi sağlık hizmeti sunma alanında yürüttüğü tıbbi, idari ve mali faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla Hastane Bilgi Yönetim Sistemi(HBYS) yazılımlarının kurulması, çalıştırılması, eğitim, uygulama, bakım, destek hizmetlerinin, mevcut otomasyon altyapımız üzerinde ve 7 gün 24 saat kesintisiz çalıştırılmasını temin etmektir." denilmesine rağmen işin teknik şartnamesinde yer alan gereksinimlerin İl genelindeki sağlık kurumlarının tek bir veri tabanında toplanmasına zemin hazırlayan ve bunu sorgulayan maddelerden ibaret olduğu dolayısıyla, alınması düşünülen hizmet ile teknik koşulları belirleyen dokümanın içeriğinin birbiri ile çeliştiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde; "İstekli ISO belgesini teklif dosyasında sunacaktır" düzenlemesi yapılmıştır.

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliği “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlığı altında; “İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

          İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler" başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.

          İdari şartnamelerin "Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde,

          2- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde "kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin" bir düzenleme yapılması durumunda, idari şartnamede bu belgelerin "Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu" olduğu belirtilmelidir. İdari şartnamenin "Belgelerin sunuluş şekli" başlıklı alt maddesinde, şartnamenin dipnotunda  yer alan "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi  zorunlu olan kalite  belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz." metnine yer verilecektir.” açıklaması yapılmıştır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemede sadece uluslar arası standart organizasyonunun adına yer verildiği, idarece aranılan belgenin kapsamının, adının veya kriterlerinin belirlenmediği, istenilen ISO belgesinin kapsamının net olarak anlaşılamadığı, söz konusu düzenlemenin yukarıda yer alan Tebliğ hükmüne uygun olmadığı görülmekle birlikte; ihaleye katılan 3 isteklinin de teklif dosyasında Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin bulunduğu, söz konusu belgelerin idarece uygun görülerek tekliflerin geçerli kabul edildiği dikkate alındığında, mevzuata aykırı düzenlemenin esasa ve ihalenin sonucuna etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

                 İncelemeye konu ihaleye ait teknik şartnamenin “genel koşullar ve tanımlamalar” başlığı altında; "Yüklenici, HYBS yazılımlarını, T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Şerife Bacı Devlet Hastanesi´nde mevcut olan ve şartname ekinde ayrıntıları belirtilen Otomasyon Altyapısı (Donanım & Yazılım &Veritabanı) üzerinde çalıştıracaktır." düzenlemesi yapılmıştır.

                 Öte yandan, idari şartnamenin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 13 üncü  maddesinde; “İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek Firmanın sorumluluğundadır, iş yeri ve çevresinin görülmesi ile ilgili bütün masraflar firmaya aittir.

             Firma, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; iş yerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar vb diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

İdare firmalardan işin yapılacağı yerin görülmesi ile ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, firmanın işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir."  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan düzenlemeden şartname ekinde ayrıntıları ile bulunmadığı iddia edilen bilgi ve belgelerin, tekliflerin hazırlanması aşamasında, istekliler tarafından talep edildiğinde idarece temin edilebileceği veya firmaların yerinde inceleme yaparak mevcut altyapı hakkında bilgi sahibi olabilecekleri anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

19.11.2007 tarih ve 3064 sayılı yazı ile teknik görüş istenilmiş olup, 21.11.2007 tarih ve 120 sayılı yazı ekinde gönderilen görüş yazısında;

 

HBYS çerçevesinde kurulacak mimarinin dağıtık veya merkezi veritabanında çözülmesi hizmet gerekliliklerinden kaynaklanan bir zorunluluk yoksa, istekliler tarafından çözülmesi gereken bir husus olarak değerlendirilmektedir. Zorunluluk dışında teknik şartnamede veritabanı mimarisinin ve işleyişinin bu düzeyde detaylı tanımlanması çözüm alternatiflerini azaltmaktadır. Ancak bilişim tekniği açısından değerlendirildiğinde, şartnamede detaylı şekilde tarif edilen dağıtık veritabanı yapısı iddia edilenin aksine merkezi veritabanı çözümünden daha yüksek performans sağlayacağı değerlendirilmektedir.” denilmiştir. Teknik görüş ve dosyada bulunan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, idarece tercih edilen dağıtık veritabanı yapısının, merkezi veritabanı çözümünden daha doğru bir seçim olduğu ve daha verimli sonuçlar alınacağı anlaşıldığından, bu hususa yönelik iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Anılan teknik görüşte; “Söz konusu iş kapsamında tercih edilen HBYS sistemi ihale dosyasında tarif edilen işin konusunu kapsarken aynı zamanda il genelindeki sağlık kurumlarını tek bir veritabanı altında toplamasını sağlayan ve sorgulamasına zemin hazırlayan bir sistem olması teknik olarak mümkündür.” denilmiştir. Teknik görüş ve dosyada bulunan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, bu hususa yönelik iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul