• Karar No: 2007/UH.Z-3892
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :39
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3892
Şikayetçi:
 Sistem İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti Ördekkasap Mahallesi Lütufpaşa Sokak No: 26 Fındıkzade Fatih/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Caddesi / ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.11.2007 / 31318
Başvuruya konu ihale:
 2007/125659 İhale Kayıt Numaralı “Su Sayaçları Endeks Okuma Hizmet İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 08.19.85.0163/2007-78E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Müdürlüğü’nce 19.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Su Sayaçları Endeks Okuma Hizmet İşi” ihalesine ilişkin olarak Sistem İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 02.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.11.2007 tarih ve 31318 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)Başvuru konusu ihalede teklif fiyata dahil masrafların idari şartname yerine teknik şartnamede düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde yapılan; “Yüklenici, bahse konu hizmetlerde çalıştırmayı taahhüt ettiği personeli için, asgari ücretin altında; yönetici pozisyonunda çalıştıracağı personeli içinde endeks okuma dağıtım elemanlarına ödemesi gereken net aylık ücretin asgari %20 fazlasının altında, net eline geçecek ücret ödeyemez.” düzenlemesinde brüt ücret üzerinden düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

3)Şikayet başvurusunun şekil yönünden reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru konusu ihalenin “Endeks Okuma Hizmet İşi” olduğu, işin niteliğinin ise; “Genel Müdürlük Adına Yaklaşık 90000 Adet Su ve Atıksu Abonelerinin Endekslerinin İki Yıl Süresince Birer Aylık Dönemler Haline El Terminali (Endeksör) ile Okunması Tahakkuklarının Yapılması ve İhbarnamelerin Abonelere Dağıtılması Ödeme Yapmayan Abonelere Borç İhbarlarının Yapılması, Kaçak ve Usulsüz Su Kullanan Abonelerin Tesbiti Veya İdare Abonesi Olmadığı Halde Kaçak Su Kullandığı Tespit Edilen Özel ve Tüzel Kişilerin Tespit Edilerek Raporla Bildirilmesi Yasa, Yönetmelik ve Mevzuatlarda Tarif Edildiği Şekilde Su Deşarjı Yapan Kişi ve Kuruluşların Tespiti ve Bunlara Bağlı Hizmetlerin Yapılması” olarak tanımlandığı görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat üzerinden alınacağı düzenlemesine yer verildiği, isteklilerden abone sayısı baz alınarak birim fiyat teklif alındığı, teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde ihale konusu işin yerine getirilmesinde belirlenen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılacağının belirtildiği  görülmüştür.

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

263. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuata çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.4 İhale konusu işte çalışacak personelin her türlü iş kazaları ve mesleki hastalıkları pirimi

% 2 oranında teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

İncelemeye konu işin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu dolayısıyla personel giderinin teklif maliyetini oluşturan en önemli bileşen olduğu bu konuda idarece idari şartnamede yapılmayan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olacak şekilde teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde;Personel İdari ve teknik şartnamenin 1. maddesinde tarif edilen hizmet işinin gerçekleştirilmesi için yüklenici, aşağıda asgari miktar ve nitelikleri belirlenen personeli istihdam etmek ve hizmet kapsamında çalıştırmak mecburiyetindedir.

3-1 : Endeks okuma- ihbarname dağıtım ve yönetici personel: Müteahhit, endeks okuma el terminalleri ile tahakkuk yapma ve ihbarname dağıtımı ile bu işlemlere bağlı diğer hizmetlerde asgari 23 personel ve 1 şoför ile söz konusu işlerin organizasyonu ve Personel yönetimi konusunda deneyimli 1 yönetici toplam 25 personel çalıştıracaktır.

Yüklenicinin istihdam edeceği endeks okuma, el terminalleri ile tahakkuk yapma ve ihbarname dağıtım işlerini yürütecek personeli, asgari Lise mezunu olacaktır, ancak personel bu konularında deneyimli ise söz konusu personelin 1/3 oranında ortaokul mezunu olabilir

ESKİ Genel Müdürlüğünde daha önce bu ve benzeri işlerde çalışmış olanlarda tahsil durumu aranmaz. İş kaybının olmaması için idare; hizmet işinde çalışacak personellerin % 60 oranında öncelikli olarak daha önce idarede bu işte çalışmış personellerin çalıştırılmasını isteyebilir.

Yönetici ve koordinatör olarak istihdam edeceği personeli de yüksek okul mezunu, sabıkası ve kötü halleri bulunmayan kişilerden olacaktır.

Yüklenici, çalıştıracağı bu personellerin, devlet memurları konusunda ön görülen kılık ve kıyafet yönetmeliğinde yazılı savları yerine getirmeleri sağlayacaktır. (Her gün tıraşlı, kravatlı, idarece verilecek kimlik kartı takılı)

Yüklenici işçileri görev yerlerine ilgili iş için çalıştıracağı araç ile ulaşımlarını sağlamak zorundadır. Ayrıca her bir işçi için günlük 2 YTL (aylık 23 gün olacak) yemek bedeli ödemek zorundadır.” şeklinde yapıldığı görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliğinin "Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar" başlıklı G maddesinin 9, 15 ve 16 ncı alt maddelerinde;

"9- İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara ver verilmeyecek, idari şartnamede ver alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.

 

16 -. İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir." açıklaması mevcuttur.

 

Yukarıdaki düzenlemeye rağmen idarece, tip idari şartnamede yazılması zorunlu hususların teknik şartnamede belirtilmiş olması mevzuata uygun olmamakla birlikte esasa ve ihalenin sonucuna etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde; Yüklenici, bahse konu hizmetlerde çalıştırmayı taahhüt ettiği personeli için, asgari ücretin altında; yönetici pozisyonunda çalıştıracağı personeli içinde endeks okuma dağıtım elemanlarına ödemesi gereken net aylık ücretin asgari % 20 fazlasının altında, net eline geçecek ücret ödeyemez.” düzenlemesi yapılmıştır. İdarece işi yürütecek personel ile yönetici konumundaki personele farklı ücret ödeneceği belirtilmiş ise de söz konusu ücretlerin brüt asgari ücret  ve % 20 fazlası üzerinden ödeneceği hususu sarih olarak belirtilmemiş olmasının yanı sıra “..elemanlarına ödemesi gereken net aylık ücretin asgari % 20 fazlasının altında” denilerek teklif fiyatı oluşturulmasında karışıklık yaratılmış olduğundan, ücretlere ilişkin düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayetçinin  18.09.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı ve dokümanda yer alan mevzuata aykırılıklar sebebiyle 02.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 11.10.2007 tarihli cevabi yazısında şikayetçinin ihale dokümanı satın almamış olması sebebiyle başvurunun reddedildiği ifade edilmiştir. Başvuru dilekçesinde söz konusu cevap yazısının 22.10.2007 tarihinde tebliğ edildiği beyan edilmiştir.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti “ başlıklı 5 inci maddesinde; “(1) Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

          a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

          b) Adaylar; ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlemler,

          c) İstekliler; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler,

          hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.

          (2) İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.

(3) Şikayet ehliyeti bulunanlar, iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamaz” hükmü yer almaktadır.

 

İhale dosyasında şikayetçinin ihale dokümanı satın alındığına dair KİK.005.0H Standart Formunun doldurulmadığı, diğer 6 istekli olabilecek firma için anılan formun bulunduğu görülmüştür. İdarece faks yolu ile kuruma iletilen makbuz örnekleri ile şikayetçinin başvuru dilekçesine eklediği makbuz örneği karşılaştırıldığında benzer hususlar taşımak ve aynı birim tarafından “çeşitli gelirler”  adı altında düzenlenmekle birlikte tahsil edilen 100.-YTL doküman bedelinin şikayetçi tarafından da ödenmiş olmasının ihale dokümanı alındığına dair yeterli karineyi oluşturmadığı, ihale dokümanı satın alındığına dair KİK.005.0H Standart Formunun doldurulmamış olmasının şikayetçinin istekli olabilecek sıfatını haiz olmaması sonucunu doğurduğundan, başvuru sahibinin şikayetinin idarece ehliyet yönünden reddedilmesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ğ) İhale dokümanının ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede;

 

1) İhaleye ait 23.08.2007 tarihli ihale ilanında işin süresinin 15.10.2007-15.09.2007 olarak belirlendiği, 27.08.2007 tarihli düzeltme ilanı ile hatanın düzeltildiği ve işin süresinin 15.10.2007-15.09.2009 olduğunun belirtildiği, idari şartnamenin 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 2 yıl olarak belirlendiği ancak, işe başlama ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği görülmüştür. İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu, bu tür işlerde teklif tutarının en önemli teklif bileşeni olup işin süresinin teklif tutarını direkt olarak etkilediği izahtan varestedir. İhalede, yaklaşık maliyet 24 ay baz alınarak hesaplanmıştır.

 

İşin süresine ilişkin olarak yapılan çelişik düzenlemenin mevzuata aykırılığı iddiasında bulunan şikayetçinin her ne kadar ihaleye teklif verdiği anlaşılmış ise de, birim fiyat cetvelinde işçilik maliyetine ilişkin ayrı bir kalem belirlenmediği hususu ile yukarıda işin süresi ile ilgili olarak yapılan 2 ayrı asgari işçilik maliyeti arasındaki fark göz önüne alınırsa, ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması da yapılmadığından isteklilerin hangi düzenlemeyi baz aldığının anlaşılamadığı dolayısıyla personel giderinin hangi iş süresi kriter alınarak hesaplandığının ve değerlendirildiğinin de anlaşılamadığı sonuç olarak; idarece işin süresine yönelik olarak yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

2) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

            Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğinin “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10 uncu maddesinde;”(1) İhalelere ilişkin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayette  bulunulur. Bu şikayetler, süresinde yapılmış ve sözleşmenin imzalanmamış olması halinde idare tarafından dikkate alınır.

 

          (2) Şikayet üzerine idare tarafından yapılacak inceleme neticesinde başvuru, 12 nci maddedeki kararlardan biri verilmek suretiyle sonuçlandırılır.

 

          (3) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve dilekçe ekinde yer alması zorunlu olan belgeleri içermeyen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklik başvuru sahibi tarafından giderilmemiş ise 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki karar verilir.

 

          (4) İdare tarafından, şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar, en geç yedi gün içinde aday veya isteklilere bildirilir. Ancak, ilan veya dokümanda yer verilen düzenlemeler ile bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı yapılan başvurularda istekli olabileceklere de bildirim yapılır. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, idare kararın gerektirdiği işlemleri yerine getirir.

 

          (5) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki durum hariç, idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden veya idarece otuz gün içinde karar alınmaması halinde bu sürenin  bitimini izleyen günden itibaren onbeş gün geçmedikçe veya Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanamaz. “ hükmü,

 

          Anılan Yönetmeliğin “İvedilik ve kamu yararı bulunması gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 11 inci maddesinde; “(1) Şikayet başvurusu yapıldıktan sonra ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da alınabilir.

 

          (2) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar, başvuruyu sonuçlandıran karar ile birlikte sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmiş olmasını sağlayacak şekilde bildirilir. Ayrıca başvuruyu sonuçlandıran karar  diğer isteklilere de bildirilir.

 

          (3) İdarece usulüne uygun karar alınmadan ve bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede, şikayetçinin 08.10.2007 tarihli şikayet başvurusunun idarece 11.10.2007 tarihli yazı ile nihai karar ile sonuçlandırıldığı, 11.10.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, şikayeti sonuçlandıran söz konusu kararın şikayetçiye 16.10.2007 tarihinde tebliğ edildiği sonuç olarak; ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde bir karar alınmayan ihalede şikayet başvurusuna ilişkin olarak karar alındığı gün Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 10.11.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine ve anılan Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 26.11.2007 tarih ve 2007/UK.Z-3812 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, başvuruya konu ihale 26.11.2007 tarih ve 2007/UK.Z-3812 sayılı Kurul kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul