İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3894
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :41
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3894
Şikayetçi:
 Merve Temizlik Hizmet Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., İpekyol Mah. Hulusi Kılıçarslan Sok. Ormancı Apt. Altı No:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Güngören Belediye Başkanlığı, Güven Mah. Marmara Cad. No:38 Güngören / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.10.2007 / 31004
Başvuruya konu ihale:
 2007/115945 İKN|li “Çöplerin, inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması ve nakli, pazaryerleri, cadde ve sokakların süpürülmesi, temizlenmesi ve yıkanması hizmeti alımı işi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.11.2007 tarih ve 08.19.69.0167/2007-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Güngören Belediye Başkanlığı tarafından 28.09.2007 tarihinde  ile yapılan “Çöplerin, inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması ve nakli, pazaryerleri, cadde ve sokakların süpürülmesi, temizlenmesi ve yıkanması hizmeti alımı işi” ihalesine ilişkin olarak Merve Temizlik Hizmet Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.10.2007 tarih ve 31004 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İşe ait özel teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde; “İdare, haftanın hangi günlerinde ve günün hangi saatlerinde çöp toplama ve süpürme işi yapılacağını yüklenici halka (Yayın broşür, anons aracı) bildirecektir. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün uygun göreceği sloganlar, uyarılar, ikazlar ve doldurulacak kasetlerle halkı bilgilendirilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu düzenlemede yer alan, yayın broşür ve kaset gibi halkı bilgilendirmede kullanılacak her türlü giderlerin yükleniciye ait olup olmadığı ait ise bunun maliyetinin teklif fiyata dahil edilmesi hususunda ihale dokümanında herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı,

 

            2) Teknik şartnamenin 25 inci maddesinde; “Yüklenici inşaat / yıkıntı atığı üretenler için yeterli sayıda ve değişik ebatlarda sarı renkli konteynır ve kapları bulundurmakla yükümlüdür.” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu düzenlemede yer alan, ihtiyaç konusu konteynırların, maliyetlerinin belirlenmesine esas olmak üzere sayı, nitelik ve ebatlarının belirlenmemiş olması ve bunlara ait giderin teklife yansıtılmaması esasiyle hesaplanabilir olmaması nedeniyle, istekliler açısından sağlıklı teklif verilmesinin engellediği,

 

            3) İşe ait özel teknik şartnamenin 35/i maddesinde; “İdarenin değiştirilmesini istediği işçilerin yüklenici tarafından gününde değiştirilmemesi durumunda her gün bir işçi için 250 YTL müeyyide uygulanacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, ihale konusu işte görevlendirilecek olan personelin işverenler ile bir sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenleyen 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edileceği, işçilerin tüm özlük hakları anılan yasa hükümlerine göre yürütüleceğine göre; idarenin söz konusu düzenlemede herhangi bir dayanak göstermeksizin istenilen işçinin derhal işine son verileceği ve bunun yapılmaması durumunda düzenlemede değinilen miktarda yükleniciye getirilen yükümlülüğün, maddi müeyyideden çok, işçi haklarının ihlaline neden olacağı, düzenlemeye göre yapılacak bir işlem tesisi neticesinde işçiler tarafından işveren aleyhine açılacak hukuki davalar neticesinde işverenin yüklü miktarda tazminat ödemesine mahkum olacağının ihtimal dahilinde olduğu, bu nedenle söz konusu düzenlemenin İş Kanununa aykırı olduğu,

 

            4) İşe ait özel teknik şartnamenin 38 inci maddesinde; “Toplanacak katı atıklar (Çöpler) İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp transfer istasyonuna, inşaat yıkıntı atıkları ve diğer atıklar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İlindeki muhtelif döküm alanlarına veya başka depolama sahalarına nakledilecektir. Bu iş aksamındaki hizmet işinde; toplama, depolama, taşıma, nakil ve döküm sahalarındaki karşılaşabilecek her türlü sorumluluk ve maddi problemler yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu dokümanda, çöplerin taşınmasında kullanılacak olan araçların tüketeceği yakıt giderlerinin tespit edilerek teklife yansıtılmasına veri olacak şekilde, çöplerin döküleceği depoların ilçe merkezine kaç km. mesafede olduğu belirlenmediği gibi bu giderin tespiti için dolaylı da olsa herhangi bir belirlemenin yapılmamış olmasının ihaleye teklif verilmesini engellediği,

 

            Açıklanan nedenlerle, ihale dokümanındaki düzenlemelerin Kamu İhale Mevzuatına aykırı olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait özel teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde; “İdare, haftanın hangi günlerinde ve günün hangi saatlerinde çöp toplama ve süpürme işi yapılacağını yüklenici halka (yayın, broşür, anons aracı) bildirecektir. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğünün uygun göreceği sloganlar, uyarılar, ikazlar ve doldurulacak kasetlerle halkı bilgilendirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamede belirtilen hususun işin yaklaşık maliyeti içerisinde çok küçük bir kısmını  oluşturduğu, işi oluşturan ana maliyet kalemlerinden biri olmadığı, bu nedenle genel giderler içerisinde kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait özel teknik şartnamenin 25 inci maddesinde;“…Yüklenici inşaat / yıkıntı attığı üretenler için yeterli sayıda ve değişik ebatlarda sarı renkli konteynır ve kapları bulundurmakla yükümlüdürler…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İşe ait birim fiyat teklif cetvelinin “İnşaat Yıkıntı Atıkların Toplanması ve Nakliyesi” olarak belirtilen iş kaleminde işin miktarının 23.475 ton olarak belirtildiği ve işin süresinin de 1(bir) yıl olduğu göz önüne alındığında, işin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulabilecek sayıda ekipmanın belirlenmesi mümkün olacağından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait özel teknik şartnamenin 35 maddesinin (i) bendinde; “İdarenin değiştirilmesini istediği işçilerin yüklenici tarafından gününde değiştirilmemesi durumunda her gün bir işçi için 250 YTL müeyyide uygulanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İşe ait idari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin (i) bendi ile sözleşme tasarısının ayni başlıklı 17 nci maddesinin (i) bendinde; “İdarenin değiştirilmesini istediği işçilerin yüklenici tarafından gününde değiştirilmemesi durumunda her gün bir işçi için 250 YTL müeyyide uygulanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin 28 nolu dipnotunda; “İdareler ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde tamamlanmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri burada belirtecektir.”

 

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 17 nci maddesinin 23 nolu dipnotunda; “İdare işin nitelik ve özelliğine göre, işin tamamına veya bir kısmına ilişkin gecikme cezaları ile diğer nedenlerden kaynaklanan cezalar ve kesintileri idari şartnamede öngörüldüğü şekilde burada düzenleyecektir.”

 

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Ayrıca, işe ait özel şartnamenin 28 inci maddesinde; “Temizlik İşleri Müdürlüğü, yükleniciden çalıştırılmasında veya iş yerinde bulunmasında engel durumu olduğu tespit ettiği uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya iş yerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikte elemanların iş başından veya iş yerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici bu talebi idare tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Anılan mevzuat hükmü uyarınca, taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda idareler tarafından ceza ve kesintiler belirlenebilecektir.

 

İşe ait idari şartname ile özel teknik şartnamede idare tarafından şikayete konu hususla ilgili 250 YTL ceza belirlenmiş, ayrıca, işe ait özel şartnamenin 28 inci maddesinde, hangi durumlarda işçilerin işyerinde uzaklaştırılacağı da belirtilmiştir. Anılan maddede belirtilen hususların 4857 sayılı İş Kanununda yer alan hükümlere aykırı olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait özel teknik şartnamenin 38 inci maddesinde; “Toplanacak katı atıklar (çöpler) İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp transfer istasyonuna, inşaat yıkıntı atıkları ve diğer atıklar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İlindeki muhtelif döküm alanlarına veya başka depolama sahalarına nakledilecektir. Bu iş aksamındaki hizmet işinde; toplama, depolama, taşıma, nakil ve döküm sahalarındaki karşılaşabilecek her türlü sorumluluk ve maddi problemler yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde toplanacak katı atık, inşaat yıkıntı atıkları ve diğer atıkların nereye veya hangi çöp transfer istasyonuna döküleceği, taşınacağı Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde olduğu, bu nedenle ihale konusu işin taşınacağı ve döküleceği yerin net olarak tespitinin yapılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle söz konusu mesafenin belirtilmesinin isteklileri teklif hazırlarken yanlış yönlendireceği, ihaleye katılan istekliler tarafından Büyükşehir Belediyesinin şu anki verilerinin dikkate alınması gerektiğinden başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede yaklaşık maliyetin altında tek geçerli teklif olduğu dikkate alındığında söz konusu ihale anılan hükme aykırı olarak gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

 

Diğer yandan işe ait özel teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde yer alan düzenlemenin işin yürütülmesi sırasında yüklenicilere ek bir mali yükümlülük getireceği açık olmasına rağmen teknik şartnamede buna ilişkin herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu durum da tekliflerin sağlıklı olarak verilmesini engelleyecek nitelikte bir husustur.

 

 Aynı özel teknik şartnamenin 35 inci maddesinin (i) bendinde yer alan düzenlemenin de İş Mevzuatına açıkça aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalede ihale doküman bedelinin 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre basım maliyeti geçmeyecek şekilde belirlenmesi gerekirken bu hükme aykırı olarak belirlendiği görülmektedir. 

 

Açıklanan nedenlerle başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşünceyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

                                                                                                               

Ali Kemal AKKOÇ                                                  Adem KAMALI

                  Kurul Üyesi                                                            Kurul Üyesi

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul