İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3895
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :42
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3895
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Hobyar Mahallesi Büyükpostane Caddesi No:25 Sirkeci - 34113 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.11.2007 / 32477
Başvuruya konu ihale:
 2007/119486 İKN|li “Tekel Dışı Posta Gönderilerinin Dağıtımı ve Taşıttırılmasına Ait Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.11.2007 tarih ve 08.20.60.0167/2007-78E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü tarafından 03.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tekel Dışı Posta Gönderilerinin Dağıtımı ve Taşıttırılmasına Ait Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.’nin 08.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.11.2007 tarih ve 32477 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi ve istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personelin çalışma saati ve sürelerinin tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmesine karşın, söz konusu ihalede özel ve resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İş yerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmiş ise sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerekirken, idare tarafından sözleşme tasarısının 19 uncu maddesinin eksik düzenlendiği ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

           

Söz konusu ihaleye ilişkin dokümanda yer alan düzenlemelerin mevzuata aykırı olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait teknik şartnamenin 9.8 inci maddesi; “Dini bayram, yılbaşı, seçim gibi nedenlerle posta trafiğinin arttığı dönemlerde dahi mevcut araç ve işçi ile hizmeti aksatmadan yürütür ve devir bırakmaz.”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Diğer taraftan, ihale konusu işte, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yapılacağına ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

 

İdare tarafından ihale dokümanında, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününe ilişkin yapılan düzenlemenin isteklileri tereddüde düşüreceği anlaşıldığından ve bu hususun hiçbir tereddüte  yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.1 nci maddesi; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç vb. diğer giderlerin tamamı isteklilerce teklif fiyata dahil edilecektir.”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

İşe ait sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesi;

“Genel Şartnamenin 19. maddesine göre yapılacaktır. Bu işlemlerle ilgili tüm sorumluluk yükleniciye aittir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotunda;

“İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında;

 “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu işin niteliğine bakıldığında sözleşmenin uygulanması sırasında mevzuatı gereğince yapılması zorunlu sigorta türünün olmadığı, idare tarafından da ihale dokümanında yapılması zorunlu bir sigorta türünün belirtilmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

            (g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

05.09.2007 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Posta İhaleleri Yönergesinde; posta taşıması işlerinde yaklaşık maliyetin, o postanın haftalık sefer sayısı, her seferde taşınacak yükün ağırlığı, taşıtların cinsi, modeli ve sayısı ile merkezler arasındaki mesafe dikkate alınarak hesaplanacağı belirtilmiştir.

 

            İdare tarafından yaklaşık maliyet belirlenirken, taşıtların cinsi, modeli ve sayısı ile merkezler arasındaki mesafenin dikkate alındığı görülmüştür.

 

İdare tarafından işe ait birim fiyat teklif mektubu eki cetvel;

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

 

 

Tekel Dışı Posta Gönderilerinin Dağıtımı ve Taşıttırılması
 
 
 
 

 

1

Yaya eleman 1. Grup

adet

 
 
 

 

 

Şoförlü araç 1. Grup

adet

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

2

Yaya eleman 2. Grup

adet

 
 
 

 

 

Şoförlü araç 2. Grup

adet

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

            Şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İdare tarafından, yaklaşık maliyet belirlenirken merkezler arasındaki mesafenin dikkate alınmış olmasına rağmen, ihale dokümanında merkezler arasındaki mesafeler ile araçların sefer sayısı ile ilgili açıklamalara yer verilmediği, ayrıca söz konusu maliyet kalemine ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde “Şoförlü araç” olarak belirtilen iş kaleminin birimin adet olarak belirlendiği  görülmüştür.

 

            İdare tarafından ihale dokümanında yapılan eksik düzenlemeler, ihaleye sağlıklı teklif verilmesini ve tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini engelleyici niteliktedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede her bir grupta tek geçerli teklif bulunduğu dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenlerle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

                                                                                                              Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

                                                                KARŞI OY

 

1.     “Tekel Dışı Posta Gönderilerinin Dağıtımı ve Taşıttırılması İşi” ne ilişkin teknik şartnamenin yüklenicinin sorumluluğu başlıklı 9.8. maddesinde  “dini bayram, yılbaşı, seçim gibi nedenlerle posta trafiğinin arttığı dönemlerde dahi mevcut araç ve işçi ile hizmeti aksatmadan yürütür ve devir bırakmaz” denilmektedir.

 

   İdarece şikayete verilen cevapta, söz konusu günlerde fazla çalışma yaptırılmasının öngörülmediğinin belirtildiği de dikkate alındığında, bu madde ile posta trafiğinin arttığı dönemlerde dağıtımın aksatılmaması için yüklenicinin gerekli önlemleri almasının   hedeflendiği anlaşılmaktadır.

 

  1.    Bağlantılı aşamada tespit edilen hususlara ilişkin olarak ise;

 

   Teknik Şartnamenin “İşin Niteliği ve Yapılacağı Yer” başlıklı 4. maddesinde işin yapılacağı yerlerin Levent, Bebek, Sarıyer, Yeniköy, Galata, Zincirlikuyu, Kemerburgaz, Avpim, Arnavutköy PTT merkezleri olarak belirtildiği, yine Teknik Şartnamenin altıncı maddesinde de hangi grupta kaç araç ve kaç kişinin çalıştırılacağının belirtildiği görülmektedir.

 

         Postaların dağıtılacağı adreslerin önceden birebir bilinemeyeceği de kabul edildiğinde, idarece araçların ne kadar km. ve kaç adet sefer yapacağının bilinememesi doğaldır. Kaldı ki araçlar idare tarafından kullanılmayacağından, basiretli bir isteklinin tanımlanan işi yerine getirebilmek için, Teknik Şartnamede belirlenen araçların ne kadar km. yapacağını ve bunların harcayacağı akaryakıtı, araçların çalışma saatlerini ve çalışma alanını da dikkate alarak  hesaplayabileceği aşikardır.

 

        Yukarıda açıklanan nedenlerle, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluğun almış olduğu iptal kararına katılmıyoruz.

 

 

 

 

Hasan GÜL                                                                      Ali KAYA

                           Başkan                                                                               Üye

                       

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul