İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3896
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :43
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3896
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A. Ş., Atatürk Caddesi No:380 Kat:7 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Baştabipliği, Akabe Mahallesi Otogar Civarı 63050 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.11.2007 / 33281
Başvuruya konu ihale:
 2007/136183 İKN|li “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 08.20.87.0167/2007-80E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A. Ş.’nin 26.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.11.2007 tarih ve 33281 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 2.1.3 maddesinde; “İstekliler, ihale komisyonunun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında teklifin teknik şartnameye uygunluğunu teyit edilmesi amacı ile data yüklü bilgisayarlarla uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapacaktır. İnceleme neticesinde teklifte sunulan yazılım özellikleri ve modüllerinin teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Demo esnasında idare sesli ve görüntülü kayıt yapabilecektir. Demonstrasyonun yapılacağı tarih ve saat istekliye bildirilecektir. İstekliler ihale gününden itibaren demo yapabilecek durumda hazırlıklı olmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği, ancak söz konusu maddenin Sağlık Bakanlığının 2007/82 sayılı Genelgesine aykırı olduğu, ilgili Genelgede demonstrasyon istenmesine ilişkin olarak; “Şayet demostrasyon isteniyorsa ne ile, nerede, nasıl, ne zaman yapılacağına, demonstrasyon sırasında bakılacak parametrelerin ana hatlarının neler olacağına ve demonstrasyon sonrasında nelere karar verileceğine dair açık, anlaşılır hükümler yer almalıdır. Demo neticesindeki nihai karar ihale komisyonuna aittir.” hükmünün yer aldığı, ancak, şartnamede demonstrasyona ilişkin olarak Genelgeye uygun biçimde kontrol parametrelerinin açıkça belirtilmediği,

 

2) Teknik şartnamenin 2.2.3 maddesinde; “Proje başlagıcında ya da devam eden süreçlerde doğrudan ita amirine karşı sorumlu bir proje lideri ve onun önereceği en az 1 (bir) yazılım 1 (bir) donanım bakım personeli belirlenmelidir.” ifadesine yer verildiği, ancak istenen bu elemanlar maliyeti etkilemesine rağmen çalıştırılacak bu personelin hizmet kapsamında alınacak olan 60 kişiye dahil olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgiye ihale dokümanında yer verilmediği,

 

3) İdari şartnamenin 36 ncı maddesinde belgelendirmelerin hastanelerde alınacak resmi yazılar ile kanıtlanmasının istenildiği, ancak söz konusu durumun Sağlık Bakanlığının 2007/82 sayılı Genelgesine aykırı olduğu, ilgili Genelgede; “Bilgi sitemi alımlarında isteklilerde çözümlerine ait referanslar istenmeyecektir. Bunun yerine rekabeti engelleyici nitelikte olmayan, kurumun gerçek ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun “İş Deneyim Belgesi” istenebilir.” hükmünün yer aldığı,

 

4) Teknik şartnamenin 3.1 inci maddesinde; “HBYS yazılımı hem lokal ağ (Lan) içinden istemci-sunucu uygulaması (Dekstop, Window uygulaması) olarak, hem de internet (WAN) üzerinden XML web servisleri ile Windows uygulaması olarak çalışabilmelidir. İnternet üzerinden XML web servisleri ile Windows uygulaması olarak çalışma yapısı n-katmanlı mimari şeklinde olacaktır. HBYS yazılımı, lokal ağ üzerinden mi yoksa internet üzerinden mi çalışacağı parametrik olarak ayarlanabilmeli ve kullanıcı tarafından seçilebilmelidir. HBYS yazılımı, hastane dışındaki birimler veya semt polikliniklerinden ya da internetin olduğu uzak bir yerden, herhangi bir ara yazılım (uzak masa üstü erişim programları vb.) gereksinimi olmaksızın internet üzerinden, hastanede bulunan ve üzerinden XML web servisleri çalışan sunucu aracılığı ile çalışacaktır. Bu çalışma şeklinde istemci bilgisayar VTYS sunucusuna direkt erişim yapmayacak, VTYS ile haberleşme XML web servislerinin çalıştığı sunucu tarafından yapılacaktır. Kendisine yetki verilen hekim ve idari personeller de hastane dışındaki internetin olduğu herhangi bir yerden, HBYS uygulama yazılımı kullanarak (XML web servisleri aracılığı ile) HBYS’nin herhangi bir modülüne erişebilmeli ve kullanabilmelidirler. Web tarayıcı üzerinde çalışan HBYS yazılımları, web tarayıcılardaki güvenlik açıkları, yama güncellemelerinin gereksinimi, mouse’a bağımlı kalınması ile kullanım zorluğu ve performans gibi sebeplerden dolayı tercih edilemeyecektir.” düzenlemesine yer verildiği, anılan madde uyarınca yazılımın web tabanlı istenildiğinin anlaşıldığı, ancak web tabanlı programın performans bakımından artılarından bahsedilmesine rağmen eksikliklerinin göz önüne alınmadığı, şartnamede yer alan düzenlemede Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 20 Temmuz 2007 tarihli yazısına tam olarak yer verilmediği, ilgili yazıda yazılımların esnekliklerini yitirmeleri ve browser da (arama motorunda) türlerine göre uyum sorunları yaşanmasına sebep olup kullanıcı dostu ara yüzlerin tasarlanmalarında da bir takım sıkıntılara sebep olduğu ve doğal mimarisi gereği veri göndermeden veri alınmasına engel olması ile birlikte listeleme gibi fonksiyonların engellenmesine yönelik dezavantajını da beraberinde getirdiği açık bir şekilde belirtilmekte ve uygulama yazılımlarının istemci/sunucu mimariye sahip olması önerildiği, dolayısıyla istemci sunucu mimarilere göre web tabanlı mimariler performans açısından avantaj sağlamadığı, ilgili talimatın da dikkate alınarak rekabeti engellemeyen bir düzenleme yapılarak istemci/sunucu mimarilerin de katılımına olanak sağlayan şartnamenin düzenlenmesi gerektiği,

 

5) Teknik şartnamenin 3.1.15 maddesinde; “Yüklenici endüstri standardı ve veri tabanı formatında açıklayıcı tablo yapılarını ayrıntılı olarak açıklamalı ve bununla ilgili ayrıntılı belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.” düzenlemesine  yer verildiği,  ancak veri tabanı açıklayıcı tablo yapılarının ayrıntılı olarak istenmesi, bilgi ve belgelerin başkasının eline geçmeyeceğinin garantisinin verilmemesi ürünleri ve firmaları açısından tehlike araz ettiği, eğer açıklayıcı tablo yapıları isteniyorsa bunun noter gibi yeddi emin bir yerde saklanması, hiçbir şekilde başkalarının eline geçmemesi gerektiği, bunun bir telif hakkı ve emek olduğu için emeğin başkalarının eline geçmemesi için gerekli önlemlerin alınması ve bu hususun şartnamede belirtilmesi gerektiği,  idare tarafından tablo yapılarının sadece veri aktarımı için gerekli olduğu ve istenmiş olan tablo yapılarına ait bilginin yazılıma ait herhangi bir yazılım kodu olmadığı ve firmaları sıkıntıya sokabilecek nitelik taşımadığının belirtildiği,

 

6) Teknik şartnamenin 5.9 uncu maddesinde; “Hizmet alımı ihalesi sonuçlanıp yükleniciye işyeri teslimi yapılmasından başlayarak yüklenici kurumun mevcut sistemin aksaksız çalışması için gerekli tüm donanımı sağlayacak ve HBYS yazılımını yapılandırarak mevcut dataları eksiksiz olarak programa aktarma işlemini gerçekleştirecektir. Bu süreç işe başlama tarihinden itibaren en çok 5(beş) gün içinde gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, ancak anılan maddede tüm donanımın sağlanması istenmesine rağmen şartnamede belirtilen mevcut donanımların dışında otomasyon sisteminin çalışması için ihtiyaç duyulan ek donanımlar hakkında herhangi bir listenin bulunmadığı, ayırca teknik şartnamenin 2.4.17 maddesinde; “Sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması ve performansı açısından gerekli olabilecek donanım ve parçalar, kurulum aşamasında belirlenip kullanıcıya bildirilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı, bu nedenle söz konusu belirsizliğin maliyet hesaplarına engel teşkil ettiği, teknik şartnamede yer alan iki maddede birbiriyle çelişen ifadelere yer verildiği,

 

7) Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 3 üncü maddesinde; “Sistemde tutulan tüm veriler hastanenin malıdır, sözleşme süresi sona erdiğinde verilen son halleri ile idareye teslim edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu 2006/108 nolu Genelgesinde veri teslimi ile ilgili tüm detayların belirtildiği, bu nedenle teknik şartnamedeki düzenlemenin 2006/108 nolu Genelgeye aykırı olduğu,

 

8) Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 5 inci maddesinde; “Hastane firma adına görev alacak tüm personelin başhekimlik onayından geçmesi zorunludur. Başhekimlikçe onaylanmayan personel hastanede görev almayacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, ancak 2007/UH.Z-378 sayılı Kurul kararında, şartnamelerde, elemanların alımı ve çıkarılmasında idarenin onayının aranması şeklinde yapılan düzenlemelerin ihalenin iptal nedeni olduğunun belirtildiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.1.3 maddesinde; “İstekliler, ihale komisyonunun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında teklifin teknik şartnameye uygunluğunu teyit edilmesi amacı ile data yüklü bilgisayarlarla uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapacaktır. İnceleme neticesinde teklifte sunulan yazılım özellikleri ve modüllerinin teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Demo esnasında idare sesli ve görüntülü kayıt yapabilecektir. Demostrasyonun yapılacağı tarih ve saat istekliye bildirilecektir. İstekliler ihale gününden itibaren demo yapabilecek durumda hazırlıklı olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından, demostrasyon işleminin isteklilerin tekliflerinde sunmuş oldukları yazılım özellikleri ve modüllerinin teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunda yapılacağı belirtilmiştir.

 

Bu nedenle, söz konusu ihalede demostrasyon işlemi ile ilgili tereddüt yaratacak bir durumun oluşmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 2.2.3 maddesinde; “Proje başlagıcında ya da devam eden süreçlerde yüklenici şirket bünyesinde bulunan doğrudan idari bilgi işlem sorumlusuna karşı sorumlu bir proje lideri ve onun önereceği en az 1 (bir) yazılım ve 1 (bir) donanım bakım teknik personeli belirlenmeli ve bunların iletişim bilgileri yazılı olarak bildirilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İşe ait idari şartname ve birim fiyat teklif cetvelinde, ihale konusu işte 60 (atmış) personel çalıştırılacağı, personeller içerinde 1 (bir) kişinin bilgi işlem sorumlusu, diğer 59 (ellidokuz) personelin bilgi işlem personeli olduğu belirtilmiştir.

 

            İhale konusu işte, sürekli olarak 1 (bir) bilgi işlem sorumlusu ve 59 (ellidokuz) bilgi işlem personeli olarak toplam 60 (atmış) personel çalıştırılacağı, diğer personellerin işin yürütülmesi sırasında iletişim amacıyla istenilen firmanın bünyesinde çalışan personeller olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinde;

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

1. Teknik Şartnameye uygunluğu ihale komisyonunca aşağıda belirtilen kriterlere bağlı kalınarak değerlendirilecek. Değerlendirmede teklif edilen fiyat/toplam puan oranına göre en düşük olan teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif sayılacaktır. Çalışan personeller ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgeler tevsik edilecektir.

1.a En düşük teklif = Fiyat / Toplam Puanı

İsteklilerin toplam puanı hesaplanırken uygulanacak kriterler ve nisbi ağırlıkları ile toplam nisbi ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir. Her bir madde için en fazla Toplam Nispi Ağırlık puanı kadar değerlendirme yapılacaktır. Toplam Nispi Ağırlık Toplam Yüzdesi = %100 

1.b. Firmada çalışmakta olan Bilgisayar Mühendisi sayısı. 1 yıl ve üzeri çalışan her bir Bilgisayar Mühendisi için nisbi ağırlık = 1 puan  (asıl  veya noter onaylı diploma örneği ve firma bünyesinde 1 yıldır çalıştığını gösterir belgeler) (Toplam Nispi Ağırlık = 10 puan) Nispi Ağırlık Yüzdesi %10

1.c. İstekli herhangi bir hastanede WEB, SMS, Kiosk Cihazı ve Telefonla Randevu Sistemini çalıştırıyor olduğunu  belgelemesi durumunda Nispi Ağırlık = 10 puan (toplam nispi ağırlık = 10 puan) (belgelendirmeler hastanelerden alınacak resmi yazılarla kanıtlanacaktır) Nispi Ağırlık Yüzdesi %10

1.d. Radyolojik görüntüleme sistemini (PACS) HBYS sistemine  entegre edip halihazırda en az bir devlet hastanesinde çalıştırıyor olduğunu belgelemesi durumunda Nispi Ağırlık = 10 puan (belgelendirmeler hastanelerden alınacak resmi yazılar ile kanıtlanacaktır) (Toplam Nispi Ağırlık = 10 puan) Nispi Ağırlık Yüzdesi = %10

1.e İstekli halihazırda en az bir devlet hastanesinde Kalite Hizmet Modülünü çalıştırıyor olduğunu belgelemesi durumunda Nispi Ağırlık = 10 puan (Toplam Nispi Ağırlık = 10 puan) (belgelendirmeler hastanelerden alınacak resmi yazılar ile kanıtlanacaktır) Nispi Ağırlık Yüzdesi = %10

1.f. Network Ağ Güvenliği ve Sunucu İşletim Sistemleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim sertifikasına sahip en az 1 yıldır firma bünyesinde çalışan eleman sayısı. Her bir eleman için Nispi Ağırlık = 10 puan (aslı veya noter onaylı eğitim sertifikaları ile firma bünyesinde 1 yıldır çalıştığını gösterir belgeler ile kanıtlanacaktır) (Toplam Nispi Ağırlık = 20 puan) Nispi Ağırlık Yüzdesi = %20

1.g. Laboratuar uygulamasını HBYS ile entegre edip, tetkik sonuçlarını internet üzerinden hastaneye ait web sayfası üzerinden alınabilmesini sağlamış halihazırda çalışan her bir devlet hastanesi için Nispi Ağırlık = 4 puan (belgelendirmeler hastanelerden alınacak resmi yazılar ile ilgili hastanenin laboratuar sonuçlarını alınabildiği web adresleri belirtilerek yapılacaktır, uygulama kontrol edilecektir) (Toplam Nispi Ağırlık = 20 puan) Nispi Ağırlık Yüzdesi =%20
            1.h. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak 112 Acil otomasyon sistemlerine hastane durum bilgileri hakkında (yatak sayısı, yoğun bakım ünütesi vb.) Otomatik Veri Aktarımı gerçekleştiriyor olması durumunda her bir hastane için Nispi Ağırlık = 4 puan  (belgelendirmeler hastanelerden alınarak resmi yazılar ile kanıtlanacaktır) (Toplam Nispi Ağırlık  = 20 puan) Nispi Ağırlık Yüzdesi %20”

           

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” başlıklı 69 uncu maddesinde,

 

Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

  Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda idareler, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

  İdareler ihale konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenir.” hükmü ile,

 

Anılan Yönetmeliğinin “Fiyat Dışı Unsurlar” başlıklı 70 nci maddesinde;

 

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınacak fiyat dışı unsurların ağırlık katsayısı ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alınarak idarelerce belirlenir ve idari şartnamede gösterilir. Ayrıca her bir fiyat dışı unsurun, toplam ağırlık oranı içindeki dağılımının idari şartnamede gösterilmesi zorunludur.

           Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde idarece fiyat dışı unsur öngörülmüş ise, idare, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyecek olup, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenecek ve yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemeyecek ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamayacaktır.

 

Söz konusu ihalede ön görülen fiyat dışı unsurların mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin olduğu görülmüştür. Ayrıca, belirlenen fiyat dışı unsurların 4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri açısından ihaleye katılımı engelleyeceği nitelikte olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3.1 inci maddesinde;

 

“HBYS yazılımı hem lokal ağ (Lan) içinden istemci-sunucu uygulaması (Dekstop, Window uygulaması) olarak, hem de internet (WAN) üzerinden XML web servisleri ile Windows uygulaması olarak çalışabilmelidir. İnternet üzerinden XML web servisleri ile Windows uygulaması olarak çalışma yapısı n-katmanlı mimari şeklinde olacaktır.

HBYS yazılımı, lokal ağ üzerinden mi yoksa internet üzerinden mi çalışacağı parametrik olarak ayarlanabilmeli ve kullanıcı tarafından seçilebilmelidir.

HBYS yazılımı, hastane dışındaki birimler veya semt polikliniklerinden ya da internetin olduğu uzak bir yerden, herhangi bir ara yazılım (uzak masa üstü erişim programları vb.) gereksinimi olmaksızın internet üzerinden, hastanede bulunan ve üzerinden XML web servisleri çalışan sunucu aracılığı ile çalışacaktır. Bu çalışma şeklinde istemci bilgisayar VTYS sunucusuna direkt erişim yapmayacak, VTYS ile haberleşme XML web servislerinin çalıştığı sunucu tarafından yapılacaktır.

Kendisine yetki verilen hekim ve idari personeller de hastane dışındaki internetin olduğu herhangi bir yerden, HBYS uygulama yazılımı kullanarak (XML web servisleri aracılığı ile) HBYS’nin herhangi bir modülüne erişebilmeli ve kullanabilmelidirler.

Web tarayıcı üzerinde çalışan HBYS yazılımları, web tarayıcılardaki güvenlik açıkları, yama güncellemelerinin gereksinimi, mouse’a bağımlı kalınması ile kullanım zorluğu ve performans gibi sebeplerden dolayı tercih edilemeyecektir.

Demostrasyon sırasında yazılımın çalışma sistemi ile altyapısı incelenecek olup, istenen yapıya uygun olmayan yazılıma sahip istekliler ihale dışı bırakılacaktır.”

 

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından, kullanılacak olan programın web tabanlı olduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu hususla ilgili Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görüşünde;

           

“Bu hususun, rekabet açısından değil, hizmet gereklikleri açından değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Aksi durumda rekabeti sağlamak amacıyla, idare işlevsellik ve verimlilik açısında hizmet gerekliliklerini tam olarak yerine getiremeyen bir sistemi temine yönlendirilmiş olabilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görüşü doğrultusunda, idare tarafından teknik şartnamede yapılan düzenleme uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3.1.15 maddesinde; “Yüklenici endüstri standardı ve veri tabanı formatında açıklayıcı tablo yapılarını ayrıntılı olarak açıklamalı ve bununla ilgili ayrıntılı belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.” düzenlemesine  yer verilmiştir.

 

Söz konusu hususla ilgili Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görüşünde;

 

“Bu maddede, idarenin teklif değerlendirmesi sırasında yardımcı olması amacıyla açıklayıcı veritabanı tablo yapılarına ihtiyaç duyduğu anlaşılmaktadır. İstekli, teklif değerlendirme için yeterli detayda bilgiyi içerecek ancak sistemin başkaları tarafından kopyalanmasını engel olacak bilgiyi içermeyecek ayrıntıdaki bu bilgi ve belgeleri teklif dosyasına ekleyebilir. Ayrıca bu madde kapsamında istenen bilgi ve belgenin telif hakkını ihlal etmeyecek bir şekilde, teklif değerlendirmeye yardımcı olması amacıyla istenmesinin, tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi açısından gerekli olduğu değerlendirilmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görüşü doğrultusunda, idare tarafından teknik şartnamede yapılan düzenleme uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 5.9 uncu maddesinde; “Hizmet alımı ihalesi sonuçlanıp yükleniciye işyeri teslimi yapılmasından başlayarak yüklenici kurumun mevcut sistemin aksaksız çalışması için gerekli tüm donanımı sağlayacak ve HBYS yazılımını yapılandırarak mevcut dataları eksiksiz olarak programa aktarma işlemini gerçekleştirecektir. Bu süreç işe başlama tarihinden itibaren en çok 5(beş) gün içinde gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 2.4.17 maddesinde; “Sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması ve performansı açısından gerekli olabilecek donanım ve parçalar, kurulum aşamasında belirlenip kullanıcıya bildirilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu hususla ilgili Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görüşünde;

 

Halen çalışmakta olan HBYS sisteminin yazılım donanım ve mevcut verilerinin 5 gün içinde yeni bir sisteme sağlıklı bir şekilde ve performansı düşürmeyecek şekilde aktarılması teknik olarak imkansızdır. Bu işlemi 5 gün içinde ancak mevcut sistemi temin eden ve halen yürüten mevcut yüklenici gerekli ön hazırlıkları yapmış olması şartıyla gerçekleştirebilir. Ön hazırlığı olmayan ve sistem değişikliği ile ilgili gerekli ayrıntıda bilgi sahibi olmayan bir isteklinin bu tür bir işi 5 gün içinde istenilen nitelikte gerçekleştirebilmesi teknik açıdan imkan dahilinde değildir. Söz konusu iş, bu madde ile belirsiz hale getirilerek, mevcut yüklenici dışındaki isteklilere fiilen kapatılmıştır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görüşü doğrultusunda, idare tarafından teknik şartnamede yapılan düzenleme ihaleye katılımı engelleyeceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının uygun bulunmuştur.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 3 üncü maddesinde;

 

“Sistemde tutulan tüm veriler hastanenin malıdır, sözleşme süresi sona erdiğinde verilen son halleri ile idareye teslim edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından yapılan söz konusu düzenlemenin, ihale konusu işin niteliği gereği yapılan bir düzenleme olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 5 inci maddesinde;

 

Hastane firma adına görev alacak tüm personelin başhekimlik onayından geçmesi zorunludur. Başhekimlikçe onaylanmayan personel hastanede görev almayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanunun 2 nci maddesinde, hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması yönünde hükümler konulmayacağı hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından sözleşmenin yürütülmesine yönelik teknik şartnamede yapılan düzenlemenin İş Kanununa aykırı olduğu, ancak, söz konusu hususun ihaleye katılım aşmasında isteklilerin teklif vermesine engel teşkil etmeyeceğinden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede tek geçerli teklif bulunduğu dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul