• Karar No: 2007/UH.Z-3897
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :44
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3897
Şikayetçi:
 Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Sancak Mah. A.Haydar F.Oğlu Sok. No:16/1 Yıldız Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Elbistan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Karaelbistan Kasabası No:1 46300 Elbistan / KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 34118
Başvuruya konu ihale:
 2007/131790 İKN|li “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 08.21.38.0167/2007-83E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elbistan Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.11.2007 tarih ve 34118 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (p) bendinde; “Hastaneye ait olup kendilerine (firma veya müteahhit) teslim edilen demirbaş malzemeleri (temizlik makineleri ve diğer demirbaşları) muhafaza ederek aynı sayıda ve özellikte geri teslim edeceklerine ve arızaları halinde onarımları hastane idaresinden hiçbir talepte bulunmadan yaptıracaklarına ve arızaların en geç beş gün içinde yaptırılacağına dair taahhütname verilecektir. (Süre başlangıcında cihazın arızalı olduğunu belgelemek üzere hastane idaresi tarafından tutulacak tutanak tarihi esas alınacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu düzenlemenin ihale ilanında yer almamasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesine aykırı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.2.2 nci maddesinde; “İstekli ihale konusu işi yerine getirmesi için ön görülen sayıda (90 kişi) ve nitelikte personel çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (p) bendinde; “Hastaneye ait olup kendilerine (firma veya müteahhit) teslim edilen demirbaş malzemeleri (temizlik makinelerini ve diğer demirbaşları) muhafaza ederek aynı sayıda ve özellikte geri teslim edeceklerine ve arızaları halinde onarımlarını Hastane idaresinden hiçbir talepte bulunmadan yaptıracaklarına ve arızaların en geç beş gün içinde yaptırılacağına dair taahhütname verilecektir. (Süre başlangıcında cihazın arızalı olduğunu belgelemek üzere hastane idaresi tarafından tutulacak tutanak tarihi esas alınacaktır.)” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu hususla ilgili ihale ilanın herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmünün yer aldığı, bu nedenle, idari şartnamede belirtilen tüm hususların ihale ilanında belirtilmesinin zorunlu olmadığı,  diğer taraftan, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi uyarınca, işyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğu dikkate alındığında, idare tarafından yapılan söz konusu düzenlemede mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

                       

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2.2 nci maddesinde; “İstekli ihale konusu işi yerine getirmesi için öngörülen sayıda (90 kişi) ve nitelikte personel çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından idari şartnamede yapılan düzenleme anılan mevzuat hükmüne aykırı bulunmakla birlikte, ancak istenilen belgenin niteliği göz önüne alındığında, başvuruya konu ihalede, ihaleye katılım aşamasında isteklilere ek bir maliyet getirmediği ve isteklilerin kendileri tarafından düzenlenen bir belge olduğundan, söz konusu taahhütnamenin istenilmesi ihaleye katılımı ve başvuru sahibinin teklif vermesini engelleyici nitelikte görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2.2. maddesinde yer alan “İstekli ihale konusu işi yerine getirmesi için öngörülen sayıda (90 kişi) ve nitelikte personel çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.” düzenlemesi anılan yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden, bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul