İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3898
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :45
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3898
Şikayetçi:
 Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti., Rasimpaşa Mahallesi Yavuztürk Sokak No: 5/5 34716 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:11 İncirli Bakırköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.11.2007 / 32207
Başvuruya konu ihale:
 2007/100651 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.11.2007 tarih ve 08.20.48.0168/2007-81E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 03.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.,’nin 22.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.11.2007 tarih ve 32207 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece kendi tekliflerinin en uygun teklif olmasına rağmen reddedilmesinin doğru olmadığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın ise teklifinin şartname gereklerini karşılayamayacağı iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Firma çalıştıracağı personeline yol ücreti nakdi olarak ödeyecektir.Ödenecek miktarın aylık/kişi başı 26(yirmialtı) gün gidiş-dönüş ücreti için brüt hesabı olan 94,38 YTL öngörülmüş olup, teklif fiyatına dahil edecektir.Personelin yemek ihtiyacı hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz olarak karşılanacaktır.Yemek bedeli teklif fiyata dahil edilmeyecektir.Firma teknik şartnamede istenilen kıyafet bedeli için öngördüğü ücreti teklif fiyatına dahil edecektir.Vasıflı personel çalıştırılacak bu işte personele aylık brüt asgari ücretin %45(yüzdekırkbeş) fazlası olarak hesaplanacak teklif fiyatına dahil edilecektir.Firma çalıştıracağı her personel için şartname ekinde belirtilen 29.03.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarifi ve Talimatı Tebliği doğrultusunda Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır.Firmalar kendilerine olan maliyeti dikkate alarak tekliflerini vereceklerdir.” ve 26.6 ncı maddesinde de;”Resmi ve dini bayram günleri ve yılbaşı günü olarak 13,5 (onüçbuçuk) gün ek çalışma yapılacaktır.Her iş günü için 12 (oniki) personel görev yapacaktır.Görevli olan bu personellere 4857 sayılı İş Kanununun 47.maddesi uyarınca (günlük brüt asgari ücret+%45 fazlası) hesaplanacaktır.Hesaplanan brüt ücret teklif fiyata dahil edilecektir.” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde; ihale komisyonu tarafından tekliflerin incelenmesi sonucunda beş firmadan dördünün teklifinin aşırı düşük teklif kapsamında olduğu kabul edilerek fiyat bileşenleri hakkında açıklama talebinde bulunulması istenilmiştir.

 

            Dört firmadan alınan açıklamalar doğrultusunda ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Say Güvenlik Koruma ve Eğitim ve Hizm.Ltd.Şti. ve Aktif Güvenlik ve Koruma Hizm.Ltd.Şti.’nin açıklamalarında sunmuş olduğu, Mali Sorumluluk Sigortası evrağının faks yazısı olması, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlük veya bölge müdürlüğü teyidinin olmaması gerekçesiyle geçersiz kabul edilerek adı geçen firmaların ihale dışı kalmasına ve ihalenin teklifleri geçerli olarak kabul edilen Karahan Özel Güvenlik, Barış Güvenlik ve Ulusal Güvenlik firmalarından en uygun teklifi veren Barış Güvenlik ve Koruma Hizm.Ltd.Şti.üzerinde bırakılmasına  karar verilmiştir.

 

            Yapılan hesaplamada asgari maliyetin işçilik, yol ve resmi ve dini bayram günlerine ilişkin ödemeler dahil 642.747,5 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan dört firmanın yapmış olduğu açıklamaların değerlendirilmesinde;

 

            Say Güvenlik firmasının mali mesuliyet sigortasına ilişkin Işık Sigortadan alınan proforma faturanın varolmasına karşılık sigorta şirketinin genel müdürlük veya bölge müdürlüğü teyidinin olmadığı ve ayrıca giyimle ilgili firma açıklamasında 70 takım güvenlik kıyafetinin hediye olarak verildiğinin belirtildiği anlaşılmış olup, bu itibarla anılan firma teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı,

 

            Barış Güvenlik firmasının mali mesuliyet sigortası ve giyime ilişkin yapmış olduğu açıklamaların uygun olduğu düşünüldüğünden idarece teklifin kabul edilmesinde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı,

 

            Ulusal Güvenlik firmasının mali mesuliyet sigortası ve giyime ilişkin yapmış olduğu açıklamaların uygun olduğu düşünüldüğünden idarece teklifin kabul edilmesinde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı,

 

            Aktif Güvenlik firmasının mali mesuliyet sigortasına ilişkin Işık Sigortadan alınan proforma faturanın varolmasına karşılık sigorta şirketinin genel müdürlük veya bölge müdürlüğü teyidinin olmadığı görüldüğünden anılan firma teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı,

 

            Anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 6 ncı maddesinde, “Özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde mali sorumluluk sigortası giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edileceği ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince özel güvenlik mali sorumluluk sigortası prim tutarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili şirketin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Ayrıca 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 6 ncı maddesinde; Aynı Tebliğin "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           

"Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

           

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

           

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

           

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

           

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

           

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

           

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

           

Hizmet Alım İhalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

           

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” hükmüne yer verilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca, isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmış olup, incelenen ihalede Barış Güvenlik firması ve başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yaptığı açıklamaların idarece uygun görülerek tekliflerinin değerlendirmeye alınmasına ve ihalenin en avantajlı teklifte bulunan Barış Güvenlik firması üzerinde bırakılmasına yönelik işlemde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul