İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3899
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :46
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3899
Şikayetçi:
 Tolga İnşaat Elek. Temz. İlaçl. Güv. Sist. Bakımevi Gıda Turizm Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Büyük Hendek Cad. No:79/2 Şişhane/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Baştabipliği, Karaman Mah. Cahit Kıraç Bulvarı 54290 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.11.2007 / 32793
Başvuruya konu ihale:
 2007/146994 İhale Kayıt Numaralı “1 Yıllık Teknik Destek Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 08.20.73.0168/2007-82E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Baştabipliğince 16.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Yıllık Teknik Destek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Tolga İnşaat Elek. Temz. İlaçl. Hizm. Güv. Sist. Bakımevi Gıda Turizm Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.11.2007 tarih ve 32793 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; sunmuş oldukları ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi’nin ihale konusu iş olan “Teknik Destek Hizmetleri Alımı İşi” ile ilgili olmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

16.10.2007 tarihinde yapılan ihalede 7(yedi) firmanın doküman satın aldığı ve beş firmanın teklif verdiği, Satem Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin iş deneyim belgesi ile ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin ihale konusu iş ile ilgili olmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Tolga Elekt.Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklifinin dosyasında sunmuş olduğu ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin ihale konusu iş ile ilgili olmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin en avantajlı fiyat teklifinde bulunan Kosifler Tem. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve Standart ile Kapasiteye İlişkin Belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “ İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca yapılan düzenleme ile İdari Şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde; “Kalite kuruluşları tarafından verilmiş; ihale konusu iş ile ilgili ve ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi” istenmiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklif belgeleri arasında yer alan kalite yönetim sistem belgesinin kapsamında; “Genel Temizlik, İlaçlama Hizmetleri,Bilgisayarda Veri Aktarma, İnsan Kaynağı Sağlama, Çamaşır Yıkama, Yemek Pişirme” olduğu görülmektedir.

           

            Başvuru sahibinin kalite yönetim sistem belgesinden dolayı değerlendirme dışı bırakılmasının doğru olmadığına ilişkin idareye yapmış olduğu şikayet üzerine idarece TSE Sakarya İl Müdürlüğünden Tolga Elek.Tic. San. Ltd. Şti. tarafından verilen belgenin ihale konusu işi kapsayıp kapsamadığının sorulduğu, TSE Sakarya Ürün Belgelendirme Müdürlüğü tarafından verilen cevabi yazıda; ihale konusu iş olan, “Kamu veya Özel Sektörde Yapılan Bakım, Onarım ve Teknik Destek Hizmetleri” kapsamı ile “Genel Temizlik, İlaçlama Hizmetleri, Bilgisayarda Veri Aktarma, İnsan Kaynağı Sağlama, Çamaşır Yıkama, Yemek Pişirme” kapsamının farklı kapsamlar olarak kabul edildiği ve Kurumun her iki kapsam için ayrı ayrı belge verdiği belirtilmiştir.

 

            Bu durumda, başvuru sahibinin anılan belgesinin kapsamı dikkate alındığında, ihale konusu iş ile ilgili olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

           

            Açıklanan nedenlerle,

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul