En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-390
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-390 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-3909 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :46
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-390
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırklareli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi Nu 9 39100 KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2006 / 42052
Başvuruya konu ihale:
 2006/167587 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Otomasyon Sistemine Yönelik Bilgisayar Kullanıcısı Satın Alma İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2007 tarih ve 08.18.61.G015/2007-77E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırklareli Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 07.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Otomasyon Sistemine Yönelik Bilgisayar Kullanıcısı Satın Alma” ihalesine ilişkin olarak, Süpervizör İnş. Tem. İlaç. B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2006 tarih ve 42052 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; hizmet yerinin hastane olduğu, teknik şartnamede de belirtildiği üzere 24 saat kesintisiz hizmet verildiği gözönüne alınarak personel çalışma saatleri ve mesai durumunun Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olarak belirlenmesi gerektiğinden bahisle idari şartnamenin düzeltilmesinin istendiği, işçilik maliyetinin kesin olarak hesaplanabilmesi ve resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personel sayısının ve süresinin belirtilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu işe ilişkin olarak, işin adının, hastane otomasyon sistemine yönelik bilgisayar yazılım hizmetleri kullanıcısı satın alma ihalesi olduğu, işe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, işin 12 ay süreli olduğu, 80 kişi ile yürütüleceği hususlarına yer verilmiştir.

 

           Ayrıca, aynı şartnamenin 26 ncı maddesinde, işçilerin yemek ihtiyaçlarının hastaneden karşılanacağı, bunun için bir bedel öngörülmeyeceği,

 

           İşe ait teknik şartnamenin hizmetin şekli ve zamanına ilişkin 3 üncü maddesinde, haftanın her günü günlük 9 saat, gerekirse, haftalık 45 saati geçmemek şartıyla mesai saatlerinin idare tarafından değiştirilebileceği, idarenin belirleyeceği haftanın 1 günü izin verileceği, cumartesi günlerinin genellikle 2 saatinin eğitime ayrılacağı, aynı şartnamenin hizmet için genel hükümlere ilişkin 5.6 maddesinde ise, hastanenin 24 saat kesintisiz hizmet veren bir kurum olduğu göz önüne alınarak, bayram, resmi tatil ve haftalık izinlerdeki çalışma sisteminin belirtilen birimlerde aksatılmayacak şekilde, bilgi işlem sorumlusu ve firma temsilcisi ile koordineli olarak düzenleneceği hususlarına yer verilmiştir.

 

             İdarenin şikayet başvurusuna ret cevabında ise, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilmeyen hiçbir hususun, teklif fiyata dahil edilmeyeceği, resmi tatil günlerinde çalışılacak olsaydı zaten burada gerekli açıklamanın yapılmış olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

              Kamu İhale Genel Tebliğinde “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet İşlerinde Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”a ilişkin olarak, işin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtileceği, vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacağı, tekliflerin verileceği ve değerlendirmenin yapılacağı, istekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren paylarının dikkate alınacağı, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacağı, ayrıca, vasıflı personel için de, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücretin, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirleneceği hususlarına yer verilmiştir.

 

        Bu itibarla, personel çalıştırılmasına dayalı olan bir hizmet alımı ihalesinde, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için toplam maliyetin isteklilerce hesaplanarak teklif fiyata dahil edilebilmesi için, bu günlerde çalışılacak gün ve personel sayısının açıkça ve tereddüte mahal bırakmayacak bir şekilde, ihale dokümanında belirtilmesi gerekir.

 

        Personel çalıştırılmasına dayalı olan bir hizmet alımı ihalesinde, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için toplam maliyetin isteklilerce hesaplanarak teklif fiyata dahil edilebilmesi için, bu günlerde çalışılacak gün ve personel sayısının açıkça ve tereddüte mahal bırakmayacak bir şekilde ihale dokümanında belirtilmesi gerekirken, anılan teknik şartname düzenlemesinde, hastanenin 24 saat kesintisiz hizmet veren bir kurum olduğu göz önüne alınarak, bayram, resmi tatil ve haftalık izinlerdeki çalışma sisteminin belirtilen birimlerde aksatılmayacak şekilde, bilgi işlem sorumlusu ve firma temsilcisi ile koordineli olarak düzenleneceği hususuna yer verilmesinin, isteklilerce gerçekçi bir maliyet hesaplaması yapılarak ihaleye teklif verilmesi hususunda tereddüt yaratıcı bir düzenleme teşkil ettiği anlaşılmış olup, bu husus, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           İşe ait teknik şartnamenin “özel şartlar” başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci bendinde, idarece, tüzel kişi yükleniciye bağlı olarak çalışan personelden değiştirilmesi istenenlerin, ikinci bir ikaza gerek görülmeden derhal değiştirileceği hususuna yer verilmiştir.

           Ayrıca, aynı şartname düzenlemesinin 24 üncü bendinde, işçilere ilişkin eğitim durumu, diploma notu, iş tecrübesi, kurs sertifika programlarına katılım ve KPSS düzeyi gibi teknik puan ve kriterlere, ayrıca, tıbbi sekreterlik bölümü mezunlarının tercih nedeni olduğu hususuna yer verilmiştir.

          4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde, “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;
    a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,
    b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

    yönünde hükümler konulamaz.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanun hükmünün gerekçesinde ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya diğer özel Kanun hükümleri çerçevesinde yapılan hizmet alımları neticesinde yükleniciler tarafından istihdam edilenlerin, hizmet alımını yapan kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklarının, kendilerinin asıl işvereni olduğunu iddia ederek bu kurumların asli kadrolarına atanmayı talep etmekte veya bu kurumlarda uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi ya da personel kanunundan yararlandırılma talebinde bulundukları, yapılan düzenlemeyle, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklarının, hizmet alımı amacıyla sözleşme yaptıkları yükleniciler veya işverenler tarafından istihdam edilenlerin asli işvereni olmadıkları hususuna açıklık getirildiği, ifade edilmiştir.

 

Bu itibarla, idarece teknik şartnamedeki tüzel kişi yükleniciye bağlı olarak çalışan personelden değiştirilmesi istenenlerin, ikinci bir ikaza gerek görülmeden derhal değiştirileceği hususuna yer verilmesinin, işten çıkarma yetkisinin idareye bırakılması, ayrıca, aynı şartnamede,  işçilere ilişkin eğitim durumu, diploma notu, iş tecrübesi, kurs sertifika programlarına katılım ve KPSS düzeyi gibi teknik puan ve kriterlere yer verilerek, tıbbi sekreterlik mezunlarının tercih nedeni olduğu hususuna verilmesinin ise, işe alınacak kişilerin belirlenmesinin idareye bırakılması sonucunu doğurduğu dikkate alındığında, söz konusu düzenlemeler düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Şikayet konusu ihalenin teknik şartnamesinde “…..haftanın her günü, günlük 9 saat, gerekirse haftalık 45 saati geçmemek şartıyla mesai saatlerinin idare tarafından değiştirilebileceği, cumartesi günlerinin genellikle 2 saatinin eğitime ayrılacağı” aynı şartnamenin diğer bir maddesinde ise “hastanenin 24 saat kesintisiz hizmet veren bir kurum olduğu göz önüne alınarak, bayram, resmi tatil ve haftalık izinlerdeki çalışma sisteminin belirtilen birimlerde aksatılmayacak şekilde; bilgi işlem sorumlusu ve firma temsilcisi ile koordineli olarak düzenleneceği” hususları yer almıştır.

 

Diğer taraftan idare, şikayet başvurusuna verdiği cevapta idari şartnamenin 26 ıncı maddesinde belirtilmeyen hiçbir hususun teklif fiyata dahil edilmemesi gerektiğini beyan etmiştir.

 

Bu durumda isteklilerin söz konusu günlerde çalıştırılacak personele yapacakları ödemeleri idari şartnameye göre hesaplayarak tekliflerine dahil etmesi gerektiği açıkça ortadadır.

 

Nitekim ihaleye teklif veren istekliler, bu konuda hiçbir tereddüte düşmeden tekliflerini şartnameye uygun bir şekilde vermişlerdir. Kaldı ki şikayet başvurusunda bulunan istekli, şikayet başvurusuna karşı aldığı cevaba göre teklif oluşturması gerekir iken hiç teklif vermemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, şikayet başvurusunun uygun olmadığı görüşü ile Kurulun ihalenin iptaline ilişkin kararına katılmıyorum.

 

 

        

 

 

Hakkı USTAÖMER

       Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul