İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3900
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :47
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3900
Şikayetçi:
 İlerya Gıda Yemek Hizm. İnş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti. Vekili: Av. Mutlu SEYHAN, Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Cad. 13. Sokak Pamukkale İş Merkezi Kat 4/21 Antalya
 İhaleyi yapan idare:
 Isparta Devlet Hastanesi Baştabipliği 32100 ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.10.2007 / 30448
Başvuruya konu ihale:
 2007/88971 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 50 İşçi İle Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.11.2007 tarih ve 08.19.45.0168/2007-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Isparta Devlet Hastanesi’nce 04.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 50 İşçi İle Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak İlerya Gıda Yemek Hizm. İnş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Mutlu SEYHAN’ın 01.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.10.2007 tarih ve 30448 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esasa İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde kalan firmanın teklifine aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerekirken yapılmadığı,

 

2) İhalenin idari şartnamesinde, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin açık hükmüne aykırı olarak, çalışacak işçiler için sabıkasızlık belgesinin istendiği,

 

3) İdari şartname ile 23 kişinin çalıştırılmasının zorunlu tutulduğu resmi tatil günlerinde İş Kanununa göre verilmesi zorunlu olan %50 fazla mesai ücretinin yine şartnamenin 5 inci maddesi uyarınca ödenmeyeceğinin açıkça yazıldığı,

4) 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak işin eksilme veya artması durumunda hangi esaslara göre işin tamamlanacağının şartnameye yazılması gerekirken yazılmadığı,

 

5) İhale ilanlarında 500 YTL olarak belirtilen ihale dokümanı bedelinin sonradan değiştirilerek 300 YTL’ye indirildiği, bununla ilgili zeyilname hazırlanmadığı ve ilan edilmediği,

     

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “H.Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” bölümünde; “Malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım, çöp toplama ve nakline ilişkin işler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler olarak değerlendirilmeyecektir.Bu nedenle de personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu gibi hizmetlerin aşırı düşük teklif sorgulamasında, %3 oranında sözleşme ve genel gider hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.” hükmüne yer verilmektedir.

 

            İhale konusu işin “Malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri” alımı olduğu dikkate alındığında idarece yukarıda belirtilen Tebliğ hükmü doğrultusunda ihaleye katılan isteklilerin teklif fiyatlarının aşırı düşük olarak kabul edilmeyip aşırı düşük sorgulama yapılmamasında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4857 sayılı İş Kanununun “Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İşverenler elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde her yılın Ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı yüzde altıdır. Ancak özürlüler için belirlenecek oran, toplam oranın yarısından az olamaz. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

Teknik Şartnamenin “Tarafların Yükümlülükleri” bölümünün 28 inci maddesinde; “..Çalıştırılan personelin kimliklerini belirleyen liste ve Cumhuriyet savcılığından sabıkasız kaydı idareye işe başlama günü verilecektir.Firma adına çalışan personel hakkında olabilecek suç durumunda firma sorumlu olacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarece teknik şartnamenin ilgili maddesinde 50 kişi olarak istihdam edilecek personelin sabıkasız olması gerektiğine ilişkin yapılan düzenlemenin sözleşmenin uygulanmasına aşamasına yönelik olduğu ve sözleşme imzalandıktan sonrasında yüklenici tarafından yerine getirilecek yükümlülüklerin İş Kanununa uygun olması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda söz konusu düzenlemede mevzuata herhangi bir aykırılık görülmemiştir.

 

 3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “Tarafların Yükümlülükleri” bölümünün 50 nci maddesinde; “Yüklenici firma genel ve bayram tatillerinde çalıştırdıkları personel için idareden ayrıca nöbet ve bayram tatil ücreti adı altında herhangi bir fazla çalışma ücreti talebinde bulunmayacaktır.” ve 51 inci maddesinde ise; “Yüklenici firma hastanemizde hizmetin devamı için milli ve dini bayram tatillerinde 23 işçi çalıştırmak zorundadır.” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında işin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Ancak yine anılan Tebliğde malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler olarak değerlendirilmeyeceği de belirtilmiştir.

 

            İhale konusu hizmetin yemek hazırlama hizmeti olduğu ve söz konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet kapsamında kabul edilemeyeceği ve resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için yapılacak düzenlemenin ise özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler için öngörüldüğü hususları göz önünde bulundurulduğunda resmi ve dini bayram günleri ile ilgili olarak hiç düzenleme yapılmamasının dahi incelenen ihalede mevzuata aykırılık taşımayacağından hareketle,  idarece ihale dokümanında resmi ve dini bayram günlerine ilişkin yapılan düzenlemede de isteklileri tereddüde düşürecek ve teklif verilmesini engelleyecek herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

           

 4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Isparta Devlet Hastanesi tarafından 04.09.2007 tarihinde yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtımı ve Sonrası Hizmetleri” alımı ihalesine ait İdari Şartnamenin  Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini,her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Buna karşılık İdari Şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler,İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde iş artışı ve eksilişine ilişkin düzenleme bulunmadığı görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamenin 27 nolu dipnotunda birim fiyat teklif alınan hizmet alımı ihalelerinde iş artışı, eksilişi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeye yer verilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

            Bu itibarla idarece birim fiyat teklif alınan söz konusu ihalede iş artışı ve eksilişine ilişkin düzenleme yapılmaması bir eksiklik olarak kabul edilmiş olsa da, söz konusu düzenlemenin dokümanda yapılmamış olmasının işin yürütülmesi sırasında olabilecek bir iş artışı veya eksilişine ilişkin mevzuatın amir hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XII. Kısım “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı C. Bendinde;

 

4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

 

İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. İlan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında ihalenin devamını engelleyecek bir durumun ortaya çıkması sonucu dokümanda değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Bu genel ilkenin bir istisnası olarak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilmesi mümkündür. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenir ve düzenlenen zeyilnamelerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekir.

 

Ayrıca zeyilname ile ihale dokümanında değişiklikler yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ihale tarihinin de en fazla yirmi gün süreyle aynı zeyilname ile ertelenebilmesi de mümkündür.

 

Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen Tebliğ hükmü uyarınca idari şartnamede doküman bedeline ilişkin  düzenlemenin ilanda da yer aldığı ancak bu husustaki değişikliğin ilanın yayımlanmasını takip eden on gün içinde düzeltme ilanı ile giderilmeyip zeyilname ile yapıldığı anlaşılmış olup, söz konusu işlem ihale sonucuna etkili görülmemiştir.

      

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İdarece 500 YTL’lik doküman bedelinin 300 YTL’ye düşürüldüğü, idari şartnamede doküman bedeline ilişkin düzenlemenin ilanda da yer aldığı, ancak bu husustaki değişikliğin ilanın yayımlanmasını takip eden on gün içinde düzeltme ilanı ile giderilmeyip zeyilname ile yapıldığı anlaşıldığından, idari şartnamede bu yönde yapılacak bir değişikliğin düzeltme ilanını gerektirir nitelikte olduğu ve yine idarece sigorta poliçesine ilişkin taahhütname istenip bununla ilgili herhangi bir belirleme yapılmamasının mevzuata uygun olmadığı düşüncesiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşünde olduğumdan, şikayetin uygun bulunmamasını öngören çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                  Adem KAMALI

                                                                                                     Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul