İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3901
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :48
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3901
Şikayetçi:
 Dilara Tem. Hizm. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti., Ataç-1 Sokak, No: 20/6, Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği Mithatpaşa Mah., Sağlık Sok., No:35, 67040, ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.11.2007 / 31444
Başvuruya konu ihale:
 2007/129021 İhale Kayıt Numaralı “Malzm. Genel Temz., İlaçlama, Kalorifer Yak., Çamaşır Yık., Ütü., Host Veya Hostes Hizm.Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.11.2007 tarih ve 08.19.91.0171/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 09.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzm. Genel Temz., İlaçlama, Kalorifer Yak., Çamaşır Yık., Ütü., Host veya Hostes Hizm Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dilara  Tem. Hizm. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.11.2007 tarih ve 31444 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Kalite ve standarda ilişkin belgeler başlığı altında ihale konusu işle aynı konuda ISO 9001:2000 belgesi istenilmesinin benzer iş tanımıyla genişletilen rekabetin daraltıldığı,

 

            2) İdari şartnamenin 52 nci maddesinin 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin VI Diğer Hususlar başlığı altında düzenlenen hastaneye ait demirbaşların bozulmaları durumunda yaptırılması ve iş sonunda geri teslim edilmesine ilişkin talep edilen taahhütnamenin yeterlik kriteri olması nedeniyle, bu hususa  ihale ilanında yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “İhale konusu işe ait ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi,….” denilmek suretiyle yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü,

 

Aynı şartnamenin 7.4 üncü maddesinde de; “Yurt içinde ve dışında Kamu ve özel sektörde gerçekleştirdikleri, ihale konusu Malzemeli Genel Temizlik personeli çalıştırmaya dayalı iş yapmış olmaları iş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci, Kamu İhale Genel Tebliğinin L.Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar başlığı altında, “Kuruma yapılan başvurular ve ilgili idarelerden gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, uygulama yönetmeliklerindeki kalite belgelerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Görüleceği üzere idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesi kalite ve standartlara ilişkin düzenleme getirirken, 7.4 üncü maddesi iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilecek benzer iş tanımına yer vermiştir. Bu iki madde içeriğinden anlaşılması gereken, benzer iş tanımına uyan her hangi bir hizmetin ifa edildiğini belgeleyen iş deneyim belgesi ile birlikte ihale konusu hizmete ilişkin kalite yönetim sistem belgesine sahip bir isteklinin de ihaleye teklif verebileceğidir. Dolayısıyla da söz konusu düzenlemenin rekabeti engellediğine yönelik iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 52 nci maddesinde Cezalar ve Kesintiler başlığı altında, “yüklenici işi süresinde tamamlamadığı/işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 1 oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikmenin 20 günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek  hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  Hizmetin ifasında, yüklenicinin kusurundan doğan bir gecikme olduğu veya idare tarafından yapılan kontrollerde  hizmetin genel ve özel hükümlere, teknik şartnameye ve sözleşmeye uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde yazılı ihtar ile yüklenici ikaz edilir ve ihtara rağmen aksaklık giderilmezse bu husus bir tutanakla belgelendirilerek, birinci defada sözleşme bedelinin % 1, ikinci defada sözleşme bedelinin% 2, 3 üncü  defada sözleşme bedelinin % 3 oranında ceza kesilmekle birlikte, kati teminatı irat kaydedilerek sözleşme feshedilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde ise; “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü yer almaktadır.

İdari şartnamenin 52 nci maddesinde yer verilen düzenleme ile 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesindeki düzenlemesin paralellik arzettiği görüldüğünden iddia yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin VI Diğer Hususlar başlığı altında 56.3 üncü maddesinde, “hastaneye ait olup yükleniciye teslim edilmeleri durumunda demirbaş malzemeleri (temizlik makineleri) muhafaza ederek aynı sayıda ve özellikte teslim edeceklerine ve arızaları halinde onarımlarını hastane idaresinden hiçbir talepte bulunmadan yaptıracaklarına  ve arızalarını en geç beş gün içerisinde yaptıracağına dair taahhütname teklif mektubuna eklenecektir.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu düzenleme ile idarenin hastanenin demirbaşlarına kayıtlı bir makinenin güvenliğini sağlamak amacını taşıdığı, yeterlik kriterleri ile her hangi bir ilgisinin bulunmadığı açıktır. Bu madde ile isteklilerden sadece bir taahhütname istenilmek suretiyle hastane demirbaş kayıtlarındaki temizlik makinelerinin sağlıklı şekilde çalışması garanti edilmek istendiği açık olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Ancak, ihalede oluşan teklif bedellerinin yaklaşık maliyetin üzerinde gerçekleşmesine karşın ihale komisyonu tarafından sadece mevcut durum belirtilerek ihale kararının onaya sunulduğu görülmüştür. İhale komisyonunun bu işlemi Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün C- Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler başlığı altında yer alan,İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” düzenlemesini dikkate almadan gerçekleştirdiği açıktır.

Diğer taraftan, ihaleye sunulan 3 teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve değerlendirme sonucu 1 isteklinin teklifinin geçerli olarak değerlendirildiği ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin % 10 üzerinde gerçekleşmiş olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuruya konu ihalede rekabet ortamının oluşmadığı anlaşıldığından bu durum, 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlığını taşıyan 5 inci maddesinin 1 inci bendinde yer alan, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul