İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3907
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :56
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3907
Şikayetçi:
 Ares Tem. İlç. Yem. Gıda Tur. İnş. Nak. Mad. Tek. Tar. Or. Pet. Otmsy. Bilg. San. Tic. Ltd. Şti., İrfan Cad. Yonca İş Merkezi Kat:3 No:77 IĞDIR
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Ulugazi Mah. İstiklal Cad. No:46 55030 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2007 / 34518
Başvuruya konu ihale:
 2007/150444 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 08.21.66.0201/2007-60 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yemek Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Ares Tem. İlç. Yem. Gıda Tur. İnş. Nak. Mad. Tek. Tar. Or. Pet. Otmsy. Bilg. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarih ve 34518 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 30.10.2007 tarihinde firmaları tarafından ihaleyi yapan idarede ihale dokümanının incelendiği ve dokümanda mevzuata aykırılık tespit edildiği, dokümanda yer alan aykırılıklar nedeniyle ihaleye teklif veremeyeceklerinden ihale dokümanı satın alınmadığı ve idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ancak başvurularının reddedildiği,

 

1)İdari şartnamenin 26.5. maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Yemek hizmeti alımı ihalelerinde birim fiyat üzerinden teklif alınmasının esas olduğu, idarece tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceğinin düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İşin süresinin 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arası olduğu, bu tarihler arasında 731 gün mevcut iken idari şartnamede 730 gün olarak belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

            4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür. 

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.   

           İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin,  tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemlerle ilgili olarak; istekli olabileceklerin ise, ancak ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklarla ilgili olarak şikayet ehliyetine sahip oldukları hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde istekli olabilecekler;“İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanını satın almış gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler” olarak tanımlanmıştır. Ancak başvuru sahibinin 30.10.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihaleye ilişkin olarak şikayet başvurusunda bulunabilmesi için sahip olması gereken  yukarıda sayılan sıfatlardan hiç birine sahip olmadığı, bu nedenle de şikayet ehliyetinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “(1) Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul