İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3908
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :57
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3908
Şikayetçi:
 Ercanlar İnşaat Meşrubat Gıda Tekstil Gübre Hay. Nak. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Gölbaşı Mahallesi Namık Kemal Cad. No:19 Bozova ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Genel Müdürlüğü İstanbul Ticaret Müdürlüğü Ambarlı Fuel Oıl Santralı Hizmet Binası P.K.: 3 Ambarlı 34840 Avcılar/ İSTANBUL (avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.11.2007 / 31270
Başvuruya konu ihale:
 2007/123911 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.11.2007 tarih ve 08.19.82.G012/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Genel Müdürlüğü İstanbul Ticaret Müdürlüğü’nce 14.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Ercanlar İnşaat Meşrubat Gıda Tekstil Gübre Hay. Nak. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  01.11.2007 tarih ve 31270 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, ihalenin Faysal-Çakır Özel Sağlık Ltd. Şti. iş ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin aşırı düşük olduğu, asgari işçilik maliyetinin 227.054,78 YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin 229.629,43 YTL olduğu, asgari işçilik maliyeti dışındaki gider kalemlerinin yılda 104 gün traktör çalıştırılması gerektiği ve bununda yüklenici tarafından karşılanacağı, giysi gideri, haşere ile mücadelede kullanılacak mazot ve site içerisinde çimlerin ve otların biçilmesinde kullanılacak malzemeler, temizlik malzeme gideri olduğu, asgari işçilik maliyetinden ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin çıkarılması sonucu kalan 2.574,65 YTL ile asgari işçilik maliyeti dışındaki giderlerin karşılanamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

                     26.1.İstekli teklif fiyatına; temizlik malzemeleri, işçi yemek(nakdi), işçi giyim (ayni) ile Kamu İhale Genel Tebliğinde açıklanmış olan sözleşme ve genel giderleri dahil edecektir. Taşıma için işletmenin servisleri kullanılacağından yol bedeli öngörülmemektedir.

                     26.2.(26.1)nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

                     26.3.Ayrıca,-Yüklenici çalıştıracağı 23 kişi için (ayda 22 gün) yemek gideri olarak; günlük, brüt kişi başına olarak 3,00 YTL nakdi olarak ödeyecek olup, bu durum çalışanların maaş bordrolarında açıkça gösterilmek zorundadır.-Ayrıca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde çalıştırılacak personelin toplam gün sayısı (kişi x gün) seksen bir (81) dir. İstekli, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücreti buna göre hesap edecektir.

                     26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

                     26.5.İş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı % 2,50 dir.” düzenlemesi ile,

 

             Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin;

 

             (a) bendinde; “Sarf malzemesi: İşletme santral ve sosyal tesislerinin temizlik işlerinde kullanılacak aşağıdaki listede belirtilen genel temizlik malzemelerini yüklenici firma ihale neticesinde işe başladığı tarihten 45 gün içinde temin ederek İşletme Müdürlüğümüze teslim edecektir; bu süre zarfında söz konusu malzemeler teslim edilmediği takdirde İşletme Müdürlüğümüz bu malzemeleri alacak olup, fatura bedelinin % 4 fazlasıyla yüklenici firmanın müteakip ilk istihkakından defaten kesecektir.” düzenlemesi ile,

 

              (b) bendinde; “Alet edevat takım teçhizat: İşletme Müdürlüğü genelinde haftada 2 defa yapılacak olan genel temizlik (atık, çöp atma v.b.) işlerinde kullanılacak damperli traktör şoförüyle birlikte yüklenici firma tarafından temin edilecektir. İşletmenin kullanım sahasında bulunan arazideki otların kesilmesinde kullanılacak ot biçme makinesi ve ot biçme makinesinde kullanılacak her türlü sarf malzemesi (yakıt, yağ, filtre, misina vs.) yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. İşletme arazisi genelinde çim, çiçek ve ağaçların ilaçlanmasında ve haşere ile mücadelede kullanılacak ilaçlama sırt pompası yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Haftada 2 defa yapılacak olan haşere ile mücadelede kullanılacak motorin firma tarafından karşılanacaktır. Yine işletmenin arazisi genelinde yapılacak çevre düzenleme ve arazi bakım işlerinde kullanılacak 50 adet tırmık, 10 adet kürek, 2 adet bağ makası, 3 adet budama testeresi yüklenici tarafından temin edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti (yılbaşı, resmi tatil ve bayram günleri dahil),  yemek gideri, ve sözleşme giderlerinin toplanması suretiyle bulunması, giysi ve temizlik malzeme gideri, şoförüyle birlikte damperli traktör, ot biçme makinesinde kullanılacak her türlü sarf malzemesi, haşere için kullanılacak motorin giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetin 227.051,93 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

           İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesabında 23 işçinin 12 ay üzerinden asgari işçilik maliyeti, 81 günlük  yılbaşı, resmi tatil ve bayram günleri çalışması, işçi koruyucu ve giyim malzeme gideri, sözleşme gideri, temizlik ve sarf malzeme gideri, araç makine ekipman gideri, % 12 lik yüklenici karından oluştuğu görülmüştür.

 

                  İhale üzerinde kalan Faysal KAYA-Çakır Özel Sağlık Ltd. Şti. iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasında; asgari işçilik maliyeti 203.723,58 YTL, yılbaşı, resmi tatil ve bayram günleri çalışması maliyeti 1.993,14 YTL, yemek bedeli 21.338,06 YTL, giyim bedeli 257,50 YTL, traktör bedeli (aylık 150,00 YTL) 1.800,00 YTL, malzeme ve ekipman bedeli 517,15 YTL olmak üzere toplam tekliflerinin 229.629,43 YTL olduğu, giysi için ve temizlik malzemesi için proforma fatura sunulduğu, işletme arazisi genelinde çim, çiçek ve ağaçların ilaçlanmasında ve haşere ile mücadelede kullanılacak ilaçlama gider kalemi için bir bedel öngörülmediği görülmüştür.

 

                  Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Muhittinoğulları Gıda Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; asgari işiçilik maliyeti 203.723,58 YTL, resmi tatil ve bayram günleri çalışması maliyeti 1.993,14 YTL, yemek bedeli 21.335,21 YTL, giyim bedeli 1.027,07 YTL, malzeme ve ekipman bedeli 1.815,00 YTL olmak üzere toplam tekliflerinin 229.894,00 YTL olduğu giysi için ve temizlik malzemesi için proforma fatura sunulduğu, makine ve ekipman bedeli % 3 sözleşme gideri içinde yer aldığından ve kullanılacak makine ve ekipmanlar kendi malları olduğundan kullanma bedeli talep etmedikleri, kendi malları olduğunu belgeleyen fatura ve demirbaş kayıt defterinin ekte sunulduğu belirtilmişse de açıklamanın ekinde fatura ve demirbaş kayıt defteri bulunamamıştır. Sunulan proforma faturalardaki giysi ve malzemelerin teknik şartnamede belirtilen kalemlerden az olduğu görülmüştür. İşletme arazisi genelinde çim, çiçek ve ağaçların ilaçlanmasında ve haşere ile mücadelede kullanılacak ilaçlama gider kalemi ile traktör giderine ilişkin bir açıklama yapılmamıştır.

          

                  Ekonomik açıdan en avantajlı üçüncü sırada bulunan AE-Ark Elektrik Gıda Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; asgari işçilik maliyeti 227.881,08 YTL( giysi bedeli işçi başına 35,00 YTL), temizlik sarf malzeme bedeli 661,92 YTL, firma karı 1200,00 YTL, muhtelif çıkabilecek masraflar 661,92 YTL olmak üzere toplam 231.000,00 YTL teklif verdiği, temizlik malzemesinin bir bölümüne ait proforma fatura ile giysi için proforma fatura sunduğu görülmüştür. İşletme arazisi genelinde çim, çiçek ve ağaçların ilaçlanmasında ve haşere ile mücadelede kullanılacak ilaçlama için gider kalemi ile traktör giderine ilişkin bir açıklama yapılmamıştır.

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında; işçilik maliyeti 197.789,88 YTL, yemek bedeli 18.216,00 YTL, resmi tatil ve bayram günleri çalışması maliyeti 1.935,09 YTL, giysi bedeli 221.416,53 YTL, sözleşme gideri 6.642,50 YTL, traktör kullanım bedeli 1.500,00 YTL, ilaçlama bedeli 550,00 YTL, temizlik malzeme ve ekipman bedeli 1.941,80 YTL, diğer giderler(ot biçme makinesi için tahmini 20 lt yakıt 2 lt yağ-1 adet filtre 50 mt misina ve çevre düzenleme ve arazi bakımından kullanılacak 50 adet tırmık, 10 adet kürek, 2 adet bağ makası, 3 adet budama testeresi giderleri) ve firma karı 349,17 YTL olmak üzere toplam 232.400,00 YTL teklif verdikleri, temizlik malzeme ve ekipman için proforma fatura ilaçlama için teklif mektubu, giysi için proforma fatura, haftada 2 gün işletme sahası içerisinde toplanan çöplerin ve atıkların işletme sahası dışında idarenin göstereceği yere dökülmesi için taahhütname alındığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde kalan Faysal KAYA-Çakır Özel Sağlık Ltd. Şti. iş ortaklığının, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Muhittinoğulları Gıda Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı üçüncü sırada bulunan AE-Ark Elektrik Gıda Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul