• Karar No: 2007/UH.Z-3909
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :59
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3909
Şikayetçi:
 Ayan Güvenlik Ltd. Şti. Talatpaşa Bulvarı No:145/25 Cebeci-Dörtyol /Altındağ/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 F /Blok Kat:1 Ulus/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.10.2007 / 31115
Başvuruya konu ihale:
 2007/34139 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.11.2007 tarih ve 08.19.73.G012/2007-67E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nca 11.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ayan Güvenlik Ltd. Şti.’nin 05.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.10.2007 tarih ve 31115 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, idarece 147 özel güvenlik personeli giyim bedelinin açıklamasına dayanak gösterilen proforma faturada adetler dikkate alındığında 1 yıllık giyim eşyası bedelinin gösterildiği oysa söz konusu işin süresinin 2 yıl olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, idari şartnamede her bir özel güvenlik görevlisi için yüklenici tarafından teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde belirtilen giyim eşyalarının ayni olarak verileceğinin düzenlendiği, teknik şartnamede de yazlık ve kışlık kıyafetlerin listesinin verildiği, bir yıl için geçerli olduğuna ilişkin bir açıklama bulunmadığı, bu nedenle de giyim malzeme giderlerinin birer kalem olarak hesaplandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

            26.1Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinin tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.

            26.2.(26.1) nci madde de yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3.Ayrıca, yüklenici tarafından özel güvenlik görevlilerine yemek ve yol giderleri nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

            Özel güvenlik personeli için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yüklenici tarafından yaptırılacak olup, sigorta poliçe bedeli teklif fiyatına dahildir.

            Sözleşme süresinin 2 yıl olduğu göz önüne alınarak özel güvenlik mali sorumluluk sigortasındaki olabilecek artışlar teklif fiyata dahil kabul edilecektir.

            Aylık 26 gün üzerinden hesaplanmak üzere; her bir özel güvenlik görevlisi için yemek bedeli olarak günlük brüt 3,50 YTL ile Büyükşehir Belediyesi hudutları dahilinde bulunan iş yerlerinde çalışan özel güvenlik görevlileri için günlük brüt 3,60 YTL yol bedeli teklif fiyata dahildir.

            26 günlük süre, fiyat teklifinin verilmesinde ve değerlendirilmesinde ölçü belirlemek amacıyla tespit edilmiş olup, ödemelerde fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınacaktır.

            İdaremiz işyerlerinde çalışacak her bir özel güvenlik görevlisi için yüklenici tarafından teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde belirtilen giyim eşyaları ayni olarak verilecek olup, giyim eşyaları 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacaktır.

            Teknik şartnamenin 10. maddesinin 8. bendinde yer alan ekipman (düdük, c op, cop taşıma kılıfı, kelepçe, kelepçe kılıfı) yüklenici tarafından verileceğinden teklif fiyata dahil kabul edilecektir.

            İstekliler silahlı özel güvenlik görevlileri için brüt asgari ücretin % 50 fazlası, silahsız özel güvenlik görevlileri için ise brüt asgari ücretin % 15 fazlası hesaplanmak suretiyle tekliflerini vereceklerdir.

            Sözleşme dönemi içerisinde(24 ay) resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri toplamı 30 gün olup, çalıştırılacak personel ve gün sayısı aşağıda belirtilmiştir.

            (A) Grubu illerde; 135 silahlı güvenlik personeli 4050 gün, 18 silahsız güvenlik personeli 540 gün,

            (B) Grubu illerde; 92 silahlı güvenlik personeli 2760 gün, 3 silahsız güvenlik personeli 90 gün,

            (C) Grubu illerde; 87 silahlı güvenlik personeli 2610 gün çalıştırılacaktır.

            Bu günlerde çalıştırılacak özel güvenlik görevlileri için 4857 sayılı Kanunun 47. maddesi çerçevesinde ücret hesaplanacak olup, teklif fiyata dahil kabul edilecektir. Bu hesaplama Kamu İhale Kurumunun internet sayfasında yer alan “resmi-dini bayram ve yılbaşı günleri için ücret hesaplama modülüne” göre yapılacaktır.

            Resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günleri için belirlenen gün ve bu günlerde çalıştırılacak personel sayısı ihale aşamasında fiyat teklifinin verilmesinde ve değerlendirilmesinde ölçü belirlemek amacıyla tespit edilmiş olup, ödemelerde fiilen çalışılan gün ve personel sayısı dikkate alınacaktır.

            26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5.İhale konusu işte çalıştırılacak özel güvenlik görevlileri için iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 olup, Kamu İhale Kurumunun internet sayfasında yer alan işçilik hesaplama modülünde ilgili yere yazılarak hesaplama yapılacaktır.” düzenlemesi ile,

 

            İdari şartnamenin “kısmi teklif verilmesi” başlıklı 22 nci maddesinde; “Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Aşağıda yer alan tabloda belirtilen A, B,C gruplarından her bir grup için ayrı veya her iki grup için ayrı teklif verilebileceği gibi grupların tamamı içinde teklif verilebilecektir. İdare verilen teklifleri gruplar halinde değerlendirip, gruplar halinde ayrı ayrı ihale etmeye yetkilidir. Bu durumda her bir grup için ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli veya isteklilerle ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir.”

 

C    GRUBU

SİLAHLI

SİLAHSIZ

1-Adana PTT Başmüdürlüğü

24

-

2-Mersin PTT Başmüdürlüğü

25

-

3-Amasya PTT Başmüdürlüğü

6

                   -

4-Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü

17

                    -

5-Erzincan PTT Başmüdürlüğü

8

                     -

6-Gaziantep PTT Başmüdürlüğü

                   12

                   -

7-Hatay PTT Başmüdürlüğü

18

                     -

8-Kayseri PTT Başmüdürlüğü

12

                      -

9-Osmaniye PTT Başmüdürlüğü

10

                       -

10-Sivas PTT Başmüdürlüğü

15

                        -

TOPLAM

147

 

            düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 19 maddesinde teklifin her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verileceğinin düzenlendiği görülmüştür.

 

            Teknik şartnamenin “Üniforma ve Teçhizat” başlıklı 10 uncu maddesinde; “1) Yüklenici tarafından görevlendirilecek bay ve bayan özel güvenlik görevlilerinin, görev alanlarında görevleri esnasında giymeleri için gerekli olan ve PTT tarafından da kabul görmüş olan kıyafeti, yazlık ve kışlık olarak temin edip giydirecektir. İçişleri Bakanlığınca onaylanmış üniforma ve tamamlayıcı unsurları bulundurmak yüklenicinin yükümlülüğü ve sorumluluğundadır.

 

            2) Yüklenici, özel güvenlik görevlilerince kullanılacak olan giyecek ile teçhizatın sürekli temiz, düzgün ve bakımlı olması için gerekli tüm tedbirleri almak, kontrolleri yapmak ve aksaklıkları derhal gidermekle yükümlüdür.

 

            3) Yüklenici, her yıl için yazlık ve kışlık giyecekleri Valiliklerce belirlenen tarihlerde giyilmek üzere personele teslim edecektir.

 

            4) Yüklenici, bay, bayan tüm güvenlik personeline, asgari aşağıda belirtilen giyim eşyasını, mevsimlik olarak ayrı ayrı, tek tip ve standartta, yeni olarak vermek ve giydirmekle yükümlüdür.

 

            5) Her özel güvenlik görevlisi için; a)Yazlık giyecekler aa)kep, ab)gömlek(kısa kollu 2 adet), ac)Pantolon, aç)ayakkabı, ad)kemer, ae)kravat, b)Kışlık giyecekler ba)kep, bb) gömlek uzun kollu 2 adet, bc)pantolon, bç)ayakkabı, bd)kazak, be)kışlık mont, bf)kravat,

 

            6) Yüklenici tüm özel güvenlik personelinin resmi giyeceklerinin üzerinde, amblem ve semboller ile görevli tanıtma kartının , yükleniciyi belirtir tek tip ve standartta ve tam olarak takılı olmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

            7) Yüklenici, özel güvenlik personeline görev süresi içerisinde aşağıda belirtilen araç ve gereci sağlayacaktır. Verilecek araç ve gereci tek tip ve standartta, tam olarak vermek ve kullandırmakla yükümlüdür.

 

            8)Yüklenici her özel güvenlik görevlisi için düdük, cop, cop taşıma kılıfı, kelepçe, kelepçe kılıfı verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

              Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında yazlık ve kışlık bir seferlik giysi bedelinin hesaplandığı ve buna ilişkin proforma fatura sunulduğu, işin süresinin 2 yıl olduğu ve teknik şartnamede yüklenicinin her yıl için yazlık ve kışlık giyecekleri vereceklerine ilişkin düzenleme bulunduğu anlaşıldığından idarece başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul