• Karar No: 2007/UH.Z-391
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-391 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-3914 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :50
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-391
Şikayetçi:
 Kent Taşıma Özel Sağlık Hizm. Tabl. İnş. Tem. Turz. San. Tic. Ltd. Şti., 1307 Sokak, No:27, K:1, Çankaya / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Foça Devlet Hastanesi, İsmetpaşa Mahallesi Sahil Caddesi, No:93, 35680, Foça / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2006 / 41035
Başvuruya konu ihale:
 2006/156073 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2007 tarih ve 08.17.80.0199/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Foça Devlet Hastanesi’nce 23.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli  Genel  Temizlik  ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Kent Taşıma Özel Sağlık Hizm. Tabl. İnş. Tem. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.11.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2006 tarih ve 41035 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Sözleşmenin 27.12.2006 tarihinde imzalanması sebebiyle, mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede,  ihale dokümanındaki eksiklikler sebebiyle ihale iştirak edemedikleri, bu durumla ilgili olarak idareye şikayet başvurusunda bulundukları ancak İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik Hükümlerine uymadığı gerekçesiyle başvururlarının değerlendirmeye alınmadığı ancak firma olarak ilgili Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen bütün yükümlülükleri yerine getirdikleri, ayrıca ihale dokümanında aşağıdaki eksiklikleri belirledikleri ifade edilmiştir:

 

  1. Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün XIII.G maddesinde “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.”, düzenlemesinin  bulunduğu, ancak idari şartnamenin 26.3 teklif fiyata dahil olacak masraflar bölümünde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalar için gün ve personel sayısına ilişkin olarak bir düzenleme yapılmadığı,
  2. İdari şartnamenin 7.3.5 inci maddesinde “ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresinin doldurmamış malzemeli genel temizlik hizmetleri ile ilgili olarak TSE, Hizmet Yeterlilik Belgesi veya ISO 9001:2001 veya uluslar arası geçerli herhangi bir kalite belgesi vereceklerdir.” denildiği, ancak belirtilen belgelerde ‘malzemeli genel temizlik hizmetleri olarak’ herhangi bir açılım belirtilmediği,  sadece temizlik hizmetleri olarak genel bir ifade kullanıldığı dolayısıyla istenen kalite belgelerinde böyle bir kısıtlama yapılamayacağı,
  3. İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde iş deneyim belgesi istendiği ancak ortak girişim olması halinde ortakların karşılayacağı oranların belirtilmediği,
  4. İdari şartnamenin 7.3.5 inci maddesinde benzer iş tanımının yapılmadığı ve sayılan bu eksikliklerin Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği, iddialarına yer verilmiştir.  

  

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdareye şikayet başvurusunda bulunduklarını, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümlerine uymadığı gerekçesiyle başvurularının değerlendirmeye alınmadığını, ancak ilgili yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen bütün yükümlülükleri yerine getirdikleri şeklindeki iddiasına yönelik yapılan incelemede; 

 

İhale dokümanının incelenmesinden, başvuru sahibinin idareye 23.11.2006 tarihli dilekçe ile başvurduğu, idarenin 27.11.2006 tarihli cevap yazısındaki “Başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olduğunuza dair belgelerin (Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, vekaletname) aslı veya onaylı örnekleri eklenmediğinden dilekçenizde belirtilen iddialarınızla ilgili olarak ihalelere karşı yapılacak idari başvurulara ait yönetmelik hükümlerine göre itirazınız idarece uygun bulunmamıştır.”, açıklamasıyla şikâyeti reddettiği belirlenmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik’in 8 inci maddesinde; “a) Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi,

b) Başvuru konusu ihale,

c) İhaleyi yapan idare ve adresi,

d) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı deliller,

e) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi,

gösterilir.

Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularında bunların yanında idareye yapılan şikayet tarihi ile bildirilmişse kararın bildirim tarihi de gösterilir ve kararın bir örneği başvuru dilekçesine eklenir. Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinde öngörülen ve Kurumca güncellenen tutarda başvuru bedeli Kurum hesaplarına yatırılıp, buna dair belge dilekçeye eklenir.

Şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine, temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri eklenmesi zorunludur. Ayrıca, ihale dokümanı satın alındığı veya ihaleye teklif verildiğine ilişkin belgeler de şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine eklenir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Başvuru sahibinin idareye verdiği dilekçe eklerinde, temsile etkili olduğuna dair sunması gereken belgelerden imza sirkülerinin bulunduğu ancak Ticaret Sicil Gazetesi suretinin eklenmediği görülmüştür.

Ancak, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ’in I.A.4 maddesinde;  “İdareler bir şikayet dilekçesini aldıklarında derhal kaydını yaparak kayıt tarihi ve sayısını dilekçenin üzerine yazacak, elden yapılan başvurularda ise başvuru sahibine kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı bir alındı belgesi verecektir.

Türk konsolosluklarına verilen dilekçeler de kayda alınıp, alındı belgesi verildikten sonra, en geç izleyen iş günü içinde ilgili idareye veya Kuruma taahhütlü olarak gönderilmelidir. Konsolosluklara yapılan şikayetlerde dilekçenin verildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilirken, posta yoluyla yapılan şikayetlerde başvuru dilekçesinin idare kaydına alındığı tarih şikayet tarihi olarak esas alınacaktır.

Yapılan başvuruların Kanunun 41 inci maddesinde yer verilen yazılı açıklama talebi ya da idareye şikayet başvurusu olup olmadığının da idareler tarafında tespit edilmesi gerekmektedir. Dilekçenin açıklama talebine ilişkin olması durumunda isteklinin teklifinin neden değerlendirme dışı bırakıldığı veya uygun bulunmadığı hususlarının açıklanması yeterlidir. İdareler  başvuru dilekçeleri üzerine yapacakları ön inceleme sonrasında başvuruyu ehliyet veya süre yönünden reddedebileceklerdir. Ancak başvuru dilekçesinde şekil unsurları bakımından rastlanılacak aykırılıkların doğrudan başvurunun reddi nedeni yapılmaması, kıyasen Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öncelikle eksikliklerin giderilmesi için başvuranlara süre tanınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekecektir…”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapılan incelemede, söz konusu belge eksikliklerinin istekli tarafından giderilmesi istenmeden ve itiraz konusu hususlara cevap verilmeden şikâyetin idare tarafından doğrudan reddedildiği görüldüğünden, idarenin bu işleminin yukarıda bahsedilen Tebliğ maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalar için çalışılacak gün ve personel sayısına ilişkin olarak bir düzenleme yapılmadığı şeklindeki iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

 

            19.10.2006 tarih ve 26324 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nin  birinci bölümünün XIII.G.16 maddesinde; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (e) bendinde, “Resmi, dini bayramlar, Cumartesi, Pazar dahil tüm günlerde hastanemiz binasının ve bahçesinin iç temizliği yapılacaktır.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak İşçilerin Özellikleri ve Vardiya Dağılımı” başlıklı kısmında, “Firma, ulusal bayram, dini bayram, yılbaşı tatili ve hafta tatillerinde %30 temizlik işçisi ile aynı hizmeti eksiksiz sürdürecektir. (İşçi sayısının yüzde otuza inişi poliklinik ve hastane görevlilerinin eksikliğinden meydana gelen iş rahatlamasındandır. Bu nedenle firma temizlik hizmetlerini kesinlikle aksatamaz.) Cumartesi, Pazar çalışacak işçi sayısını idare belirleyecektir.(Duruma göre işçi sayısını kontrol teşkilatı değiştirebilir.)”, düzenlemesi mevcuttur.

 

            Yukarıdaki düzenlemeden, resmi-dini bayram ve yılbaşı günleri ile hafta sonu tatillerinde hizmetin devam edeceği hususunun idare tarafından belirlendiği görülmektedir. İşin süresi içindeki resmi-dini bayram ve yılbaşı günleri belli olduğundan idarenin bu konuda ayrıca bir tespitte bulunmamış olması hususu kamu ihale mevzuatına aykırı bulunmamıştır. Ayrıca, teknik şartnamenin aynı maddesinde, resmi-dini bayram ve yılbaşı günleri ile hafta sonu tatillerinde çalışacak işçi sayısının %30’a ineceği şartının belirlendiği görülmektedir. Ancak sözü geçen düzenlemede, Cumartesi-Pazar çalışacak işçi sayısını idarenin belirleyeceği ifade edilmekte ve “duruma göre” işçi sayısının kontrol teşkilatınca değiştirilebileceği ifade edilerek çelişkili bir açıklama yapılmaktadır.

 

            İhale dokümanında bulunan yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, idarenin işçi ücretlerini belirlerken resmi-dini bayram ve yılbaşı günlerini hesaba katmadığı, dolayısıyla 4857 sayılı İş Kanunu’na göre bu günlerde çalışacak personelin hak edeceği fazla ücreti yaklaşık maliyete dahil etmediği görülmüştür. Buna ek olarak, geçerli teklif sahibi iki firmanın da idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap olarak yaptıkları açıklamalarda, söz konusu günlerde çalışacak işçiler için fazla ücret hesabını yapmadıkları görülmüştür.

 

            Sonuç olarak, idarenin resmi-dini bayram ve yılbaşı günlerinde çalışacak personel ücretlerini yaklaşık maliyet cetvelinde hesaplamaması ve söz konusu günlerin toplam sayısı ile bu günlerde çalışacak personel sayısını net olarak ihale dokümanında belirlememesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

3)      Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.5. maddesinde ‘malzemeli genel temizlik hizmetleri’ ile ilgili olarak istenen belgelerle ilgili olarak, bu tür belgelerde ‘malzemeli genel temizlik hizmetleri’ şeklinde bir açılım belirtilmediği ve böyle bir düzenlemenin kapsamı daralttığı şeklindeki iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 7.3.5. maddesinde “İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış malzemeli genel temizlik hizmetleri ile ilgili olarak TSE, hizmet yeterlilik belgesi veya ISO 9001:2001 veya uluslar arası geçerli herhangi bir kalite belgesi vereceklerdir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Her ne kadar, söz konusu belgeler “malzemeli temizlik hizmetleri” ile ilgili olarak istense de, idarenin bu belgelerde sadece genel temizlik hizmetlerini kapsayan belgeleri istediği sonucuna varılmıştır. Teklif veren firmaların bu maddeyle ilgili sunduğu belgelerde de “malzemeli temizlik hizmetleri” şeklinde bir ifadenin bulunmadığı ve bu belgelerin idare tarafından kabul edildiği görülmüştür.

 

            Ancak, Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII.L maddesinde; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

            Dolayısıyla, idarenin yukarıda bahsedilen Tebliğ hükmünde belirtilen şartlara sahip ihalelerde hizmet yeri yeterlilik belgesi istememesi gerekmektedir. 

 

4)      Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde iş deneyim belgesi istendiği ancak ortak girişim olması halinde ortakların karşılayacağı oranların belirtilmediği şeklindeki iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 42 nci maddesinde; “…İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz...”, düzenlemesi mevcuttur. Yönetmeliğin bu hükmünde, iş ortaklıklarında pilot ortağın ve diğer ortakların karşılaması gereken oranlar tespit edilmiş olup idarenin başkaca bir belirleme yapmasına gerek olmadığından, şikayetçinin iddiası uygun bulunmamıştır.   

 

5)      Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İlân ve ihale dokümanında benzer iş tanımının yapılması gerekirken bu tanıma idari şartnamenin 7.3.5. maddesinde yer verildiği şeklindeki iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede; ihale ilânının 4.4 üncü maddesi ile idari şartnamenin benzer iş tanımının yapılması gereken kısmı olan 7.4 üncü maddesinde, benzer işle ilgili aynı tanımın yapıldığı ve idarenin bu düzenlemesinde kamu ihale mevzuatına herhangi bir aykırılığın bulunmadığı belirlendiğinden şikayetçinin iddiası uygun bulunmamıştır. 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Sözleşmenin 27.12.2006 tarihinde imzalanması sebebiyle, mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında, gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

“İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; Kurul Kararında yer alan mevzuata aykırı düzenlemelerden dolayı Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca, “İhale işlemlerinin iptali”nin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

                          K.Nejat ÜNLÜ                                            Bilal KARACA                              

                            Kurul Üyesi                                                Kurul Üyesi                                                                                

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul