İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3910
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :60
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3910
Şikayetçi:
 Zirve Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Güneşli Mah. Evren Cad. Yıldız Sokak No: 5/1 Bağcılar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliği,Op.Dr. Şeref İnalöz Cd. Dağkapı DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.11.2007 / 31739
Başvuruya konu ihale:
 2007/67527 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Mali Yılları Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.11.2007 tarih ve 08.20.17.G014/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 23.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Mali Yılları Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zirve Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.11.2007 tarih ve 31739 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde bir diyetisyen, bir gıda mühendisi veya tekniker, bir aşçıbaşı, iki aşçıbaşı yardımcısı ve oniki aşçının anahtar teknik personel olarak belirlenmesinin ihaleye katılımı sınırladığı,

 

2) Ayrıca aynı maddenin (a) bendinde aşçıbaşı ve aşçıbaşı yardımcılarının diplomalı ve bonservisli olmaları istenirken (b) bendinde aşçıbaşı ve aşçı yardımcılarının diplomalı veya bonservisli olmasının istenilmesinin çelişki oluşturduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 7.3.4. maddesinde istenilen iş yeri açma belgesinin, yemek hastanenin kendi mutfağında yapılacağından ihaleye katılımı daralttığı, ihale dokümanında yer alan mevzuata aykırı düzenlemeler nedeniyle firmalarının ihaleye katılamadığı, 25.07.2007 tarihinde ihalenin iptal edilmesi talebiyle idareye şikayet başvurusunda bulundukları ancak başvurularının reddedildiği, bunun üzerine 24.08.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulundukları, 2007/UH.Z-2964 sayılı Kurul Kararı ile ihalenin idarece iptal edilmesi nedeniyle karar verilmesine gerek bulunmadığının bildirildiği, sonrasında Kurumun internet sitesinden 30.10.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3494 sayılı Kurul Kararı ile ihalenin idarece iptali kararının iptaline karar verildiğinin öğrenildiği, buna istinaden 24.08.2007 tarihli ilk başvuru dilekçelerinin işleme konularak ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

.           1) Başvuru sahibinin 1 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; çalıştırılacak 74 (Yetmişdört) kişiden 1 adet Diyetisyen, 1 adet Gıda Mühendisi veya Teknikeri, 1 adet Aşçıbaşı, 2 adet Aşçıbaşı Yrd. ve 12 adet Aşçının anahtar teknik personel olarak çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

Şikayete konu ihalede, 31 adet ihale dokümanının satın alındığı, 23.07.2007 tarihinde yapılan ihaleye 15 isteklinin katıldığı, bu isteklilerden 13 ünün (8 istekli sırf anahtar teknik personele ilişkin belgelerinin olmaması, 4 istekli ise bu belgelerin olmaması ve başka birkaç nedenden dolayı değerlendirme dışı kalmıştır) bu belgelerin bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları dikkate alındığında, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik yaptığı şikayet başvurusunun esastan incelenmesi sonucunda, 1 adet Aşçıbaşı, 2 adet Aşçıbaşı Yrd. ve 12 adet Aşçı Anahtar Teknik Personel olarak belirlenmesinin bu ihalede katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu anlaşılmış olup, şikayetçinin bu iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

 

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde: “a) Yüklenici firma, 1 adet Müdür, 1 adet ambar sorumlusu, 1 adet Diyetisyen (Beslenme ve diyetetik mezunu),1 adet Gıda mühendisi veya Gıda Teknikeri (Diplomalı), 1 adet Aşçıbaşı (Diplomalı ve Bonservisli), 2 adet  Aşçıbaşı Yrd. (Diplomalı ve Bonservisli), 12 Adet Aşçı (Diplomalı veya Bonservisli), 3 adet Mutfak Temizlikçisi,8 adet Bulaşıkçı ve 44 adet Garson olmak üzere toplam 74 (Yetmişdört) kişi çalıştıracaktır.
   b) Çalıştırılacak 74 (Yetmişdört) kişiden 1 adet Diyetisyen, 1 adet Gıda Mühendisi veya Teknikeri, 1 adet Aşçıbaşı, 2 adet Aşçıbaşı Yrd. ve 12 adet Aşçı Anahtar Teknik Personel olarak çalıştırılacaktır. Anahtar teknik personellerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Çalıştırılacak anahtar teknik personellere ait Diploma ve/veya bonservisler teklif ekinde sunulacaktır.”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan düzenleme incelendiğinde, idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısının  ihale dokümanında belirtildiği, anahtar teknik personelin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunlu olduğundan idarece anahtar teknik personel için diploma ve /veya bonservis ile ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi istendiği, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinin (a) bendinde ihale konusu işte çalışacak personel belirtilirken parantez içerisinde istenilen belgelerin hangileri olduğunun düzenlendiği, (b) bendinde ise .”Çalıştırılacak anahtar teknik personellere ait Diploma ve/veya bonservisler teklif ekinde sunulacaktır” şeklinde (a) bendine atıfta bulunulduğu, her anahtar teknik personel için verilmesi gereken belgelere (a) bendinde yer verildiği, (a) bendinde açıklama bulunmayan anahtar teknik personel için diploma veya bonservisin yeterli olduğunun düzenlemeden anlaşıldığı, bu nedenle anahtar teknik personel için hangi belgelerin verilmesi gerektiği konusunda yapılan düzenlemenin isteklileri tereddüde sevk edecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin 7.3.4.b maddesinde; “İstekli,ikinci sınıf gayri sıhhi müesseselere ait iş yeri açma belgesini teklif ekinde sunacaktır. “düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Pişirme” başlıklı kısmında; “Kahvaltı ve yemeklerin pişirilmesi hastane merkez mutfağında gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

“Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

          b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

          c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,

            d) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

          e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması  gereken işyerlerini,

f) Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini

          k) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,

n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,  ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca, gayrisıhhi müesseselere ait belgenin, kurulduğu yer itibariyle faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri sınıflandırmak için verildiği anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu hizmet alımı dikkate alındığında, idare tarafından yüklenicinin kullanımına tahsis edilen mutfak ve yemekhanelerin idareye ait olduğu ve yemek üretiminin bu yerlerde yapılacağı dikkate alındığında, yetkili idarelerden alınmış gayrisıhhi müesseselere ait işyeri açma ve çalışma ruhsatının istenilmesinin ve anılan belgenin ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, Gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere 31 isteklinin doküman aldığı 15 isteklinin teklif verdiği, ancak geçerli bir teklifin bulunduğu ihalede, gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı bu nedenle de anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

 

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul