İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3912
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :64
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3912
Şikayetçi:
 Ayan Güvenlik Ltd.Şti., Talatpaşa Bulvarı Nu 145/25 Cebeci-dörtyol Altındağ/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,Ulucanlar Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.10.2007 / 30229
Başvuruya konu ihale:
 2007/84535 İhale Kayıt Numaralı “15 Aylık (01 Ekim 2007-31 Aralık 2008) 90 Personel ile Özel Güvenlik Hizmetleri Satın Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.11.2007 tarih ve 08.19.33.G015/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince 28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 15 Aylık (01 Ekim 2007-31 Aralık 2008) 90 Personel İle Özel Güvenlik Hizmetleri Satın Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ayan Güvenlik Ltd.Şti.nin 25.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.10.2007 tarih ve 30229 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

           4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflarla ilgili 26 ncı ve 62 nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği göz önünde bulundurulduğunda, sözleşme giderleri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 1.554.033,21 YTL, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin ise 1.555.923,20 YTL ve her iki tutar arasındaki farkın 1.889,99 YTL olduğu, buna karşılık giyim bedelinin hayatın olağan akışına uygun olması gerektiği, bunun Kamu İhale Kurulu kararlarında da belirtildiği, bu nedenle de ihale üzerinde kalan isteklinin teklif fiyatının giyim bedeli ile mali sorumluluk sigortasını karşılayamayacağı, kesinleşen ihale kararının iptal edilerek düzeltici işlem tesis edilmek suretiyle ihalenin üzerlerinde kalması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 15 aylık olduğu ve işin 90 personelle yürütüleceği ifade edilmiştir.

 

            Diğer taraftan, teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin olarak aynı şartnamenin 26 ncı maddesinde, personel için yol ve giyeceğin teklif fiyata dahil olduğu, güvenlik müdürü pozisyonundaki personele asgari ücretin en az % 200, grup şefi ve denetleme amiri konumundaki personele asgari ücretin en az % 100 ve özel güvenlik personeline asgari ücretin en az % 30 fazlası ödeme yapılacağı, yol giderinin aylık 26 gün üzerinden 94,38 YTL ve iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının % 1,5 olduğu, resmi ve dini bayram günlerinde grup şefi konumundakiler için toplam 69 gün, özel güvenlik personeli konumundakiler için ise 1311 gün çalışma öngörüldüğü anlaşılmıştır. Ayrıca, söz konusu şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde, isteklilerin güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptıracakları belirtilmiştir.

 

           İşe ait teknik şartnamenin 5 inci maddesinde, çalıştırılacak eleman sayısı ve şartlarına yer verilmiş, bu kapsamda, 1 adet güvenlik müdürü, toplam 6 adet denetleme amiri ve grup şefi  ve 83 adet özel güvenlik personelinin öngörüldüğü anlaşılmış olup, aynı şartnamenin 4 üncü maddesinde giyeceğin nitelik ve sayısına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Asgari işçilik maliyet hesaplamasına ilişkin olarak, yol, işçilik ücreti ve resmi ve dini bayramlarda çalışma ile sözleşme ve genel giderler dahil, asgari işçilik maliyet tutarı, 83 adet özel güvenlik personeli için 1.373.541,46 YTL, 1 adet güvenlik müdürü için 34.716,15 YTL, toplam 6 adet denetim amiri ve güvenlik şefi için 145.775,60 YTL’dir. Anılan tutarların toplamı alındığında, toplam asgari işçilik maliyet tutarı, yol, işçilik ücreti, resmi ve dini bayramlarda çalışma ve sözleşme ve genel giderler dahil 1.554.033,21 YTL’dir.

 

12.09.2007 tarihli ihale komisyon kararıyla idarece, ihaleye katılan 4 istekliden 1 isteklinin teklifinin değerlendirilme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup, idarenin 29.08.2007 tarih ve 13567, 13568 ve 13569 sayılı yazılarıyla, teklifi geçerli kabul edilen diğer 3 istekli GSM Koruma ve Güv. Hiz. A.Ş., Ayan Güv. Ltd. Şti. ve Alnıaçık Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.nden teklifte önemli gördüğü bileşenlerle ilgili aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yazılı açıklamalarını belgelendirilmek suretiyle sunmaları talep edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiştir.

             Kamu İhale Genel Tebliğinde özel güvenlik hizmet alımı ihalelerine ilişkin olarak, “Özel güvenlik hizmetine ilişkin düzenlemeler, 5188 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri esas alınarak yapılacaktır.

          İdarelerce, özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin "İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin" istenilmesine ilişkin  alt maddesinde, Özel Güvenlik  Şirketi Faaliyet İzin Belgesine yer verilmesi gerekmektedir.  İdarelerce özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde "Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi" istenilmeyecektir.

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi uyarınca ihale veya son başvuru tarihi 1/1/2007 tarihinden sonra olan özel güvenlik hizmeti alımı ihalelerinde istenecek ekonomik ve mali yeterlik belgeleri ile mesleki ve teknik yeterlik belgelerinin, anılan Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir.

          İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağı belirtilecektir. Her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde giyime ilişkin düzenlemede giyimin 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacağı ihale dokümanında  belirtilecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası dışında hırsızlık, emniyeti suiistimal gibi farklı sigorta türlerine ilişkin bir düzenleme yapılmayacaktır.

          Özel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesi sırasında kullanılacak özel güvenlik sistem, cihaz ve gereçlerine ilişkin açık düzenleme yapılacak, "yeterli sayıda" gibi ifadelerin kullanılmasından kaçınılacaktır.

          Özel güvenlik hizmet alımlarında, günlük vardiya sayısına ya da cumartesi ve/veya pazar günleri çalışılıp çalışılmamasına bağlı olarak hafta tatili izni dikkate alınmak suretiyle ilave personel öngörülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;

          1 – İhale dokümanında hafta sonu dahil tam gün ve her vardiyada eşit sayıda personelin çalıştırılacağı belirtilen özel güvenlik hizmet alımlarında hafta tatili izni de dikkate alınmak suretiyle çalışacak toplam personel sayısı belirlenecek ve bu şekilde hesaplanan toplam sayı dokümanda belirtilecektir.

          2 – İhale dokümanında, çalışacak personel sayısı her vardiya veya hafta sonları için farklı belirlenmişse ya da günlük vardiya sayıları eşit değilse; haftalık toplam çalışma süresinin haftalık çalışma süresi olan 45 saate bölünmesi suretiyle gerekli olan toplam personel sayısı tespit edilecektir.

          3 – İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları, her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir.

          İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinin 4734 sayılı Kanunun  5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ihale usulleri (açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü) ile gerçekleştirilmesi esastır. Ancak 4734 sayılı Kanunun 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen durumlarda pazarlık ve doğrudan temin usulü ile söz konusu hizmetler alınabilecektir.

          Hizmetin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın ne kadar yol katedeceğine ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılacaktır.” aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak ise, “Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İdarece gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak, GSM Koruma ve Güv. Hiz. A.Ş.nin giyeceğe ilişkin öngördüğü tutarın mevcut piyasa koşulları ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı, ayrıca, bu isteklinin 1 yıllık sigorta teklifinin Acenta, Bölge Müdürlüğü ya da Genel Müdürlük tarafından mı düzenlendiği hususunun mevzuat gereği gösterilmesi gerekirken, bu belgeden söz konusu hususun anlaşılamadığı,

 

Ayan Güv. Ltd. Şti.nin de, giyeceğe ilişkin öngördüğü tutarın mevcut piyasa koşulları ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı,

 

Alnıaçık Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin 15 aylık ihale konusu işe ilişkin olarak, sigorta maliyetini 12 ay üzerinden belgelendirdiği, ayrıca maliyet hesaplamasında öngördüğü teklif fiyatı ile sunduğu götürü bedel teklif mektubundaki 1.575.439,41 YTL’lik tutarın birbiriyle uyumlu olmadığı dikkate alındığında, anılan isteklilerin açıklamalarının mevzuat hükümlerine göre yeterli olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuru konusu ihalede geçerli teklif kalmadığından, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul