• Karar No: 2007/UH.Z-392
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :51
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-392
Şikayetçi:
 A&R Güv. Kor. Eğitm. Hiz .San.Tic. Ltd. Şti., Kırcaali Mahallesi, Özen Sokak, Tuğcu 2 Plaza, No:40, K:3, Osmangazi / BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 İnegöl Belediye Başkanlığı, Nuri Doğrul Cad., No:1, 16400, İnegöl / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2006 / 41900
Başvuruya konu ihale:
 2006/137646 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2007 tarih ve 08.18.50.0199/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İnegöl Belediye Başkanlığı’nca 10.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak A&R Güv. Kor. Eğitm. Hiz .San.Tic. Ltd. Şti.’nin 24.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2006 tarih ve 41900 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin işin gerçekleştirilebilmesi için yeterli olmadığı; hizmet alımları tip sözleşmesinin 10. maddesi ile birim fiyat teklif cetvelinde işin süresinin 974 gün olarak belirtildiği, ancak idari şartnamede bu sürenin 32 Ay (960 gün) olarak tespit edildiği; ihale şartnamesinde hizmetin devamlılık arz edeceği belirtilmesine ve hizmetin süresinin yaklaşık 2,5 yıl süreceği göz önüne alındığında personelin hak edeceği yıllık izinler için yedek personelin öngörülmediği; idari şartnamede 2007 yılı Bursa Tabipler Odası işyeri hekimi ücreti öngörülmesine rağmen 2007 yılına ait ücret istendiği; idari şartnamede Resmi Tatil ve Dini Bayramlar için 2007 yılında 15 gün ön görülmesine rağmen 2007 yılında 15,5 gün resmi tatil bulunduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1. Söz konusu ihale ile ilgili olarak başvuru sahibinin ilk iddiası, ihale üzerinde bırakılan firmaya ait teklifin işin gerçekleştirilebilmesi için yeterli olmadığı hakkındadır.

 

            İdari şartnamenin “ihale konusu işe ilişkin bilgiler”  başlıklı 2 nci maddesinin (c) bendinde “75 personel ile 32 ay süreli özel güvenlik hizmeti alımı”, düzenlemesi yapılmıştır. 

İdari Şartnamenin 49.1 inci maddesinde, “…01.01.2007 tarihinde işe başlanır ve 31.08.2009 tarihinde iş sona erer.”, düzenlemesi ile 49.2 nci maddesinde “İşin süresi 32 ay olup 974 takvim günüdür.”, düzenlemesi mevcuttur.   

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26. maddesinde hizmetin 7 gün 24 saat esasına göre ifa edileceği; çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin %20 fazlasının vasıflı personel ücreti olarak ödeneceği; yemek yardımı konusunda personele nakdi olarak ve maaş bordrosunda gösterilmek kaydıyla 26 gün üzerinden brüt 7,50 YTL verileceği; 2007 yılında 15, 2008 yılında 12 ve 2009 yılında 4 gün olmak üzere toplam 31 ulusal bayram ve genel tatil günü baz alınarak bu tatil günlerindeki çalışmaların 60 personel ile sürdürüleceği ve iş yeri hekim ücretinin Bursa Tabipler Odasının 2007 yılı için belirlediği yıllık ortalama ücretin altında olamayacağı hususları belirlenmiştir.

 

            Bir güvenlik görevlisi için asgari ücretin %20 fazlası olan 637,20 YTL esas alınarak; 75 işçi, 32 aylık iş süresi, bir ayda 26 iş günü ve kişi başına 7.50 YTL brüt yemek bedeli hesaba katılarak ve ihale ilânının 25.09.2006 olması nedeniyle sözleşme giderinin %2 olduğu göz önüne alınarak yapılan hesap sonucunda, giyim hariç yemek dahil, asgari işçilik maliyet toplamı 2.460.705,12 YTL çıkmaktadır.

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, idari şartnamede, 2007-2008-2009 yıllarında ihale konusu işin süresi içindeki resmi-dini bayram ve yılbaşı günleri 31 gün olarak belirtilmiştir. Bu genel tatil günlerinde hizmet 60 personel tarafından sürdürüleceğinden, yapılan hesaplama sonucunda, 31 günde bir işçiye verilecek ücret %2 sözleşme dahil olmak üzere 816,11 YTL olarak belirlenmektedir. Dolayısıyla, 60 işçinin resmi-dini bayram ve yılbaşı günlerinde çalışması karşılığında, %2 sözleşme giderleri dahil olmak üzere asgari işçilik ücretinin 48.966,732 YTL olması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yapılan hesap sonucunda, normal çalışma günleri ile resmi-dini bayram ve yılbaşı günleri dahil olmak üzere, giyim hariç %2 sözleşme gideri dahil, toplam asgari işçilik maliyet tutarı 2.509.671,852 YTL olarak bulunmaktadır. İdare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesabında, bu iki maliyet toplamının 2.509.665,4056 YTL olarak tespit edildiği görülmüştür. Bu iki tutar arasındaki 6,4444 YTL’lik farkın, bir işçinin resmi-dini bayram ve yılbaşı günlerindeki %2 sözleşme giderleri ve yemek hariç, bir günlük ücreti olan 774,20/30=25,8066…7 YTL’nin virgülden sonraki basamaklarının işçilik modülündeki sistem tarafından 25,81 YTL’ye yuvarlatılması sonucu meydana geldiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, idarenin 31 günlük genel tatil süresi için asgari işçilik ücretini, işçilik modülü yardımıyla yapılan hesap sonucu çıkan 48.966,732 YTL olarak değil, 48.960,2856 YTL olarak bulduğu belirlenmiştir. İdarenin, yaklaşık maliyet hesabında ayrıca, teklif cetvelindeki diğer kalemler olan mali sorumluluk sigortası, giyim maliyeti ve işyeri hekimliği masraflarını da belirlediği görülmüştür.

 

            Verilen tekliflerin ardından, idare tarafından, “Esas Ltd. Şti-Has Ltd. Şti. iş ortaklığı”,        “Mar-Dan Ltd. Şti.-Dergül Ltd. Şti. iş ortaklığı” ve başvuru sahibi firma olan “A&R Ltd. Şti.’ne” aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı belirlenmiştir. İdarenin, bu üç isteklinin de aşırı düşük sorgulamasına yaptıkları açıklamaları kabul ettiği ve bu istekliler ile Mis A.Ş. tarafından verilen teklifler üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda, ihalenin “Esas Ltd. Şti-Has Ltd. Şti. iş ortaklığı” üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

            a) Esas Ltd. Şti-Has Ltd. Şti. iş ortaklığının aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevap yazısında yapılan hesaba göre; asgari işçilik maliyeti ile yemek maliyeti toplamının 2.412.456,00 YTL; resmi-dini bayram ve yılbaşı günlerindeki personel ücretleri maliyetinin ise 48.006,00 YTL olarak belirlendiği; bu iki maliyetin toplanması sonucunda 2.460.462,00 YTL sonucunun bulunduğu; daha sonra bu toplamdan, 75 kişinin 2 yıl içinde hak edeceği varsayılan 28 günlük yıllık izinleri süresince yemeyecekleri yemeklerin masrafları olarak hesaplanan 19.470,68 YTL’nin düşülmesi sonucu bulunan netice olan 2.440.991,32 YTL’ye, %2 sözleşme gideri eklenmek suretiyle ortaya çıkan tutarın 2.489.811,1464 YTL olduğu belirlenmiştir. İsteklinin bu miktara firma kârı ekleyerek teklif cetveline yazdığı tutar ise 2.491.005,00 YTL’dir. Söz konusu tutarın, idare tarafından belirlenen en düşük asgari işçilik maliyeti olan 2.509.665,4056 YTL’nin altında kaldığı görülmektedir.

 

Teknik şartnamenin 6.1. maddesinin (g) bendine; “İzin ve sağlık sorunları gibi nedenlerle geçici personel eksilmelerinde, hizmetin aksatılmaması için personel açığını gidermek üzere gerekli önlemleri almak.”, düzenlemesi mevcuttur. Bu düzenlemeye göre, çalıştırılacak güvenlik görevlisinin doğum, sağlık sorunları ve ölüm gibi durumlardaki yasal izin hakkı ile yıllık ücretli izin hakkını kullanması halinde veya raporlu olduğu dönemlerde, yerine eleman bulunması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

4857 Sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinde, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği ve yıllık ücretli izin süresinin, hizmet süresinin bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlar için, on dört günden az olamayacağı belirtilmektedir. Anılan kanun maddesinde izah edildiği gibi, hizmet süresi en az bir yıl olan işçilerin yıllık ücretli izin hakkı bulunmaktadır. İhale konusu hizmetin süresinin 32 ay olduğu dikkate alındığında, bu sürenin tamamını çalışacak işçilerin bir yıldan sonra izin hakkı doğacağı açıktır. Ancak 75 adet güvenlik görevlisinin hizmet süresi boyunca kesintisiz çalışacağının başlangıçta belli olmadığı, hizmet akdinin değişik sebeplerle sona ermesi veya kesintiye uğraması halinde yıllık ücretli izin hakkının doğmasının söz konusu olmayacağı, doğum ve ölüm izni ile rapor durumları gibi yıllık ücretli izin hakkının da başlangıçta belirlenmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, yıllık ücretli izin hakkını kaç kişinin kullanacağı belli olmadığından ve ayrıca yıllık izne çıkan personelin yerine yüklenici tarafından yenileri istihdam edileceğinden, izin kullanacak personelin yemek ücretlerinin teklif tutarından düşülmesi işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır. Bundan dolayı, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği tutar için aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevap kabul edilemeyeceğinden ve isteklinin teklif ettiği tutar, giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında kaldığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

            b) Yukarıda irdelenen konu ile paralel olarak, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan diğer istekliler olan başvuru sahibi A&R Ltd. Şti. ile Mar-Dan Ltd. Şti.- Dergül Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifleri ile ilgili açıklamaları da incelenmiştir.

 

            A&R Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevap yazısında bulunan tabloda, isteklinin %2 sözleşme gideri hariç, asgari işçilik ücreti, yemek masrafı ve kıyafet ücretini toplaması sonucunda, 2.460.260,15 YTL neticesini bulduğu, çıkan bu sonuca %2 sözleşme gideri eklediği belirlenmiştir. A&R Ltd. Şti.’nin 75 işçi ile 32 aylık süre için  yemek dahil hesapladığı asgari işçilik maliyeti, kıyafet bedeli düşüldüğünde, %2 sözleşme gideri dahil 2.496.590,403 YTL olmaktadır. Bunun dışında, asgari işçilik maliyetine dahil edilmesi gereken resmi-dini bayram ve yılbaşı günleri için 31 gün üzerinden isteklinin 48.006,60 YTL ücret hesapladığı, ancak aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevap yazısında bu sonuca %2 sözleşme giderini dahil etmediği tespit edilmiştir. Ancak, iki tutarın toplamında ortaya çıkan sonuç 2.544.597,003 YTL olmakta ve bu tutar giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin üzerinde kalmaktadır. İsteklinin açıklamasında mali mesuliyet sigortası ve işyeri hekimi ücreti ayrıca hesap edilmiştir. İsteklinin, ihale üzerinde kalan firmanın yaptığı gibi, resmi-dini bayramlar ile yıllık izinlerde çalışmayacağı varsayılan personelin yemek bedeli olarak hesapladığı 19.287,66 YTL’yi teklifinden düştüğü belirlenmiştir.

 

            Buna ek olarak, standart teklif cetvelinde idare tarafından belirlenen dört kalem haricinde istekli tarafından “resmi-dini bayram günleri, telsiz amortisman ve role ücreti ile %2 sözleşme gideri” şeklinde üç kalem daha eklediği görülmüştür. A&R Ltd. Şti’ne ait teklif cetvelinde yapılan incelemede, isteklinin 75 işçinin 32 aylık yemek dahil asgari işçilik kalemi için, aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevap yazısında belirlediği tutar olan 2.447.637,65 YTL yerine 2.428.728,35 YTL yazdığı görülmüştür. Bu farkın, genel tatil ve yıllık izin günlerinde çalışmayacağı varsayılan işçilerin yemek ücreti olan ve istekli tarafından belirlenen 19.287,66 YTL’nin düşülmesinden kaynaklandığı düşünülse bile, bu miktarın düşülmesi durumunda, teklif cetvelinin birinci kaleminde olması gereken tutarın 2.428.728,35 YTL değil 2.428.349,99 YTL olması gerektiği görülmüştür. Bunun dışında, istekli tarafından teklif cetvelinde ayrı bir kalemde belirlenen %2 sözleşme gideri için 48.827,02 YTL yazıldığı görülmektedir. 48.827,02 YTL, 2.441.351 YTL’in %2’sidir. Fakat, isteklinin sunduğu teklif cetvelinde, 75 kişinin 32 ay süresince yemek dahil hak edeceği asgari işçili tutarının 2.428.728,35 YTL, resmi-dini bayram günleri ile yılbaşı günlerindeki 31 günlük çalışma için hak edeceği tutarın 48.006,60 YTL olarak belirlendiği, bu iki tutarın toplamının 2.476.734,95 YTL olduğu ve bu toplam tutarın sözleşme gideri olan %2’lik kısmının ise 49.534,699 YTL olduğu ve isteklinin teklif cetvelinde yazdığı %2 sözleşme bedeli olan 48.827,02 YTL’nin, teklif cetvelinde yer alan yemek ve genel tatil günlerinde çalışacak işçi ücretleri de dahil olmak üzere teklif edilen toplam asgari işçilik maliyeti olan 2.428.728,35+48.006,60=2.476.734,95 YTL’nin %2’lik sözleşme giderini karşılamadığı belirlenmiştir.  

 

            A&R Ltd. Şti.’nin teklif cetveline üç kalem eklemesi ile ilgili olarak; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer olan “Standart Form ─ KİK019.0/M-Birim Fiyat Teklifi Mektubu” belgesinin eki olan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, söz konusu tablonun “A¹” ve “B²” olmak üzere iki ana sütundan oluştuğu; “A” sütununda yer alan alt sütunların “İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması, Birimi ve Miktarı” olmak üzere üç başlıktan oluştuğu, “B” sütununda yer alan alt sütunların “Teklif Edilen Birim Fiyat, Tutar” olmak üzere iki başlıktan oluştuğu, söz konusu tablonun “A” sütununa referans gösteren 1 numaralı dipnotunda, “Bu sütun İdarece hazırlanacaktır” açıklamasının bulunduğu, “B” sütununa gönderme yapan 2 numaralı dipnotunda ise “Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır” ifadesi mevcuttur. Dolayısıyla, ilgili Yönetmelikteki söz konusu standart formda yer alan bu düzenlemeye göre, idarece ve isteklilerce doldurulacak alanlar belirlenmiştir. Sonuç olarak, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının yazıldığı kısım sadece idare tarafından belirlenebilecektir. İdare tarafından hazırlanan ve isteklilerce satın alınan ihale dokümanında yer alan teklif cetveli 4 adet kalemden oluşmaktadır. Bu kalemler için fiyat tespiti işlemi ve bu tespit yapılırken fiyata dahil olan unsurların takdiri ihale dokümanında belirtilen unsurlar da dikkate alınmak suretiyle istekliler tarafından yapılır. Netice olarak istekli, teklif cetvelinde idare tarafından doldurulması gereken alana, ayrıca kalem ekleme veya çıkarma imkanına sahip olmadığından, idare tarafından verilen teklif cetveli örneğinde “Resmi-Dini Bayram Mesaisi, Amortisman ve Telsiz Role Ücreti, Sözleşme Gideri”  maddeleri bulunmadığından ve teklif mektubunun ilk fıkrasında da yer alan “ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir” şartı da istekli tarafından tasdik edilerek teklif mektubu imzalandığından, A&R Ltd. Şti.’nin teklif cetvelinde yaptığı değişiklik kamu ihale mevzuatına uygun bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, A&R Ltd. Şti.’nin yıllık izinlerde ve resmi-dini bayramlarda çalışmayacağı varsayılan personelin yemek ücretlerini düşmesinden dolayı teklifinin üçüncü en düşük teklifi veren istekliden daha düşük göründüğü de belirlenmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi kaç kişinin yıllık izni hak edeceği bilinmediğinden, varsayıma dayanarak böyle bir hesap yapmanın olanağı bulunmamaktadır. Teklif cetveli ile aşırı düşük sorgulamasına verdiği cevap yazısı arasında tutarsızlıklar, belirlenmesi mümkün olmayan yıllık izinlerdeki yemek ücretlerinin düşülmesi, idare tarafından verilmiş teklif cetveline sonradan eklenmiş kalemler ve %2 sözleşme giderinin yetersiz olması nedeniyle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.    

           

            c. Mar-Dan Ltd. Şti.- Dergül Ltd. Şti. iş ortaklığının aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevap yazısında; isteklinin asgari işçilik maliyeti kalemi ile ilgili olarak verdiği teklifin 2.509.998,00 YTL olduğu görülmektedir. İsteklinin açıklamasına göre, bu tutara, teknik şartnamenin 7.5 ve 11.3. maddelerinden istenen 6 adet bisiklet ve el feneri ücreti olarak 337,68 YTL’nin eklendiği belirlenmiştir. Dolayısıyla, isteklinin teklif ettiği asgari işçilik maliyeti tutarı 2.509.998,00 – 337,68= 2.509.660,32 YTL olmaktadır. Bu tutarın, idarenin belirlediği tutar olan 2.509.665,4056 YTL’den 5,0856 YTL düşük olduğu görülmektedir. Bu farkın sebebinin, isteklinin genel tatil günlerinde personelin hak edeceği ücretin hesaplanmasında yaptığı işlem olduğu görülmektedir. Aşırı düşük açıklamasındaki ifadelere göre, isteklinin işçilik modülü yardımıyla %20 fazla ücret üzerinden, yemek ücreti ve sözleşme gideri dahil, bir işçinin bir aylık asgari ücretinin 789,68 YTL olarak bulunduğu, bu tutarın 30’a bölünmesi sonucunda bulunan bir günlük ücret olan 789,68/30=26,32266...7 neticesindeki küsuratın tamamının alınmayarak bu tutarın 26,32 olarak kabul edildiği, toplam tutarı bulmak için de 26,32x31x60=48.955,20 YTL işleminin yapıldığı anlaşılmıştır. Bu işlemin doğru olarak kabul edilmesi gerektiği düşünüldüğünden, isteklinin teklif ettiği asgari işçilik maliyetinin yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Ancak, bu isteklinin de teklif cetveline haricen beşinci kalem olarak şirket kârı eklediği görüldüğünden, yukarıda açıklanan sebeplerle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.   

 

2. Söz konusu ihale ile ilgili olarak başvuru sahibinin ikinci iddiası, hizmet alımları sözleşmesinin 10. maddesi ile birim fiyat teklif cetvelinde işin süresinin 974 gün olarak belirtildiği, ancak idari şartnamede bu sürenin 32 Ay (960 gün) olarak tespit edildiği, arada 14 gün fark olduğu ve bu farkın maliyete yansımasının 35.885,28 YTL olduğu ve bunun firmalar arasında tartışmalara yol açabileceği hakkındadır.

 

İhale dokümanında bulunan idari şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49. maddesinde: “49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 01.01.2007 tarihinde işe başlanır ve 31.08.2009 tarihinde iş sona erer.

49.2. İşin süresi 32 ay olup 974  takvim günüdür.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

            İhale dokümanındaki hizmet alımları sözleşmesinin 10. maddesinde “Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 974 gündür (32 ay). İşe başlama tarihi 01.01.2007; işi bitirme tarihi 31.08.2009’dur.”, şartı bulunmaktadır.

            İdare tarafından hazırlanan teklif cetvelinde yer alan “75 Özel Güvenlik Personeli ile 32 Ay Süreyle Güvenlik Hizmeti Verilmesi” kaleminin “Miktar” sütununda 73.050 sayısının bulunduğu ve bu sayının 75 (kişi) ile 974 (gün) sayılarının çarpılması sonucu elde edildiği belirlenmiştir.

 

            Asgari işçilik maliyetlerinin hesaplanması ile ilgili olarak, Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-G/7 maddesinde; “İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda bahsedilen düzenleme doğrultusunda, idare tarafından belirlenen işin başlangıç tarihi ayın ilk günü ile başladığından, bitiş tarihi ise ayın son günü ile bitmesi sebebiyle ilk veya son ayda eksik gün kalmadığından, tam olarak 32 ayın bulunduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, isteklilerin işçilik modülüne göre 26 iş günü üzerinden ve bir ayı 30 gün kabul ederek tekliflerini vermeleri gerekmektedir. İhale işlem dosyasında istekliler tarafından verilen teklifler incelendiğinde, bu konuda herhangi bir tereddüdün yaşanmadığı, isteklilerin 32 ay brüt maaş ve ayda 26 günlük yemek ücreti üzerinden hesapladıkları asgari işçilik maliyetlerinin, teklif cetvelinde bulunan 73.050 sayısına bölünmesiyle buldukları birim fiyatları teklif cetvelinin ilgili kaleminin teklif birim fiyat hücresine yazdıkları belirlendiğinden, isteklinin bu konudaki iddiası uygun bulunmamıştır.           

  

3. Söz konusu ihale ile ilgili olarak başvuru sahibinin üçüncü iddiası; ihale şartnamesinde hizmetin devamlılık arz edeceği belirtilmesine ve hizmetin süresinin yaklaşık 2,5 yıl süreceği göz önüne alındığında personelin hak edeceği yıllık izinler için yedek personelin öngörülmediği hakkındadır.

 

İdari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgiler kısmında, söz konusu işin “75 personel ile 32 ay süreli Özel Güvenlik hizmeti alımı”, olduğu belirtilmektedir. Teknik şartnamenin 6.1. maddesinin (g) bendine; “İzin ve sağlık sorunları gibi nedenlerle geçici personel eksilmelerinde, hizmetin aksatılmaması için personel açığını gidermek üzere gerekli önlemleri almak.”, düzenlemesi mevcuttur. Bu düzenlemeye göre, yıllık izin dolayısıyla eksik personelin yerine yüklenici tarafından yeni personelin getirileceği ve hizmetin ifasına idare tarafından belirlenen 75 personel ile devam edileceği hususu açık olduğundan ve isteklilerin bu durum göz önünde bulundurarak teklif vermeleri gerektiğinden, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası uygun görülmemiştir.

 

4. Söz konusu ihale ile ilgili olarak başvuru sahibinin dördüncü iddiası, idari şartnamede 2007 yılı Bursa Tabipler Odası işyeri hekimi ücreti öngörülmesine rağmen Bursa Tabipler Odası tarafından 2007 yılı için bir ücret belirlenmediği hakkındadır;

 

İdari şartnamenin 26.3.3 üncü maddesinde “Ayrıca işyeri hekimi ücreti Bursa Tabipler Odası’nın 2007 yılı için belirlediği yıllık ortalama ücretin (işçi sayısı 75-99 aralığındaki ücret üzerinden) altında olmayacaktır.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinde, “Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.

İşyeri hekimlerinin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri ile işyeri sağlık birimleri, Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimleri Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, “İşverenler, koruyucu ve acil sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere bir ortak sağlık birimi kurabilir, kurulmuş olanlara ortak olabilirler.

Ortak sağlık birimi aynı işkolunda faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere kurulabileceği gibi, küçük sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri gibi aynı alanda kurulmuş bulunan ve farklı işkollarında faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere de kurulabilir.

Ortak sağlık biriminde çalışacak personel sayısı ve nitelikleri, hizmet verilecek işyerlerinin yer aldığı risk grupları ve çalışanların toplam sayısı dikkate alınarak bu Yönetmelikte belirtilen diğer kriterlere göre tespit edilir.

Ortak sağlık biriminin tüm giderleri hizmet alan işverenler tarafından karşılanır.”,   düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 21 inci maddesinde ise “İşyeri hekimleri, aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar.

İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek için,

I inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 1 iş günü,

II inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 2 iş günü,

III üncü Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 3 iş günü,

IV üncü Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 4 iş günü,

V inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 5 iş günü,

gitmek zorundadır...” hükmü bulunmaktadır.

 

Aynı Yönetmeliğin işyeri hekiminin görevlendirilmesi başlıklı 25 inci maddesinde ise “…I inci, II inci ve III üncü Risk Gruplarında yer alan ve 1000 işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi görevlendirilir. 1000 kişiyi aşan hallerde bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar hekim eklenir…” , hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hükümler uyarınca, I inci, II nci ve III üncü Risk Gruplarında yer alan ve 1000 işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekiminin görevlendirileceği, işçi sayısının 51-999 olduğu ve temizlik hizmetlerinin III üncü risk grubunda yer aldığı, bu grupta işyeri hekimlerinin ayda en az 3 iş günü işyerine gitmelerinin gerektiği, buna bağlı olarak aynı ay içerisinde 7-8 işyerinde de söz konusu hekimlerin görevlendirilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde de işverenlerin ortak bir sağlık birimi kurabilmesine ve kurulmuş olanlara ortak olabilmesine olanak sağlanmış olması nedeniyle, bu hizmetlere ilişkin giderlerin maliyeti tam olarak hesaplanamamaktadır.

 

İhale yoluyla hizmet alımlarında; 50’den fazla işçi çalıştırılan 6-7 adet idareye iş yapan yüklenici ile 50’den fazla işçi çalıştırılan 2-3 adet idareye iş yapan yüklenicinin işyeri hekimi maliyetinin aynı olmadığı, 2-3 adet idarede yüklenici olan isteklinin 6-7 adet idarede yüklenici olan istekliye göre 2-3 katı maliyete katlanacağı dikkate alındığında; ihale aşamasında isteklinin kaç idarede hizmet yüklenicisi olduğu, yapılan ihaleden sonra da kaç idarenin ihalesinde daha yüklenici olacağı tespit edilemeyeceğinden, bu hususun ihalenin yaklaşık maliyetine dahil edilmesi ve teklif fiyata dahil olacak masraflar içinde gösterilmesi ve böylece aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınması mümkün gözükmemektedir. Hesaplanabilir olmayan bu maliyetin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerine dahil edilmemesi gerekmektedir. İdarelerce, idari şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesinde bu konudaki düzenlemelere yer verilmesi durumunda dahi aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınmaması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, idarenin bu konuda kamu ihale mevzuatına aykırı hareket ettiği ve teklif cetvelinde yer verilmemesi gereken işyeri hekimliği ücretinin teklif cetvelinde ayrı bir kalem olarak gösterildiği belirlenmiştir. 

 

Bu tespitler dışında, söz konusu ihalede yapılacak iş, 2007-2008-2009 yıllarında 32 aylık bir süreyi kapsamaktadır. Yukarıda da bahsedildiği gibi idari şartnamenin 26.3.3. maddesinde teklif edilecek işyeri hekimi ücretinin, Bursa Tabipleri Odası’nın belirlediği yıllık ortalama ücretin altında olmayacağına dair bir düzenleme vardır. 2006 yılının ilk altı ayı için 75-99 işçi arasındaki fiyat baremine göre iş yeri hekimliği ücreti için belirlenen miktarın 1.128,00 YTL, son altı ayı için 1.160,00 YTL olduğu görülmektedir. İdarenin yaklaşık maliyet cetvelinde bu kalemle ilgili hesabını yaparken, 2006 yılındaki söz konusu miktarlardaki artış oranını kullanarak 2007-2008 ve 2009 yılında gerçekleşebilecek tahmini artışları öngördüğü belirlenmiştir. İhale tarihi 10.11.2006 olduğundan ve isteklilerin tekliflerinde, Bursa Tabipler Odası’nın 2007 yılına ait olarak belirlediği 75-99 işçi arasındaki fiyat olan 1.264,00 YTL tutarını değil de 2006 yılındaki ücretleri referans olarak kullandıklarından, ihale tarihinde Tabipler Odası’nın henüz 2007 yılına ait ücretleri açıklamadığı anlaşılmaktadır. İsteklilere ait teklif cetvelleri incelendiğinde, işyeri hekimliği kalemi için teklif edilen tutarların; “A&R Ltd. Şti.: 43.980,94; Mar-Dan Ltd. Şti.- Dergül Ltd. Şti. iş ortaklığının: 48.377,28; Esas Ltd. Şti-Has Ltd. Şti. iş ortaklığının: 50.269,44 YTL; Mis Ltd. Şti.’nin: 37.120,00 YTL” şeklinde büyük farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Bir başka nokta ise, söz konusu idari şartname maddesinde, isteklilerce teklif edilecek tutarların işyeri hekimi ücretinin 2007 yılı ortalama ücretinin altında olamayacağı denilmesine rağmen, dördüncü en düşük teklif sahibi olan Mis Ltd. A.Ş.’nin teklif cetvelinde yaptığı işyeri hekimliği ile ilgili birim fiyatın Bursa Tabipler Odası’nın 2007 yılı için belirlediği ücret olan 1.264,00 YTL’nin altında olmasına karşın bu isteklinin teklifinin geçerli sayılmasıdır.

 

Netice itibariyle, idarenin 2007-2008-2009 yılı işyeri hekimliği ücretlerinin belirlenmesinde net bir kıstas belirlememesi nedeniyle isteklilerin bu ücretle ilgili gelecek yıllarda oluşacak artışları nasıl tahmin edecekleri hususu belirli olmadığından söz konusu ücretle ilgili teklif hazırlanması mümkün bulunmamaktadır. Bu belirsizliğin, isteklilerin tekliflerine de yansıdığı yukarıda verilen tutarlardan anlaşılmaktadır. İşyeri hekimliği ücretinin sözleşme giderleri içinde düşünülmesi gerektiğinden idarenin yapmış olduğu bu düzenlemenin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucunda varılmıştır.   

 

5. Söz konusu ihale ile ilgili olarak başvuru sahibinin beşinci iddiası idari şartnamede Resmi Tatil ve Dini Bayramlar için 2007 yılında 15 gün ön görülmesine rağmen 2007 yılında 15,5 gün resmi tatil bulunduğu hakkındadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde “Ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmalar 60 özel güvenlik personeli ile sürdürülecektir. (2007 yılı 15 gün, 2008 yılı 12 gün, 2009 yılı 4 gün ulusal bayram ve genel tatil günü baz alınacaktır.)”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Yukarıda bahsedilen düzenlemeye göre, isteklilerin resmi-dini bayram ve yılbaşı günü için işin süresi boyunca toplamda 31 gün üzerinden 60 personel çalışacağını hesaba katarak teklif vermesi gerektiği belirlenmiştir. Gerek başvuru sahibi, gerekse diğer istekliler tarafından idari şartnamedeki bu düzenleme hakkında herhangi bir şikâyette bulunulmadığı ve isteklilerin tekliflerini idarece belirlenen 31 gün üzerinden verdiği tespit edilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde; 2007 yılında 15,5 gün, 2008 yılında 13,5 gün ve 2009 yılında 4 gün olmak üzere, işin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında 33 gün resmi tatilin bulunduğu belirlenmiştir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan ve Kurban Bayramları’nın bir önceki gün saat 13.00’den itibaren başladığı ve İdarenin, ulusal bayram ve genel tatil günlerini hesaplarken arife günlerini dikkate almadığı belirlenmiştir. Ancak, bütün istekliler tekliflerini 31 gün üzerinden verdiğinden, ihale dokümanı kesinleştiğinden isteklinin söz konusu iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, idarenin işyeri hekimliği ücretinin belirlenmesi konusunda yaptığı belirsiz düzenleme sebebiyle isteklilerin hangi kıstasa göre gelecek yıllardaki artışı tahmin ederek teklif verecekleri anlaşılamadığından, net olarak belirlenmesi gereken bu kalemin farklı tekliflere yol açtığı anlaşıldığından ve ayrıca sözleşme giderleri içinde düşünülmesi gerekirken ayrı bir kalem olarak yapılan bu düzenlemenin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı ve ek bir maliyet getirdiği anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir. 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İdari Şartnamenin 26.3.3’üncü maddesinde, “Ayrıca İşyeri Hekimi Ücreti Bursa Tabipler Odası’nın 2007 yılı için belirlediği yıllık ortalama ücretin altında olmaycaktır” hükmü yer almakta olup bu düzenleme gereğince İşyeri Hekim masrafı hesaplanabilir bir gider olduğundan Kurulun “İhalenin iptali” kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                      K.Nejat ÜNLÜ                                    

                                                                                                         Kurul Üyesi                                                                        

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul