İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3936
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :117
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3936
Şikayetçi:
 İlkem Gıda Temiz. Tabld. ve Medk. Ürün. Ltd. Şti. Kavacık Mahallesi Mahmureler Sokak No 2 Kavacık Beykoz/İSTANBUL (ana.)
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Zübeydehanım Doğumevi Hüdavendigar Mah. Hat Cad. No 2 16090 Acemler Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.11.2007 / 32938
Başvuruya konu ihale:
 2007/151872 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay Süreli Malzeme Dahil Öğün Başına Hastanede Yemek Pişirme, Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 08.20.77.0097/2007-58 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Zübeydehanım Doğumevi tarafından 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Ay Süreli Malzeme Dahil Öğün Başına Hastanede Yemek Pişirme, Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak İlkem Gıda Temiz. Tabld. ve Medk. Ürün. Ltd. Şti.’nin 14.11.2007 tarih ve 32938 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.2.2 maddesinde; “Hastanemiz adına bu teminat limitlerini içeren tek bir sigorta poliçesini idareye teslim edeceğine dair taahhütnameyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir. İşin ihale edildiği istekli, bu poliçeyi sözleşme imzalanırken getirmek zorundadır” şeklinde düzenleme yapıldığı, sigorta ile ilgili bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, sigortanın türü ve limitlerinin günün koşullarına göre sözleşmede veya eklerinde belirtilebileceği, sigorta poliçesinin sözleşme imzalanmadan istenemeyeceği, ancak işe fiilen başlamadan önce poliçenin idareye sunulabileceği,

 

            2) İdari Şartnamenin 7.3.3.2 maddesinde; “Personele dağıtılacak yemeğin sayısal kontrolünün sağlanabilmesi için, mevcut parmak izli yemekhane kontrol sistem makinesinin entegrasyonunun sağlanacağına dair taahhütnameyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir” şeklinde düzenleme yapıldığı, sözkonusu makinaya entegrasyonun sağlanması ve doğabilecek hasarların sorumluluğunun ihaleye teklif veren isteklilere ait olmadığı, bu hususa ilişkin teknik şartnamede herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı, dolayısıyla entegrasyon işi ile ilgili taahhütname istenemeyeceği,

 

            3) Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde yüklenici firmadan istenilen “elektronik geçiş sisteminin kontrol ve bakımı” işi ile 5 inci maddesinde belirtilen “boya badana işleri”nin yemek firmalarının işi olmadığı, bu gider kalemine ilişkin maliyet hesabı yapılamadığı, ayrıca bu işlerin alt yüklenicilere yaptırılacak işler içinde de belirtilmediği,

 

            4) Firmalardan TSE ISO 9001:2000 belgesinin istenildiği, ISO belgesinin bu şekilde sınırlandırılmasının rekabeti önlediği,

 

            iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması halinde, iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, aynı ihaleye ilişkin olarak Can Gıda Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından 16.11.2007 tarih ve 33481 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu ve başvuru üzerine esasın incelenmesine geçildiği belirlenmiştir.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul