• Karar No: 2007/UH.Z-394
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-394 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-3943 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :53
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-394
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No 16/15 Kızılay Ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Nu 1 38010 Kocasinan / Kayseri
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 482
Başvuruya konu ihale:
 2006/151585 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemize Bağlı Çeşitli Birimlerin İç ve Çevre Temizliği İşinin Yaptırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 08.00.62.G016/2007-2007/4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca 01.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediyemize Baglı Çeşitli Birimlerin İç ve Çevre Temizliği İşinin Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2007 tarih ve 482 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdare tarafından 01.12.2006 tarihinde yapılan, “Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı binaların iç ve dış çevre temizliğinin 1 yıl süre ile 231 personel ile yaptırılması işi” ihalesine ilişkin olarak 01.12.2006 tarihinde doküman satın aldıkları, tespit ettikleri mevzuata aykırılıkların giderilmesi için idareye (şikayet başvuru süresi olan 15 günlük süre içinde) 18.12.2006 tarihinde şikayet başvurusunda bulunmalarına rağmen idarece süresi geçtikten sonra yapılan şikayet başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı gerekçesi ile başvurularının reddedildiği,

 

            2) İhale dokümanı kapsamı içerisinde verilen birim fiyat teklif cetveli ekinde “kullanılacak iş makineleri için kullanım bedeli” ve “ firma karı” nın ayrı bir sütun açılarak iş kalemi olarak belirlendiği, bu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu ve isteklilerin teklif verirken tereddüte düştüğü, söz konusu aykırılık dolayısıyla ihaleye teklif vermeleri durumunda şikayet ve itirazen başvuru haklarının kalmayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren (15) onbeş gün olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Yine İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrasında “Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin 01.12.2006 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 18.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

            İdare, başvuru sahibine 22.12.2006 tarihinde bildirdiği 02.12.2006 tarih ve 3908 sayılı yazı ile “ şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şikayet başvurusunda bulunulmadığı” gerekçesi ile yapılan başvuruyu reddetmiştir.

 

            İdareye şikayet başvuru süresi, ihale dokümanının satın alındığı 01.12.2006 tarihinden itibaren (15 günlük süre) 16.12.2006 tarihinde son bulmaktadır. Ancak 15 günlük şikayet süresinin son bulma tarihinin (16.12.2006-cumartesi) tatil gününe denk gelmesi sebebiyle; bu sürenin tatili takip eden ilk mesai günü olan 18.12.2006 (pazartesi) tarihi çalışma saati sonuna kadar uzaması (zikredilen yönetmeliğin 7. maddesindeki düzenleme) mevzuat gereği olduğundan, başvuru sahibinin süresinde şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

            Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

           

            Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

           

            İncelenen ihalede,  şikayetin 21.12.2006 tarihli işlemle reddinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 29.12.2006 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu işe ilişkin ilanın 17.10.2006 tarihinde yayımlandığı,

 

            Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin ihale dokümanı kapsamındaki belgelere ilişkin 6 ncı maddesinde; Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli (KİK019.0/H)’nin ihale dokümanı kapsamında bulunduğu belirtilmiştir.

 

            Anılan şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu ihalede, ihale türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği, isteklilere verilen ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki “işçi maliyeti” başlıklı birinci iş grubunun “ işçi ücretleri” ile “yemek ve yol bedeli” iş kalemlerini içerdiği, “kullanılan iş makinesi” başlıklı ikinci iş grubunun “kombine yer yıkama makinesi”, “cila ve yıkama makinesi”, “ıslak-kuru vakum makinesi” “elektrik süpürgesi” ile “kat arabası” iş kalemlerini içerdiği, üçüncü iş grubunun “döner presli paspas”, “çöp taşıma arabası”, “kıl paspas” ile “diğerleri ( kar küreği, çizme, eldiven, el arabası)” iş kalemlerini içerdiği, dördüncü iş grubunun  sıvı deterjan”, “toz deterjan”, “ sıvı el sabunu ”, “cam sil”, “konsantire koku”, ile “temizlik bezi” iş kalemlerini içerdiği ayrıca firma karı başlıklı ayrı bir iş kalemi başlığı açıldığı, tespit edilmiştir.

 

            İhale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin “H. Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlığı altında “Hizmet Alımı İhalelerinde:Personel çalıştırılmasına dayalı olan (çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, koruma ve güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi maliyetleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme gideri hesaplanacaktır. Amortismanın genel giderler içinde yer alacağı kabul edildiği için ayrıca bir bedel öngörülmeyecektir.”

 

            Anılan Tebliğin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-… Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir. Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.”  düzenlemeleri ile    

 

            4735 sayılı Kanunun 6. maddesinde “…..c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme, düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda zikredilen mevzuat hükmünden anlaşılacağı üzere; personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alım ihalelerinden; temizlik, koruma ve güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere amortismanın genel giderler içerisinde yer alacağı kabul edildiğinden birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde ayrıca bir bedel öngörülmemesi gerekmektedir.

 

            Amortismanın genel giderler içerisinde yer aldığı kabul edildiğinden birim fiyat teklif cetveli ekinde ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmesi ayrıca firma karının ayrı bir iş kalemi olarak gösterilemeyeceğine ilişkin düzenleme olmasına rağmen (firma karının teklif edilen birim fiyatlara dahil olduğu kabul edilmesi gerekiyor) birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir şekilde gösterilmesi yukarıda zikredilen mevzuat hükümlerine aykırılık taşımaktadır.

 

            İhale konusu işin gerçekleştirilmesinde kullanılacak iş makineleri ve firma karı için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi oluşturulmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetveli ekinde amortisman giderleri ve firma karı olarak ayrı bir iş kaleminin öngörülmesi ihaleye teklif veren isteklileri tereddüte düşürdüğü, nitekim bir kısım isteklilerin standart form birim fiyat eki cetveli esas alarak teklif verdiği, bir kısmının ise verilen standart form birim fiyat eki cetvelinde yer alan iş kalemlerini hiç dikkate almadan teklif verdiği anlaşılmıştır. Bu mevzuata aykırılık ihalenin iptal edilmesini gerektiren bir aykırılıktır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

01.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye, istekli olabilecek (ihaleye teklif vermemiştir) firma tarafından 01.12.2006 tarihinde doküman satın alınarak 18.12.2006 günü idareye şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Tamamen ihale dokümanına yönelik söz konusu şikayet başvurusunun, idarece değerlendirilip işleme konulabilmesi için (gereğinin yapılabilmesi için) bu başvurunun, ihale tarihinden belirli bir süre önce yapılması gerekmektedir. Nitekim Kanunun 26 ve 29 uncu maddelerinde bu konuya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısı ile ihale tarihinden sonra dokümana yönelik bu şikayet başvurusunun “iddiaların incelenmesi” kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

İddialara gelince ;

 

İhaleye teklif veren isteklilere ihale dokümanı ekinde verilen birim fiyat teklif cetvelinin, tereddüde meydan verecek nitelik taşımadığı, firma kârının ayrı bir kalemde gösterilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, söz konusu ihalede “iddiaların yerinde bulunmadığına” karar verilmesi gerektiği görüşü ile kurulun, ihalenin iptaline ilişkin kararına katılmıyorum.

 

 

 

Hakkı USTAÖMER

      Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul