İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3943
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :163
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3943
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Hastane Caddesi No:20 38010 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 614
Başvuruya konu ihale:
 2007/151938 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Temizlik ve Destek İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.11.2007 tarih ve 08.22.14.G012/2007-81 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Temizlik ve Destek İşi” ihalesine ilişkin olarak Başkanlık İstemi’nin 29.11.2007 tarih ve 614 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

            Yapılan inceleme neticesinde;

 

            1) İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

            2) ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,  

 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait dokümanın mevzuata uygun olarak düzenlenmediği,

           

            1) İhale ilanının 4.4. maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, hastane temizlik hizmeti ve/veya büro yönetimi ve sekreterlik hizmetleri” düzenlemesinin yer aldığı, benzer iş tanımının kamu ve özel sektör hastaneleri olarak belirlenmesi gerekirken sadece hastane olarak belirlenmesinin ihaleye katılımı engellediği, 

           

            2) İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26.5 maddesinde; “İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı temizlik elemanı için % 2, VHKİ elemanı için %1,5 dir. düzenlemesi ile, idari şartnamenin kısmi teklif verilmesi başlıklı 22 nci maddesinde; “Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün Genelgesi ve İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesine göre Sigorta Risk Prim Oranının tek olarak belirlenmesi gerektiği halde idari şartnamede iki ayrı sigorta prim oranına yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin Diğer Hususlar başlıklı kısmının 56 ncı maddesinde; “İstekli, hastanemiz yemekhanesinin fiziki olarak yetersiz kalması nedeniyle çalıştıracağı işçilerin yemeklerini yemesi için hastane yakınından yemekhane temin edecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, yine idari şartnamenin 26.3 maddesinde; “İşçilerin yemek ihtiyacı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörülmeyecektir.” düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde idare tarafından istenilen yemekhane maliyetinin teklif fiyata dahil edilmeyeceği ve bu maliyetin yüklenici tarafından karşılıksız olarak temin edilmesinin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İşyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği,

 

            5) Söz konusu ihalede maliyetin sadece personel çalıştırılmasına bağlı olmadığı, maliyet bileşenleri arasında sarf malzemelerinin de bulunduğu, birim fiyat teklif alınan ihalede teklif bedelinin işçi sayısıyla doğru orantılı olarak verilmesinin istenildiği, teklif birim fiyat cetvelinde sarf malzeme vb. giderlere ilişkin sütun eklenmediği, bu durumun sözleşmenin uygulanması sürecinde işçi sayısının arttırılması halinde işçi sayısının artış oranıyla aynı oranda artış göstermeyen maliyet kalemleri için öngörülen maliyette de artış yapılmasına neden olacağı, bu nedenle teklif mektubu eki cetvelde maliyeti işçi sayısına bağlı olan giderlerle işçi sayısından bağımsız olan sabit giderlerin ayrı kalemlerde düzenlenmesinin gerektiği,

 

            6) Teklif mektubu eki cetvelde tatil günlerinde işçilere ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi gerekirken belirtilmediği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul