İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3944
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :1
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3944
Şikayetçi:
 Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., Adakale Sokak No:22/21 Kızılay-ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi, Ragıp Üner Mah. Zübeyde Hanım Cad. Merkez/NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.11.2007 / 34897
Başvuruya konu ihale:
 2007/150931 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 08.21.84.G017/2007-79 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi tarafından 25.10.2007 tarihinde Açık ihale usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.11.2007 tarih ve 34897 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdareye yapmış oldukları şikayet başvurusunun ihale dokümanı satın alınmadığından dolayı reddedildiği, ancak şartname bedelini yatırdığı,

 

2) İdari şartnamenin 49.1 maddesinde ´sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 7 takvim günü içinde işe başlanır, işe başlama 01.01.2008 iş tamamlanma ise 31.12.2009 dur´ ifadesinin yer aldığı, buna göre işin başlangıç tarihinin sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 7nci gün mü yoksa 01.01.2008 tarihi mi olduğunun anlaşılamadığı,

 

3) İdari şartnamenin 52 nci maddesinde ´hizmetin ifasıyla ilişkili olarak yükleniciye yazılı uyarılar verilmesi halinde cezai kesintilerin uygulanacağının´ ifade edildiği, ancak yazılı uyarıların verileceği durumların neler olduğunun açıkça belirtilmediği, idari şartnamedeki ifadenin keyfi uygulamaların oluşmasına neden olabilecek belirsiz bir ifade olduğu,

 

4) Teknik şartnamenin 6.3 maddesinde; ‘yüklenici tarafından çalıştırılacak işçilerin maaşları, hak edişin ödenmesini takip eden 3 gün içerisinde işçilerin adlarına açılmış banka hesaplarına yatırılmış olacaktır, yüklenici bu maddeye aykırı davrandığı takdirde idari şartnamede belirtilen ceza miktarı uygulanarak ihtar verilecektir´ hükmünün yer aldığı, ancak idarenin sözleşme serbestisine müdahale niteliğinde ve ihale konusu işin yürütümüne ilişkin olmayan bir konuda kanundan almadığı bir yetkiyi kullanarak idari şartnamede bir düzenleme yapmasının kanuna aykırı olduğu,

 

5) Teknik şartnamenin 6.6 maddesinde; ´idarenin onayı olmadan hiçbir personele iş başı yaptırılmayacak ve işten çıkartılmayacaktır. Yüklenicinin işten personel çıkarmalarında idareye 1 gün önce gerekçeleriyle birlikte yazılı bilgi vermek zorunda olup işe giriş çıkışları idarenin denetiminde olacaktır          yürürlükteki mevzuat gereği yüklenici bir çalışanının işten çıkarması gerektiğinde bir iş günü sonra gerekçesi ile birlikte işten çıkarma yazısını idareye verecektir. Fakat bu işlemler idarenin onay yetkisini ortadan kaldırmaz´ hükmünün yer aldığı,  Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde ise; ´.... İşçi ve işveren arasında doğacak itilaflar ile bu mevzuat gereği işe alınma ve işten çıkarılma konusunda idare sorumluluk taşımaz sorumluluk yükleniciye aittir´ düzenlemesinin bulunduğu, ancak 4857 sayılı İş Kanunun tanımlar başlıklı ikinci fıkrasında; ´.... a-işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum ve kuruluşları ve ortaklarına bırakılması, yönünde hükümler konulamaz´ hükmü karşısında anılan ihale dokümanındaki düzenlemelerin  mevzuata aykırı olduğu,

 

6) Teknik şartnamenin 6.7 maddesinde; ´bu muayene sonucu portör olanlar derhal işten çıkarılacaktır´ hükmünün yer aldığı, 4857 sayılı İş Kanunun 18 inci maddesinde feshin geçerli sebebe dayandırılması başlıklı kısmında işçinin haklı sebeplerle işten çıkarılması için gerekli hükümlerin bu madde ile ihlal edildiği,

 

7) Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde; ´hizmetin ifa yerleri olarak h) hizmete açılabilecek diğer yerlerin´ gösterildiği, hizmete açılabilecek diğer yerlerin nereler olacağı ve hangi mekanlarda bulunacağının belli olmadığı, bu yerlerin belli olmamasının maliyet hesabının yapılmasını engellediği,

 

8) Teknik şartnamenin 11.1.1 maddesinde; ´hastane bilgisayar yazılımının periyodik bakım ve güncellenmesinin yapılmasının´ öngörüldüğü, ancak yazılımın güncellenmesi ve sisteme sokulmasının üretici firmasının sorumluluğunda olduğu, dolayısıyla başvuruya konu ihalede ayrıca yazılım güncellenmesi işinin gösterilmesinin uygun olmadığı,

 

 9) İdari şartnamenin 51 inci maddesinin boş bırakıldığı ancak tip idari şartnamenin 22 No’lu dip notunda; ‘Birim fiyat teklif alınan hizmet alımı ihalelerinde ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir: 51.1. öngörülmeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan işin a) sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması, b) idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması´ ifadelerinin yer aldığı, ayrıca tip idari sözleşmenin 30 uncu maddesinde de iş artışı veya eksilişinin öngörüldüğü, bu nedenle bu maddenin hem tip idari şartnamede ki hükümden dolayı hem de birim fiyat teklif alındığı için düzenlenmesi gereksiniminin ortaya çıktığı,

 

10) Teknik şartnamenin 11.1.2 ve 3 üncü maddesinde; ´Hastaneye ait olan mevcut tüm bilgisayar, ağ ve çevre birim donanımının bakım, korunması ve gözetlenmesinden yüklenicinin sorumlu olduğu, .... Hastane otomasyon ve bilgisayar donanım ağına gelebilecek zararlarda yüklenicinin sorumlu tutulacağı meydana gelecek zararın yükleniciye ödetileceğinin´ ifade edildiği, bu ifadede bakım maliyetlerinin teklif fiyata dahil olup olmadığının anlaşılmadığı, ayrıca hastane donanımına gelebilecek yüklenicinin sorumluğu dışında oluşabilecek dış etkenlerden firmanın sorumlu tutulduğu,

 

11) Teknik şartnamenin 12 nci maddesinde; ´.... Çalışanlara sürekli eğitim verilecek bunlar iş programında belirtilecektir. Bu nedenle HBYS yazılımının üretici ile gerekli olan çalışmaları yapılacaktır´ denildiği, yazılımın üretici firmasının yükleniciden bu gerekli çalışmalar için ücret talep edip etmeyeceği ve ücret talep etmesi durumunda ücretin hastanece mi yoksa yüklenici tarafından mı karşılanacağının belirsiz olduğu,

 

12) Teknik şartnamenin 12.2 maddesinde bahsedilen danışmanlık hizmetlerinin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği ve bu danışmanlık hizmetlerinin kimin tarafından verileceğinin belirsiz olduğu,

 

13) Teknik şartnamenin 12.4 maddesinde belirtilen üst düzey bilgisayar kullanıcısı olarak nitelendirilen personelin özelliklerinin neler olduğunun belirsiz olduğu, bu nedenle bu nitelikte bir personelin maliyet hesabının yapılmasının olanaksız olduğu,

 

14) Teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde; ´yüklenicinin sistem planlaması, gerekebilecek idari düzenlemeler, donanım seçimi, yaklaşık maliyet tespiti vb. konularda danışmanlık hizmeti vereceği, ancak yüklenicinin yaklaşık maliyet tespitinde danışmanlık verdiği ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre bu ihalelere giremeyeceği´ hükmünün bulunduğu, teknik şartnamedeki bu hüküm nedeniyle ihaleyi alan firmanın hastanede yukarıda adı geçen ihalelere girmesinin engellendiği,

 

15) Teknik şartnamenin 12.2 maddesinde; ´hastanede bulunan yada sonradan alınacak olan bilgisayarların, bilgisayar donanımlarının ve bilgisayar ağının hizmet devamlılığının sağlanması için; yerinde müdahale ile düzeltilebilecek olanların tamiri...´ hükmü bulunduğu, tamir için gereken servis ücretlerinin maliyete eklenip eklenmeyeceğinin anlaşılamadığı, yukarıda sayılan nedenlerle ihaleye teklif hazırlamalarının imkansız hale geldiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

           

            Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi tarafından yapılan şikayet başvurusuna idarenin verdiği 12.11.2007 tarihli cevabi yazısı ile idarece Kurumumuza gönderilen 05.12.2007 tarihli yazıda; başvuru sahibinin ihalenin yapılacağı gün doküman bedelini yatırdığı ancak ihale dokümanı almadığı ve doküman satın alındığını belgeleyen KİK005.0/H’ no’lu standart formun da idare tarafından istenmesine rağmen başvuru sahibi tarafından bu belgenin sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul