İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3945
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :2
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3945
Şikayetçi:
 Bayrak Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Kurumları Ltd. Şti., Semerciler Mah. İtfaiye Cad. Vatan Apt. C Blok Kat 1/2 Adapazarı/SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Baştabipliği, Karaman Mah. Cahit Kıraç Bulvarı 54290 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.11.2007 / 33162
Başvuruya konu ihale:
 2007/133399 İhale Kayıt Numaralı “2008 Mali Yılı Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.11.2007 tarih ve 08.20.85.G017/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 27.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Mali Yılı Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Bayrak Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Kurumları Ltd. Şti.,’nin 31.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.11.2007 tarih ve 33162 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye istekli olarak katıldığı, tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, buna istinaden teklif bileşenlerine ilişkin açıklama yaptıkları ve bu bileşenleri tevsik eden belgeleri idareye bildirdikleri, ihalenin Truva Özel Güvenlik Koruma Hiz. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari maliyetin altında olduğu, isteklinin yaptığı açıklamanın hayatın olağan akışına uygun olmadığı, zorunlu giderleri karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin konusunun 25 kişi ile (1 ekip sorumlusu dahil) silahsız özel güvenlik hizmeti alımı olarak belirtildiği görülmüştür.

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri , isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir

               26.2.     (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Ayrıca:                  

            26.3.1.Çalıştırılacak olari personelin yemek ihtiyacı hastane tarafından bedelsiz karşılanacaktır.

26.3.2.Çalıştırılacak olan personelin yol ücreti isteklilerce ayni olarak karşılanacaktır. Müteahhit firma; işçilere yol (Karaman - Şehir merkezi hattı) bedeli olarak, çalışılan her gün için gidiş-dönüş 2 (iki), aylık toplam 26 (Gün)*2=52 (Elli iki) adet belediye otobüs bileti (tanı bilet) veya aylık abonman kartı verecektir. Yıl içinde belediye tarafından yapılacak zamlar müteahhit firma tarafından karşılanacak olup; işçilere aynen yansıtılacak, firma bu artıştan dolayı idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.

26.3.3. Yüklenici, çalıştırılacak olan Özel Güvenlik Görevlilerine, görevleri süresince görev alanlarında giymeleri için Teknik Şartnamede miktar ve özelliği belirtilen kıyafetleri, mevsimlik olarak (yazlık ve kışlık) her bir görevli için ayrı ayrı, tek tip ve standartta gereken tarihte giydirmek üzere yeni bir şekilde önceden ayni olarak temin etmekle yükümlüdür.

Kıyafetlerin alındığına dair personel tarafından imzalı liste; yüklenici tarafından idareye, yılda iki kez (ilk hak ediş ve temmuz ayında düzenlenecek hak ediş dosyasında) verilmek zorundadır.

26.3.4.Çalıştırılacak olan toplam 25 (Yirmi beş) personelden; .1 Ekip Sorumlusuna Yürürlükte olan asgari ücretin % 50 fazlası, kalan 24 silahsız özel güvenlik personeline ise %25 fazlası ödenecektir. İstekliler tekliflerinde yol ve giyecek bedellerine yer vereceklerdir.

26.3.5.Bu ihale süresi içerisindeki, Resmi-Dini ve Yılbaşı tatil günlerinde toplam 202.5 gün çalışma yapılacağı belirlenmiştir.

5 işçi için  15 günlük,  5 işçi için  13,5 günlük ve  5  işçi  için  de  12  günlük olmak üzere toplam (5*15+5*13,5+5*12) 202,5 günlük, 4857 sayılı iş kanununun 47. maddesi gereğince hesaplama yapılacak ve işçilere ödenecektir.

Hastanemizde Resmi-Dini Bayram ve Yılbaşı tatil günlerinde çalışacak personele iş kanununun öngördüğü fazla mesai ücret hesaplaması yapılırken, bu hesaplamanın %25 nitelikli personel farkı alan kişiler üzerinden yapılacağı göz önünde tutulacaktır.

26.3.6. Özel güvenlik hizmeti alımlarında 5188 sayılı Kanunun 21 nci maddesi uyarınca özel güvenlik görevlileri için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırılması zorunluluğu bulunduğundan, yaklaşık maliyet hesabına bu gider de dahil edilecek ve istekliler mali sorumluluk sigortasının kendilerine olan maliyetini dikkate alarak tekliflerini vereceklerdir. Aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta, yapılacak sigortanın istekliye olan maliyetinin ilgili sigorta şirketinin şenel müdürlüğünden yada bölge müdürlüğünden onaylanması istenecektir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranı: %1,5 dur. şeklinde düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin Personelin İşteki Dış Görünüşü ve Kıyafeti”  başlıklı 9 uncu maddesi “E” bendinde; çalışacak personel için, yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 2 (iki) adet güvenlik montu,  yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 2 (iki) adet gömlek, yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 2 (iki) adet pantolon, yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 2 (iki) adet kravat, 1 (bir) adet ayakkabı, 1 (bir) adet bot, yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 2 (iki) adet güvenlik yeleği, 1 (bir) adet süveter,  yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 2 (iki) adet kep, 1 (bir) adet özel güvenlik kemeri verileceği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilen verilere göre,  (yol ve giyim giderleri hariç) yapılan hesaplamada, ihaleye ilişkin asgari işçilik maliyetinin 282.911,47 YTL olduğu anlaşılmıştır.

           

İdarenin yaklaşık maliyet cetvelinde yol ücreti için aylık abonman kart bedeli olarak 38,14-YTL bedel öngörülmüştür. Bu rakam üzerinden yapılan hesaplamada, aylık 38,14 x 25 x 12=11.442-YTL rakamına ulaşıldığı ve tespit edilen bu yol giderine ait %3 sözleşme giderinin katılması ile toplam 11.785,26-YTL rakamının ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Yukarıda 282.911,47 YTL olarak tespit edilen asgari işçilik maliyetinin (yol ve giyim giderleri hariç) üstüne kişi başı aylık abonman kart bedeli olan 38,14-YTL ve bu rakamın %3’ü baz alınarak hesaplanan 11.785,26-YTL yol gideri birlikte toplandığında 294.696,73-YTL rakamına ulaşılmaktadır. Netice olarak, çalıştırılacak personele verilecek giyim giderleri hariç ve yol gideri için kişi başı 38,14-YTL aylık abonman kart bedeli göz önüne alınarak yapılan hesaplamada asgari işçilik maliyetinin 294.696,73-YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının ise, 296.880,00-YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında, giyim giderlerine ilişkin olarak, Kobra Özel Güvenlik Sistemleri Tekstil ve Konf. San. Tic. Ltd. Şti.’nden aldığı 01.10.2007 tarihli toplam 1.000,00-YTL bedel içeren proforma fatura sunduğu, ayrıca çalıştırılacak işçilere ilişkin Anadolu Sigorta Marmara Bölge Müdürlüğü’nden 28.09.2007 tarih ve 42/U-772 sayılı 525,00 -YTL bedel içeren Özel Güvenlik Sigortası Fiyat Teklifi sunduğu tespit edilmiştir. 

 

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif bedelinin asgari işçilik maliyetin altında kaldığı iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul