İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3946
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :4
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3946
Şikayetçi:
 Has Özel Güvenlik Danış. Eğitim Alarm Cihaz. ve Sist. Tic. Ltd. Şti, Özdemir Mah. Cumhuriyet Meydanı Çarıkçı Han No: 34-35 UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü,Gençlik Cad. Nu 12 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30911
Başvuruya konu ihale:
 2006/158375 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.11.2007 tarih ve 08.19.65.G015/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nce 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Has Özel Güvenlik Danış. Eğitim  alarm Cihaz. ve Sist.  tic. Ltd. Şti’nin 04.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.10.2007 tarih ve 30911 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, idarece mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerin, incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere idarenin bağlı bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 2007/UH.Z-644 ve 2007/UH.Z-1938 sayılı Kurul kararlarına istinaden ihalenin en düşük teklifi sunan istekli üzerinde bırakıldığı hususunun kendilerine bildirildiği, anılan Kurul Kararları dikkate alındığında, ihalenin, yapılan açıklamaların piyasa koşulları ve hayatın olağan akışına göre değerlendirilmek suretiyle sonuçlandırılması gerektiği, buna karşılık ihale üzerinde kalan isteklinin teklif fiyatı göz önünde bulundurulduğunda, asgari işçilik maliyeti ve sorumluluk sigortası giderlerinin toplamıyla, anılan isteklinin teklif fiyatı arasında 1.776,05 YTL olduğu, bunun da ihale için istenen 3.380 parça kıyafetin her birinin 0,52 Kuruşa satın alınması gibi rekabeti engelleyici ve imkansız bir durumu doğurduğu, idarece Kurul kararlarının yanlış yorumlandığı, tekliflerin piyasa koşulları ve hayatın olağan akışına göre değerlendirilmesi gerekirken en düşük teklif fiyatını veren istekli üzerinde ihalenin bırakıldığı, dolayısıyla güncel piyasa fiyatlarının göz önünde bulundurularak tekliflerin yeniden değerlendirilmesinin düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

29.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin bir başka istekli üzerinde bırakılması üzerine, başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, daha önce, BSG Güv. ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Vinter Özel Güv. Ltd. Şti. ve Kar-Tek Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvurular üzerine, Kurulun 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-644, 2007/UH.Z-645 ve 2007/UH.Z-646 sayılı kararlarında, “Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, mevzuata aykırılığı belirtilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesinekarar verildiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu kararlarda, “….Bu itibarla, ihale dokümanında giyeceğin ayni olarak öngörüldüğü ve yemek, yol ve işçiliğe ilişkin sözleşme giderleri dahil işin toplam asgari maliyet tutarının 1.344.121,45 YTL olduğu dikkate alındığında, idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasında, giyeceği de asgari işçilik maliyet hesaplamasında dikkate alarak hesapladığı tutarın altında teklif fiyatı veren isteklilerin teklifini, teklif ettikleri bedelin asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel gideri karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakması, anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

          Bu itibarla, idarenin yemek, yol ve işçiliğe ilişkin sözleşme giderleri dahil işin toplam asgari maliyet tutarının 1.344.121,45 YTL olduğu hususunu göz önünde bulundurarak, isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin belgelendirmek suretiyle sundukları yazılı açıklamalarını, maliyet bileşenlerine ilişkin piyasa koşullarını ve bu bileşenlere ilişkin piyasada hayatın olağan akışına göre oluşan fiyatları, mali sorumluluk sigortasına ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının sunulup sunulmadığı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde hizmet alımlarında aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yapılan açıklamaları da dikkate almak suretiyle, bu sorgulamayı yeniden gerçekleştirmesi gerekmektedir.” yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

  

          Söz konusu Kurul kararlarının alınmasından sonra, 16.03.2007 onay tarihli ihale komisyon kararında özetle, daha önceden alınan ihale kararının bütün isteklilere bildirilmesinden sonra, 3 firmanın geçici teminatlarını geri aldığı, kendilerinden geçici teminat ve teklif geçerlik süresinin uzatılması istenen 3 firmanın da bu süreleri uzatmadığı, bunun sonucu olarak, ihaleye teklif veren 14 istekliden 5 isteklinin teklifinin geçerli olarak kaldığı, geçerli tekliflerin değerlendirmeye alınması durumunda, diğer isteklilere karşı haksız işlem yapılacağı, bunu da Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil edeceğinden bahisle, ihalenin iptaline karar verildiği, hususlarının yer aldığı, söz konusu iptal kararı üzerine isteklilerden Ev-Men Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin özetle, “İptal gerekçesinin yersiz ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu” gerekçesiyle Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, anılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurulun 11.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1938 sayılı kararıyla, “İdarenin 16.03.2007 onay tarihli ihalenin iptali işleminin iptaline” karar verildiği anlaşılmıştır.

         Yukarıda belirtilen işlemlerden sonraki süreçte ise, ihale komisyonunun yeniden toplandığı ve 11.09.2007 tarihli ihale komisyon kararıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Vinter Özel Güv. Ltd. Şti.ni, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak da, Ev-Men Özel Güv. Ltd. Şti.ni belirlediği, ayrıca söz konusu komisyon kararında özetle, “29.12.2006 tarihli ihale komisyon kararından sonra, VİP Güv. ve Koruma Ltd. Şti., Özkul Özel Güv. Ltd. Şti.-Bas Güv. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile Gelişim-1 Özel Güv. Hizm Ltd. Şti.nin geçici teminatlarını geri aldıkları, Ev-Men Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., BSG Güv. ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Vinter Özel Güv. Ltd. Şti. ve Kar-Tek Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurularının reddedilmesinden sonra, BSG Güv. ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Vinter Özel Güv. Ltd. Şti. ve Kar-Tek Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kurumun düzeltici işlem belirlediği, bundan sonra, geçici teminatlarını geri almayan isteklilere teklif ve geçici teminat sürelerini uzatmaları hususunda bildirimde bulunulduğu, isteklilerden  Anatolia Özel Güv. Ltd. Şti., Şahin Özel Güv. Ltd. Şti. ve Güven Özel Güv. Ltd. Şti.nin bu talebe olumlu cevap vermeyerek anılan süreleri uzatmadıkları, daha sonra ihale komisyonunun 15.03.2007 tarihinde yeniden toplanarak 14 istekliden 5 isteklinin teklifinin geçerli olarak kaldığı, bu durumun diğer isteklilere haksız işlem yapılması ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine ayıkırılık sonucunu doğuracağı dikkate alınarak ihalenin iptal edildiği, bunun üzerine BSG Güv. ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti. ve Ev-Men Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, Ev-Men Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin ise daha sonra Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, kurum tarafından iptal işleminin iptaline karar verildiği, bunun üzerine 16.07.2007 tarih ve 1424 sayılı yazı ile ihale ile ilgili olarak nasıl bir uygulama yapılacağı hususunda görüş sorulduğu, Kurumun cevabi yazısında, Kurul kararının gereğinin yerine getirileceğine yer verildiği, bunun üzerinde isteklilerden teklif ettikleri bedellerin % 3’ü oranında geçici teminat vermelerinin 17.08.2007 tarihli yazıyla talep edildiği, Has Özel Güv. Dan. Eğt. Alarm Cih. ve Sist. Tic. Ltd. Şti., Vinter Özel Güv. Ltd. Şti. ,Kar-Tek Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ev-Men Özel Güv. Ltd. Şti. tarafından geçici teminatların sunulduğu, yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Vinter Özel Güv. Ltd. Şti.nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak da, Ev-Men Özel Güv. Ltd. Şti.nin belirlendiği” hususlarına yer verilmiştir.

İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işe ilişkin bilgiler kapsamında, 12 ay süreyle 130 kişi ile güvenlik hizmetinin yürütüleceği hususuna yer verilmiştir.

 

            Aynı şartnamenin, “teklif fiyata dahil masraflar”ı düzenleyen 26 ncı maddesinde, personel ücretlerinin, İş Kanununun 47 nci maddesine göre yapılacak ödemelerin, vergi, SSK primleri, ayni olarak verilecek giyim eşyasının, hizmet esnasında kullanılacak ekipman, özel mali sorumluluk sigorta giderleri ile sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak vergi, resim ve harç giderlerinin tamamının teklif fiyata dahil olduğu, tüm personele yol bedeli olarak, ayda 26 gün üzerinden brüt 3,00 YTL, yemek bedeli olarak yine ayda 26 gün üzerinden brüt 2,50 YTL ödeneceği, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 olduğu, hususlarına yer verilmiştir.

 

            Ayrıca, teknik şartnamede giyecek, kullanılacak ekipmana ilişkin olarak düzenlemelere yer verilmiş, bu şartnamede, resmi ve dini bayram ve tatil günlerinde 14 gün üzerinden toplam 122 adet personel çalıştırılacağı ifade edilmiştir.

 

             Başvuru konusu ihalede, yemek ve yol (nakdi) ile işçiliğe ilişkin sözleşme giderleri dahil asgari maliyet tutarı 1.306.280,20 YTL olup, teknik şartnameye göre, resmi ve dini bayramlara ilişkin asgari maliyet tutarı sözleşme giderleri dahil 37.841,25 YTL’dir. Bu itibarla, her iki tutarın toplanması sonucunda teklif edilmesi gereken toplam asgari maliyet tutarı, 1.344.121,45 YTL’dir. Diğer taraftan, giyecek ve mali sorumluluk sigortasının da teklif fiyata dahil edilmesi gerekeceğinden, isteklilerin bu tutara söz konusu maliyet kalemlerini de ekleyerek teklif vermesi gerekecektir.

 

           İdarenin 18.12.2006 tarih ve muhtelif sayılı yazılarıyla, teklif fiyatlarının asgari işçilik maliyeti ve sözleşme giderlerinin altında kaldığı tespit edilen isteklilerden VİP Güv. ve Koruma Ltd. Şti., Vinter Özel Güv. Ltd. Şti., Anatolia Özel Güv. Ltd. Şti., Güven Özel Güv. Ltd. Şti., BSG Güv. ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Ev-Men Özel Güv. Ltd. Şti., Kar-Tek Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Gelişim-1 Özel Güv. Hizm Ltd. Şti.’nden, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca, teklifte önemli gördüğü bileşenlerle ilgili yazılı açıklama istenmiştir.

 

           Söz konusu isteklilerden, VİP Güv. ve Koruma Ltd. Şti.nin idarece verilen sürenin bitiminden sonra yazılı açıklamasını sunduğu, ayrıca,  Gelişim-1 Özel Güv. Hizm Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak herhangi bir yazılı açıklamada bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

           Bununla birlikte, Kurulun 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-644, 2007/UH.Z-645 ve 2007/UH.Z-646 sayılı kararlarında belirtildiği üzere, bu kararlarda yer alan asgari işçilik maliyet tutarına ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerekirken, bu karar gereklerine uygun olarak sorgulamanın yapılmadığı, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapılan açıklamaların da mevzuata uygun açıklamalar olmadığı dikkate alındığında, sonuç olarak ihalede tek geçerli teklif sahibi olarak aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmayan Has Özel Güv. Dan. Eğt. Alarm Cih. ve Sist. Tic. Ltd. Şti.nin kalacağı tespit edilmiştir.  

         

Kurul kararlarının gereklerinin idarelerce yerine getirilmesine ilişkin olarak, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece, 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-644, 2007/UH.Z-645 ve 2007/UH.Z-646 sayılı Kamu İhale Kurulu kararları doğrultusunda işlem yapılması gerekirken, 16.03.2007 onay tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin iptal edildiği, bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kurul tarafından, “İdarenin 16.03.2007 onay tarihli ihalenin iptali işleminin iptaline” karar verilmesine ve bu kararın da idarece uygulanması gerekmesine rağmen, idarenin 16.07.2007 tarih ve 1424 sayılı yazısı ile ihale ile ilgili olarak nasıl bir uygulama yapılacağı hususunda Kurum görüşü sorulduğu, anılan görüş yazısı üzerine Kurumun 01.08.2007 tarih ve 10463 sayılı yazısında, anılan Kurul Kararının gereklerinin yerine getirilmesi gerektiği hususuna yer verildiği, sonuç olarak idarenin, yukarıda belirtilen ve hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmesi gerekirken, bu Kararların gereklerini ivedilikle yerine getirmediği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, idarelerin ihtiyaçları uygun şartlarla ve zamanında karşılaması hususu ile ihalede rekabetin sağlanması hususu, idarelerin sağlamakla yükümlü olduğu temel ilkeler arasında sayılmış olup, başvuru konusu ihalenin 2007 yılı için 12 aylık özel güvenlik hizmetinin teminine ilişkin olarak idarece gerçekleştirilmesine karşılık, hukuki durumda değişiklik yaratan ve yukarıda belirtilen Kurul Kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmemesi, Kanunun anılan temel ilkelerine aykırılık teşkil edici nitelikte sonuçlar doğurmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali ile birlikte, yukarıda belirtilen ve idarenin, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul Kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmekle sorumlu olduğu hususuna yönelik işlemleriyle ilgili olarak, bu hususların incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere idarenin bağlı bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığına ve Yüksek Öğretim Kuruluna bildirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;     

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığına ve Yüksek Öğretim Kuruluna bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, daha önceden Kuruma yapılan başka itirazen şikayet başvuruları sonucunda Kamu İhale Kurulunun 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-644, 2007/UH.Z-645 ve 2007/UH.Z-646 sayılı Kararlarıyla, “Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, mevzuata aykırılığı belirtilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesinekarar verilmiştir.

 

           Diğer taraftan, söz konusu Kurul Kararlarının alınmasından sonraki süreçte, idarenin anılan Kurul Kararları doğrultusunda işlem tesis etmesi gerekirken, 16.03.2007 onay tarihli ihale komisyon kararı ile idarece ihale iptal edilmiş, iptal kararına karşı Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kurulun 11.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1938 sayılı Kararıyla, “İdarenin 16.03.2007 onay tarihli ihalenin iptali işleminin iptaline” karar verilmiştir. Ayrıca, anılan Kurul Kararından sonra, idarenin 16.07.2007 tarih ve 1424 sayılı yazısı ile aynı işin tekrar ihale edildiği belirtilerek, ihale ile ilgili olarak nasıl bir uygulama yapılacağı hususunda Kurum görüşü sorulmuştur.

           4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak ve uygulamayı yönlendirmek, Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında sayılmış olup, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.” hükmüne yer verilmiş

           Bu itibarla, idarenin hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorunda olmasına karşılık, yukarıda belirtilen Kurul Kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmediği, ihale sürecini sürüncemede bıraktığı dikkate alındığında, söz konusu mevzuata aykırılıkla ilgili olarak sorumluluğu bulunanlar hakkında yetkili yer C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiğinden, farklı gerekçeyle karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul